Publicada la convocatòria d’ajuts del Programa Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs amb una dotació de 30M€

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria d’Ajuts a Projectes d’R+D de tecnologies audiovisuals i dels videojocs a l’any 2022 en el marc del Pla d’Impuls al Sector Audiovisual Espanya Hub Audiovisual d’Europa, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el Pla Estatal de Recerca Científica amb una convocatòria de 30 milions d’euros, tots en forma de subvenció.
Les ajudes finançaran projectes d’R+D per al desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació als àmbits de la producció audiovisual i del sector dels videojocs, i la transferència i l’adaptació d’aquests desenvolupaments a altres sectors d’aplicació.

Els projectes hauran d’enquadrar-se en una de les categories següents:
Projectes de desenvolupament de noves tecnologies d’aplicació a l’àmbit audiovisual i dels videojocs, incloses aquelles necessàries per a la consecució de prototips defectes especials i d’animació, nous equips (lents, càmeres, sensors per captura de moviment, etc.); l’automatització de processos de producció o desenvolupament de tecnologies d’intel·ligència artificial per als processos de producció audiovisual i la creació de videojocs.
– Projectes de desenvolupament de tecnologies innovadores pròpies de l’àmbit dels videojocs o audiovisual per a la seva aplicació en altres entorns com puguin ser el cultural, sanitari o educatiu, entre altres.
No seran susceptibles de finançament els projectes de generació de continguts audiovisuals i aquells projectes que siguin merament integradors de tecnologies de tercers, sense desenvolupament de capacitats o tecnologies pròpies.

Beneficiaris
Podran adquirir la condició de beneficiaris les PIMES

Termini de presentació
Des del 28 de maig fins al 12 de juliol del 2022, a les 12:00 hores del migdia, hora peninsular.

Característiques de l’ajuda
-Els ajuts d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
-Els projectes que es financin a través d’aquesta convocatòria hauran d’executar-se de forma individual, per un únic beneficiari.
-Els projectes presentats hauran de tindre un pressupost elegible mínim de 175.000 euros i màxim de 2.000.000 euros.
– Els projectes finançables seran de recerca industrial i desenvolupament experimental devent contemplar un mínim del 60% del projecte en activitats de desenvolupament experimental.
– El límit d’intensitat d’ajut per a cada projecte i beneficiari serà una mitjana ponderada en funció del repartiment de pressupost entre cada tipus d’activitat (recerca industrial o desenvolupament experimental) i la intensitat màxima d’ajut que correspongui al beneficiari ia l’activitat.

-Els projectes tindran una durada de dos o tres anys, iniciant-se el 2022 i hauran de finalitzar el 31 de desembre del 2023 o el 31 de desembre del 2024.
-En cap cas podran ser susceptibles d’ajuts aquelles actuacions que directament o indirectament ocasionin un perjudici significatiu al medi ambient.

Costos elegibles
-Costos de personal
-Costos d’instrumental i material inventariable
-Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte.
-Costos d’auditoria

Queden expressament exclosos els costos corresponents a qualsevol forma de consultoria associada a la gestió i la tramitació del finançament sol·licitat.
En cap cas no seran finançables les despeses financeres, les inversions en terrenys, locals i obra civil, els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, les despeses de promoció i difusió del projecte, i les despeses de manutenció. Les despeses de locomoció i viatges no seran finançables.