Oberta la convocatòria NEOTEC 2022, amb una dotació pressupostària de 35 milions d’euros.

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria d’ajudes NEOTEC 2022 del CDTI per finançar nous projectes empresarials d’empreses de base tecnològica de menys de recent constitució (menys de 3 anys i mínim 6 mesos de vida) obrint-se el termini de presentació de sol·licituds del dia 20 de maig fins al proper 5 de juliol a les 12h.

Els ajuts estan destinats a finançar l’execució del pla de l’empresa 2023 o 2023-24 amb un ajut de fins a 250.000 euros permetent cobrir fins al 70% del pla, podent assolir els 325.000euros i el 85% respectivament, en el cas que el pla inclogui la incorporació d’almenys un doctor amb contracte laboral.

Aquestes ajudes podran aplicar en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, quedant exclosos de l’ajuda aquells projectes empresarials amb un model de negoci de servei a tercers i sense desenvolupament de tecnologia pròpia. Així com també aquells projectes sense una continuïtat de desenvolupament tecnològic en el pla d’empresa.

Característiques de l’ajuda
• Subvencions fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000€/beneficiari. Increment de fins a 10.000 euros en les actuacions que hagin sol·licitat la formació prevista a la convocatòria i compleixin tots els requisits.
• Actuacions amb contractació d’almenys un doctor es podrà finançar fins al 85% del pressupost, amb un import màxim de subvenció de 325.000 €/beneficiari.
• Pressupost mínim finançable 175.000 €
• Projectes de 1 o 2 anys de durada amb iniciació a partir de l’01/01/2023 i finalització 31/12/2023 o 31/12/2024.
• No es permet el cofinançament
• No permet la generació d’informe motivat
• S’exigirà que només es puguin seleccionar aquelles activitats que compleixin la legislació mediambiental i europea pertinent.

Despeses finançables
• Inversions en equips
• Despeses de personal
• Materials
• Col·laboracions externes / assessoria
• Altres costos com: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació i despeses derivades de l’informe d’auditor.

Beneficiaris
• Petites empreses innovadores de nova creació (màx. 3 anys)
• Capital social mínim o de 20.000€, incloent-hi prima d’emissió o assumpció.
• Disposició dels comptes anuals corresponents als dos darrers exercicis.

Terminis de presentació
Del 20 de maig fins al 05 de juliol del 2022, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

Tipus d’ajuda
Subvenció

Dotació pressupostària
35.000.000 €