Oberta la convocatòria AEESD 2015

El passat dia 20 es va publicar la convocatòria d’ajudes AEESD 2015 per a finançar projectes d’R+D en l’àmbit de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) amb un termini de presentació fins al pròxim 18 de juny i incorporant-se importants novetats respecte a les convocatòries del mateix programa publicades en les últimes dues anualitats, destacant-ne les següents:

 • El programa està dotat tant en ajuda en forma de subvenció com en préstec, però a diferència de les anteriors convocatòries, s’independitzen les dues modalitats d’ajuda de manera que l’import d’ajuda en forma de subvenció estarà vinculat a l’avaluació de la innovació tecnològica del projecte i el préstec serà opcional i quedarà limitat per l’import sol·licitat. En el cas concret de la subvenció, l’ajuda serà entre un 30 % i un 50 % en el cas de PIMES, i entre un 20 % i un 40 % per a la resta d’organitzacions.
 • El programa es divideix en dos subprogrames: Impuls Tecnològic, amb l’objectiu de fomentar la inversió en tecnologies de la informació i les comunicacions amb baix nivell de maduresa i una dotació pressupostària de 35 milions d’euros en subvenció i 105 milions d’euros en préstecs; i Grans Projectes, amb l’objectiu d’incentivar la posada en marxa de projectes amb alt potencial transformador i un marcat efecte tractor sobre altres organitzacions i una dotació pressupostària de 15 milions d’euros en subvenció i 45 milions d’euros en préstecs.
 • Els beneficiaris de les ajudes, de forma general, seran empreses, excepte aquelles del sector públic, les constituïdes després del 31/11/2011, les entitats sense ànim de lucre i els professionals autònoms, i les AEIs, excepte les pertanyents al sector públic. En el cas de projectes pertanyents a algun clúster TIC d’EUREKA, podran ser beneficiaris tant empreses, com Organismes de Recerca, com agrupacions o associacions empresarials.
 • Aquells sol·licitants als que s’hagi concedit una ajuda podran obtenir el corresponent informe motivat emès pel Ministeri d’Economia i Competitivitat permetent-se aplicar d’una forma més efectiva les corresponents desgravacions fiscals a l’R+D+i.
 • El pagament es manté en un 75 % inicial en el moment de la resolució definitiva i el 25 % restant una vegada presentada la justificació de la primera anualitat, havent-se de presentar garanties sobre l’ajuda proposada fixades entre un 10 % i un 40 % de l’import de la mateixa depenent de la qualificació de solvència de l’organització.
 • En el cas del subprograma Impuls Tecnològic, podran presentar-se projectes amb un pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 2 milions d’euros, excepte en els casos de projectes pertanyents a un clúster TIC d’EUREKA que no tindran limitació superior. Els projectes es presentaran en la modalitat individual, inclosos els projectes del clúster TIC d’EUREKA, en els quals les entitats del consorci realitzaran les seves sol·licituds individualment.
 • En el cas del subprograma Grans Projectes, podran presentar-se projectes amb un pressupost mínim de 2 milions d’euros i màxim de 10 milions d’euros, havent-se de presentar en format individual i comptar amb subcontractacions de com a mínim el 25 % del pressupost presentat.
 • El criteri de valoració tecnològica no serà superat en aquells casos que la tecnologia estigui madura o no aporti un impuls a la mateixa, facin ús de tecnologies que hagin estat provades amb èxit en el mercat o existeixi una aplicació comercial de la mateixa o similar totalment disponible, consisteixin únicament en la definició de conceptes o principis bàsics, o consisteixin en modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes o serveis.

A continuació es detallen les característiques de la convocatòria AEESD 2015

Tipus de projectes

Subprograma Impuls Tecnològic

Projectes d’alt risc tecnològic que impulsin tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC, i concretament:

 • Els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les temàtiques definides com a prioritàries (definides en els següents punts).
 • Els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a alguns dels clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPEDES, inclosos en qualsevol de les temàtiques contemplades.

Subprograma Grans Projectes

Projectes amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic, i concretament:

 • Els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental basats en tecnologies que s’enquadrin en les temàtiques definides com a prioritàries (definides en els següents punts).
 • No podran sol·licitar l’ajuda els projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA.

Beneficiaris

Per als projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA, podran ser beneficiaris: empreses, organismes de recerca i agrupacions o associacions empresarials, podent sol·licitar ajuda només en el marc del Subprograma Impuls Tecnològic.

Per a la resta de projectes:

 • Empreses, excepte:
  a) Les organitzacions del sector públic.
  b) Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2011, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  c) Les organitzacions sense afany de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  d) Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), excepte les que pertanyin al sector públic.

