Oberta convocatòria Neotec 2015

El passat 17 de juliol es va publicar la convocatòria d’ajudes Neotec 2015 per a finançar nous projectes empresarials d’empreses innovadores, obrint-se un termini de presentació fins al pròxim 6 d’octubre.

Tipus de projectes

Posada en marxa de nous projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat de recerca i en el que l’estratègia de negoci es basi en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiaris

Empreses innovadores que tingui residència fiscal o un establiment permanent a Espanya i que puguin demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

Que tinguin uns costos de recerca i desenvolupament que representin un mínim del 10% del total dels seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs.

Els beneficiaris hauran de complir així mateix els següents requisits:

 • Petita empresa: dins de la categoria de les PIME, empresa que ocupa a menys de 50 persones i amb un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions d’euros.
 • No estiguin cotitzades.
 • Constituïdes com a màxim en els quatre anys anteriors a la data de la presentació de la sol·licitud d’ajuda, a comptar des de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa.
 • No hagin distribuït beneficis.
 • No hagin sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
 • Comptin amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 10.000 euros, desemborsat íntegrament mitjançant aportacions dineràries abans de la presentació de la sol·licitud.
 • La participació en el capital social de l’empresa d’altres societats mercantils que no siguin organitzacions de capital risc o d’inversió col·lectiva, d’organismes de recerca, o d’altres organitzacions, no superi individualment el 25% del capital social total. Es tindrà en compte la participació d’organitzacions vinculades a efectes del càlcul del seu percentatge de participació.

Característiques de l’ajuda

 • Les ajudes d’aquesta convocatòria consistiran en subvencions.
 • La subvenció finançarà fins al 70 % del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000 euros per beneficiari.
 • L’actuació haurà de tenir un pressupost finançable mínim de 175.000 euros.
 • Les ajudes es sol·licitaran per a actuacions anuals o plurianuals.
 • Les actuacions subvencionables hauran d’iniciar-se l’1 de gener de 2016, i podran finalitzar el 31 de desembre de 2016, o bé el 31 de desembre de 2017.
 • Les ajudes podran ser compatibles amb la percepció d’altres ajudes procedent de qualssevol administració o ens públic o privat, nacional, internacional, o de la Unió Europea, en els termes establerts en l’article 38 de l’Ordre de bases reguladores.

Pagament

El beneficiari rebrà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció concedida per a cada anualitat amb anterioritat a la realització de la mateixa. El beneficiari no haurà de constituir cap garantia.

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa començarà el dia 20 de juliol de 2015 i finalitzarà el dia 6 d’octubre de 2015, a les 12 hores del migdia, hora peninsular.

Dotació pressupostària

10.000.000 euros.