Millores en les ajudes parcialment reemborsables d’R+D+I del CDTI i noves mesures de flexibilitat en l’amortització per a pimes

En el Consell d’Administració de CDTI del mes de març, es van aprovar millores significatives en les ajudes parcialment reemborsables d’R+D+I, tant pel que fa a el període d’amortització de les ajudes a la R+D+i, com a la flexibilització en l’amortització de quotes de principal compreses entre l’1 d’abril de 2021 i al 31 de desembre de 2021 per a pimes que en l’exercici 2020 hagin sofert un deteriorament econòmic-financer com a conseqüència de la crisi general provocada per la COVID-19 i que compleixin un conjunt de requisits previs.

Ampliació terminis d’amortització per als ajuts parcialment reemborsables d’R+D+I
El Consell d’Administració va aprovar l’ampliació de terminis d’amortització per als ajuts de R+D i d’innovació LIC i LICA, amb l’objectiu de millorar les condicions d’amortització de les ajudes CDTI per a projectes d’R+D+I. En concret:
• El termini màxim de el període d’amortització en els projectes de R + D passa a 10 o 15 anys (abans, 7 o 10 anys).
• El termini màxim de el període d’amortització de la Línia Directa d’Expansió (LICA) passa a 9 anys (abans, 7).
• El termini màxim de el període d’amortització de la Línia Directa d’Innovació (LIC) passa a 4 o 6 anys, a Euribor 1 any més 0,20% i 1,20% respectivament (abans, 3 anys a Euribor 1 any més 0 , 20% o 5 anys a Euribor 1 any + 1,20%)

L’objectiu d’aquesta mesura és disminuir per a les empreses la càrrega semestral d’amortització corresponent a la part reemborsable de l’ajuda, controlant els límits d’intensitat associats a cada línia d’ajut.

Noves mesures de flexibilitat per a PIMES
Per tal de no penalitzar les PIMES que, per causa de la situació d’excepcionalitat provocada per l’emergència sanitària, s’enfronten a dificultats transitòries de liquiditat, el Consell d’Administració ha aprovat eximir les pimes beneficiàries d’ajuts en forma de préstec de l’ CDTI de el pagament dels interessos de demora sobre les quotes de principal compreses entre l’1 d’abril de 2021 i al 31 de desembre de 2021, sempre que el pagament de l’amortització corresponent es realitzi en un termini màxim de 15 mesos des del seu venciment. Aquesta mesura s’acull al vigent Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d’ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d’interès en préstecs destinades a donar suport l’economia en el context actual COVID-19 i, en particular, al seu punt 3.1 pel qual es permet atorgar avantatges de pagament a les empreses amb un determinat límit (1.800.000 euros).

Aquesta mesura estarà subjecta a les següents condicions:
1. És aplicable únicament a les pimes que tinguin un contracte de préstec en vigor amb el CDTI, referit a un projecte amb ajuda reemborsable i amb quotes d’amortització el venciment es produeixi en les dates indicades anteriorment.
2. És aplicable únicament a les pimes que en l’exercici 2020 hagin sofert un deteriorament econòmic-financer com a conseqüència de la crisi general provocada per la COVID-19.
3. Les pimes beneficiàries hauran d’estar al corrent en les seves obligacions de pagament amb el CDTI pel que fa a amortització de principal i interessos ordinaris.
4. Igualment, hauran d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb l’AEAT, així com de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs o bestretes concedides anteriorment amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat.
5. Les pimes que no estiguin al corrent de pagament amb el Centre per venciments anteriors a l’1 d’abril de l’2021 només podran sol·licitar aquesta mesura si regularitzen amb caràcter previ la seva situació de morositat.
6. No podran acollir-se a aquesta mesura les pimes incloses en concurs de creditors, en situació de crisi a 31 de desembre de 2019 o immerses en un procés de reclamació judicial per part de CDTI.
7. Igualment tampoc podran beneficiés d’aquesta mesura aquelles ajudes reemborsables, el calendari d’amortitzacions hagi estat objecte de desplaçament o modificació (excepte romanents).
8. Tampoc podran ser beneficiàries les empreses on el deute amb el CDTI hagi estat assumida per una entitat de crèdit.
9. L’equivalent brut de subvenció d’aquesta mesura no pot sobrepassar el límit establert en el punt 3.1 del Marc Nacional Temporal.
10. Tampoc podran acollir-se a aquesta mesura les pimes que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Pel que fa als requisits dels apartats 2, 4, 6 (pel que fa a la situació de crisi) i 10, la societat haurà de presentar una declaració responsable manifestant el compliment d’aquestes condicions, amb independència que el CDTI pugui verificar la seva veracitat en qualsevol moment.

El director general de CDTI comunicarà als sol·licitants si poden acollir-se a aquesta mesura, així com les condicions de la mateixa. Es podrà revocar l’avantatge de pagament atorgada en cas d’incompliment dels requisits per a ser beneficiari o de la resta d’obligacions contractuals amb el CDTI, en particular, les de pagament del préstec.

El CDTI subministrarà a la base de dades nacional de subvencions la informació pertinent sobre cada ajut individual concedida a l’empara d’aquest règim, en el termini de dotze mesos des del moment de la seva concessió i en els termes que preveu l’article 20 de la Llei General de Subvencions.

Les pimes que compleixin els requisits puguin sol·licitar acollir-se a aquesta mesura des del 5 d’abril de 2021 fins el 15 de desembre de 2021.