Oberta la convocatòria d’ajuts PERTE Economia Circular amb una dotació de 192 milions

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicat la convocatòria d’ajuts PERTE d’Economia Circular per valor de 192 milions d’euros per impulsar la implantació de projectes d’economia circular a empreses. Aquesta mesura entrarà en vigor el 08 de desembre del 2022 i finalitzarà el 21 de gener del 2023.
Aquesta convocatòria busca fomentar la sostenibilitat i la circularitat dels processos industrials i empresarials per millorar la competitivitat i la innovació en el marc d’una economia circular mitjançant la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, contemplant-se quatre categories de

Actuacions subvencionables:
• Reducció del consum de matèries primeres verges – 48M
• Eco disseny i posada al mercat de productes realitzats sota esquemes d’eco disseny – 70M
• Millora de la gestió de residus – 43M
• Transformació digital de processos que permeti millorar la traçabilitat de productes i els seus residus, afavoreixin l’eficiència de l’ús dels recursos o redueixi la generació de residus – 30M

Podent ser els projectes de les següents Tipologies:
• Investigació, Desenvolupament i Innovació
• Projectes d’innovació en matèria de processos i organització.
• Projectes d’inversió que permetin a les empreses anar més enllà de les normes de la Unió en matèria de protecció mediambiental o incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió
• Projectes inversió per al reciclatge i la reutilització de residus.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA
Podran sol·licitar l’ajut
•Persones jurídiques de dret privat amb personalitat jurídica pròpia.
•Entitats d’economia social legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent (NO sector públic).
•Agrupacions de les entitats anteriors sempre que hi estiguin participades per, almenys, una PIME, Start-up o entitat d’economia social.

Els terminis d’execució variaran en funció de l’ajut:
•31/12/2023 (Ajuda entre 150.000€ i 400.000€)
•31/12/2024 (Ajuda entre 400.000€ i 2.500.00€)
•31/12/2025 (Ajuda>2.500.00€)

La subvenció mínima per projecte i entitat serà de 150.000 euros i un màxim de 10 milions d’euros, a excepció dels estudis de viabilitat i projectes de digitalització que tindran una quantia màxima de 5 milions d’euros.

La intensitat de l’ajuda variarà en funció de les actuacions:
-Actuacions que reutilitzin materials, reciclin i valoritzin residus: Empresa: Petita 55%, Mitjana 45%, Gran 35%
-Actuacions per a la protecció del medi ambient: Empresa: Petita 60%, Mitjana 50%, Gran 40%
-Projectes R+D: Investigació Industrial 50%, Desenvolupament experimental 25%, Estudis de viabilitat 50%
-Transformació Digital de processos: Empresa: Petita 50%, Mitjana 50%, Gran 15%

La forma de cobrament serà mitjançant pagament únic o de forma fraccionada a sol·licitud l’interessat fins al 40% després de resolució definitiva, i el restant després de certificació. Se sol·licitaran garanties del 5% de la quantitat anticipada.

Cal destacar que s’admetrà un màxim de dues sol·licituds per cada entitat, independentment que es presenti de manera individual o agrupada.