Oberta Convocatòria 2017 Programa Innoglobal

El passat 1 d’abril es va publicar al BOE la convocatòria del Programa Innoglobal 2017, amb un termini de presentació de sol·licituds des del dia 3 d’abril fins al pròxim 5 de juny de 2017, a les 12h (hora peninsular).

El programa té com a principal objectiu la concessió d’ajudes destinades a fomentar la cooperació internacional en recerca i desenvolupament, dins del marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2013-2016, el qual ha estat prorrogat pel Consell de Ministres fins que el Govern aprovi un nou Pla.

Es persegueix el desenvolupament de tecnologies noves en àrees tecnològiques de futur amb projecció econòmica i comercial a nivell internacional, que suposin un avenç tecnològic i industrial rellevant.

Es finançarà la participació d’empreses espanyoles integrants de consorcis internacionals que participin en els següents programes internacionals:

  • Programes Multilaterals (EUREKA i IBEROEKA).
  • Bilaterals (Japó, Xina, Índia, Brasil, Rússia…).
  • Programes Unilaterals, de cooperació tecnològica internacional amb certificació i seguiment unilateral per part del CDTI.
  • Projectes de cooperació tecnològica internacional per a la participació d’empreses en Organismes Internacionals de Recerca i Grans Instal·lacions Científiques internacionals en les que participi Espanya.

Les principals característiques del programa Innoglobal 2017 són:

Beneficiaris

Les empreses que estiguin constituïdes i tinguin residència fiscal o establiment permanent a Espanya.

Durada projecte

Els projectes podran ser plurianuals i part del projecte s’haurà de realitzar a l’any 2017. En tot cas, s’haurà de sol·licitar ajuda per a l’any 2017.

Els projectes tindran una duració mínima de 12 mesos i màxima de 36 mesos.

Pressupost mínim del projecte

Els projectes subvencionables hauran de tenir un pressupost finançable mínim de 150.000 euros.

Modalitat d’ajuda

Subvenció amb una intensitat màxima del 50 % per a petites empreses, del 40 % per a les mitjanes i del 30 % per a les grans empreses.

La quantia màxima de la subvenció per projectes serà de 400.000 euros.

La percepció de les ajudes serà incompatible amb qualsevol altra subvenció o ajuda destinada al mateix projecte.

Pagament

El beneficiari podrà rebre el pagament anticipat de fins al 75 % de la subvenció concedida per a cada anualitat, excepte per a la última, que serà del 50 %. El pagament anticipat de la primera anualitat s’efectuarà després de dictar-se la resolució de concessió definitiva. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

En tractar-se d’una ajuda plurianual, el pagament de les anualitats successives quedarà condicionat a la presentació de la documentació d ela justificació del projecte.

Despeses finançables

  • Despeses de personal.
  • Costos d’adquisició d’equipament, instrumental i material.
  • Material fungible i subministraments.
  • Costos de recerca contractual, coneixements tècnics, assessorament jurídic internacional i patents adquirides.
  • Auditories.
  • Costos indirectes.

El cost global de l’activitat subcontractada pel beneficiari no podrà ser superior al 50 % del pressupost finançable del beneficiari.

Dotació pressupostària

10 milions d’euros en concepte de subvencions.