Modalitats de participació

Subprograma Impuls Tecnològic

 • Projectes individuals.
 • Projectes que hagin obtingut l’acreditació de pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA realitzaran les seves sol·licituds individualment.

Subprograma Grans Projectes

 • Projectes individuals amb un 25 % mínim del pressupost en subcontractacions.

Ajuda

Ajuda en format de subvenció, préstec o combinació de subvenció i préstec:

 • Les ajudes en forma de subvenció aconseguiran un màxim del 50 % per a PIMES i el 40 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 17 punts. Del 40 % per a PIMES i del 30 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 13 punts; i del 30 % per a PIMES i del 20 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 8 punts.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,18 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 1. Indústries del futur : s’inclouen en aquesta prioritat les tecnologies horitzontals de les indústries del futur: internet del futur, components i sistemes, solucions Cloud Computing, solucions per al tractament massiu de dades, High Perfomance Computing (supercomputació), robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents i internet de les coses. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions en un dels següents àmbits:
  1. Components i sistemes: components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del SW i/o FW necessari per a garantir la seva funcionalitat, especialment aquells que demostrin la incorporació de nous materials semiconductors de base (grafè, nitrurs o altres materials semiconductors), o bé incorporin tècniques de disseny automatitzades o tècniques avançades de micro o nanotelectrònica en 2D o 3D i que siguin un avenç enfront als ja existents, per exemple, flexibles, alta freqüència, TOLAE (Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics) o dissipació amb aplicacions per a sistemes intel·ligents embeguts, multifunció, il·luminació, fotònica, entre altres.
  2. Internet del futur: s’hauran d’enfocar a les infraestructures avançades de comunicacions, incloent aspectes tan d’arquitectura, gestió , protocols que permetin altes capacitats, ubiqüitat o reducció de costos, i solucions de connectivitat i ubiqüitat per a infraestructures en edificis i xarxes d’accés que facin us de qualsevol mitjà o integrin convergència de xarxes.
   Es podran proposar projectes que investiguin i desenvolupin tecnologies en l’àmbit 5G, per exemple: xarxes definides per software, xarxes cognitives espectralment eficients, xarxes adaptables al context, accés de sistemes massius M2M, o xarxes que compleixin requisits d’ultra baixa latència i eficiència energètica.
  3. Solucions Cloud Computing: s’hauran d’enfocar en oferir serveis competitius, segurs i integrats a través d’internet mitjançant la utilització de grans bases de dades heterogènies capaces d’albergar tot tipus d’aplicacions i sent interoperables amb qualsevol dispositiu i/o servei.
   Es busquen solucions que afrontin els reptes actuals d’aquesta tecnologia, especialment els referents a la provisió, interoperabilitat i desenvolupament de serveis, de cara a l’increment de la demanda que s’espera durant els pròxims anys.
   En concret es valoraran positivament aquelles solucions que ofereixin millores en: privacitat i seguretat, solucions de cloud híbrid, fog computing (computació en la boira), utilització de la tecnologia cloud per a la provisió de plataformes per a aplicacions de mobilitat, socials i de Big Data, aplicació dels conceptes i models del cloud computin en les infraestructures dels centres de dades, etc.
   Els projectes presentats hauran de comptar amb cloud computing com a tecnologia principal i dominant en el mateix. A més, es buscaran desenvolupaments optimitzats i centrats en el cloud computing i no en la mera migració d’aplicació al núvol.
  4. High Perfomance Computing (supercomputació): s’hauran d’enfocar en el desenvolupament d’ecosistemes, entorns de programació, algoritmes per a la paral·lelització de processos, tecnologies de nucli (processadors, interconnexió de memòries i emmagatzematge), llenguatges, APIs o altres eines, així com problemes relacionats amb eficiència energètica o similar en aquest tipus d’arquitectura.
  5. Robots i sistemes autònoms: s’hauran d’enfocar en solucions avançades de robòtica, per exemple, augmentar capacitat cognitiva, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació i altres similars dels tovors, així com en les seves aplicacions concretes com agricultura, comerç, fabricació, robòtica assistencial, entre altres.
  6. Ciutats intel·ligents: s’hauran d’enfocar en solucions integrades en ciutats, en els següents camps: mobilitat urbana sostenibles, reducció d’energia, integració d’infraestructures i gestió de residus, que junt a les TIC proveeixin i impliquin sinergies entre diferents elements de la ciutat. Es valoraran principalment solucions que permetin la interoperabilitat, la desaparició de les barreres d’entrada o la dependència d’un proveïdor. En aquest sentit s’esperen solucions orientades a la promoció d’estructures de meta-dades comunes i interoperables, a interfícies obertes i a la utilització de dades obertes (open data) i consistents, en lloc de solucions propietàries.
  7. Internet de las coses: s’hauran d’enfocar a solucions que tractin sobre conceptes arquitectònics i d’interoperabilitat semàntica per a plataformes que puguin abastar múltiples casos d’ús, donant resposta a les necessitats específiques en termes de seguretat, fiabilitat, cognició, interfícies, entre altres, per a la integració eficient de nous objectes, adquisició d’informació o problemàtiques similars valorant la utilització d’utilitzar i oferir dades obertes.
 2. Ciberseguretat i confiança digital: s’hauran d’enfocar tan en la criptografia com en la cerca de solucions que garanteixin la seguretat, la privacitat, i el control d’accés que permeti compartir la informació de forma segura, incrementar la confiança en les aplicacions, i la gestió de riscos especialment les dedicades a la protecció d’infraestructures crítiques. Tot això tant extrem a extrem, com en certs elements de xarxa o aplicacions en el núvol.
  Els projectes presentats hauran de comptar amb ciberseguretat i confiança digital com tecnologia principal i dominant en el mateix. A més, es buscaran desenvolupaments d’aplicació el més genèric o a grans sectors tecnològics i no la mera solució de nínxol.
 3. Salut i benestar: s’hauran d’enfocar a solucions que suposin un avenç respecte a l’existent en vida independent amb deterioració cognitiva o cura integral; detecció de riscos i intervenció primerenca que suposi solucions no intrusives, això com sistema de suport a les decisions i interoperabilitat en plataformes i estàndards de salut.
 4. Agroalimentari i gestió mediambiental, eficiència energètica, transport i logística i continguts digitals:
  1. Agroalimentari: principalment tractaran de desenvolupar solucions basades en tecnologies de la informació que millorin des d’un punt de vista d’eficiència en l’ús de recursos i afavoreixin una producció sostenible en les àrees d’agricultura, silvicultura, pesca (inclosa la aqüicultura) i ramaderia.
  2. Gestió mediambiental: principalment tractaran de desenvolupar solucions sistemàtiques i rentables per a la recuperació i gestió de residus i de l’aigua, tan dins de cadena de valor d’un tipus de producció o amb un enfocament intersectorial, per exemple basades en la traçabilitat i gestió dels residus o la seva estimació, disponibilitat, composició i qualitat dels mateixos, entre altres.
  3. Eficiència energètica: principalment tractaran de desenvolupar serveis i aplicacions que facin ús de la informació generada pels consumidors d’energia o el capturat de sensors, per exemple, comptadors intel·ligents, endolls, així com afavorir, la micro-generació i la distribució energètica en entorns reals. Es valorarà positivament que les solucions i els seus resultats siguin quantificables.
  4. Transport i logística: principalment tractaran de desenvolupar solucions per a proveir un increment de la seguretat, cooperació, connectivitat, compartició d’informació i dades en els àmbits de carretera, logística i transport, això com en l’àmbit del vehicle elèctric.
  5. Continguts digitals: principalment tractaran de produir avenços, respecte a les solucions ja existents, en la digitalització del contingut cultural i el seu accés, modelat 3D, realitat augmentada, eines de formació com solucions adaptatives, jocs i procediments de gamificació, així com interacció humana-màquina, entre altres.

Pressupost mínim i màxim

 • En el cas del subprograma Impuls Tecnològic s’exigeix un pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 2.000.000 d’euros, sense que aquesta última limitació sigui d’aplicació per als projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença en clústers TIC d’EUREKA.
 • En el cas del subprograma Grans Projectes s’exigeix un pressupost mínim de 2 milions d’euros i un màxim de 10 milions d’euros.

Durada del projecte

Inici 2015 i el termini d’execució pot estendre’s fins al 31 de desembre de 2018 per a projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença en clústers TIC d’EUREKA, o fins al 31 de desembre de 2017 per a la resta de projectes.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2015.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, pel valor indicat en la següent taula i que anirà en funció de la qualificació obtinguda pel beneficiari segons la solvència financera:

Categoria de qualificació Puntuació solvència financera Garantia exigida convocatòria 1/2017
AAA 20 10 %
AA 18 10 %
A 16 10 %
BBB 14 25 %
BB 12 25 %
B 10 40 %
CCC 9 40 %
CC 8 40 %
C 0  No subvencionable

Termini i forma de presentació projecte

La tramitació i presentació d’aquestes sol·licituds d’ajuda es realitzarà en una sola fase del 20 de maig al 18 de juny de 2015, de forma telemàtica amb firma electrònica avançada.

Dotació pressupostària

35 milions d’euros en subvencions i 105 milions d’euros en préstecs en el cas del subprograma d’Impuls Tecnològic; i 15 milions d’euros en subvencions i 45 milions d’euros en préstecs en el subprograma Grans Projectes.