Oberta la convocatòria Retos Colaboración 2017

En el BOE d’avui es publica la convocatòria del programa Retos Colaboración 2017 amb termini de presentació de sol·licituds des del dia 14 de novembre fins al pròxim 13 de desembre a les 15 h (hora peninsular).

Les principals novetats de la convocatòria són:

 • No podran adquirir la condició de beneficiaris aquelles empreses i associacions empresarials la constitució o inici d’activitat hagi tingut lloc amb posterioritat al 30 de setembre de 2017.
 • Els projectes hauran de començar la seva execució al llarg de 2018.
 • No es finançaran amb FEDER les ajudes concedides en forma de préstecs.

Característiques de la línia Retos Colaboración 2017

Beneficiaris

Consorcis empresarials (empreses i associacions empresarials sectorials) i organismes de recerca (centres tecnològics, centres de suport a la innovació, universitats, organismes de recerca, organitzacions privades sense ànim de lucre o instituts de recerca sanitària).

El líder del consorci ha de ser obligatòriament una empresa.

En el consorci hi ha d’intervenir un mínim de dues organitzacions, sent obligatori un organisme de recerca públic o privat i una empresa. Cada participant ha de tenir un mínim del 10 % del pressupost total i la part empresarial (empreses, agrupacions i associacions) ha de ser com a mínim del 60 % amb un màxim del 70 % per a una organització individual.

Tipologia de projectes

Projectes de desenvolupament experimental en cooperació entre empreses i organismes de recerca, alineats amb les prioritats establertes en els Reptes del Programa Estatal d’R+D+i orientats als Reptes de la Societat:

 • Salut, canvi demogràfic i benestar.
 • Seguretat i qualitat alimentàries; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, recerca marina i marítima.
 • Energia, segura, eficient i neteja.
 • Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
 • Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
 • Canvis i innovacions socials.
 • Economia i societat digital.
 • Seguretat, protecció i defensa.

Modalitat d’ajuda i intensitat

 • Per a empreses: préstec fins al 95 % del pressupost a l’Euríbor amb un termini d’amortització de 10 anys (3 anys de carència i 7 de devolució). Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.
  Les empreses del sector públic rebran ajudes en forma de subvenció amb un màxim del 40% del pressupost finançable.
 • Per a Organismes d’R+D+i públics: subvenció fins al 100 % del pressupost a fons perdut a costos marginals (subvenció i/o bestreta FEDER).
 • Per a Organismes d’R+D+i privats: fins al 100 % del pressupost en forma de subvenció a costos totals.

Pressupost mínim

500.000 euros

Durada projecte

Durada mínima fins al 31 de desembre de 2019 i màxima fins al 31 de desembre de 2021, havent de començar l’execució del projecte al llarg de 2018.

Convocatòria

Oberta del 14 de novembre de 2017 al 13 de desembre de 2017 fins a les 15 h.

Garanties

Subvencions sense garanties.

Quan el préstec total concedit a una empresa sigui major o igual a 200.000 euros, el beneficiari estarà obligat a presentar garanties pel 25 % del préstec concedit. Per a projectes en els quals el préstec global del projecte sigui superior al milió d’euros, totes les empreses hauran de presentar garanties pel 25 % del seu préstec independentment del valor individual del mateix.

Forma cobrament ajuda

L’ajuda es paga any a any.

El pagament de l’ajuda es realitza directament a cada un dels participants del consorci.

Dotació pressupostària

399,4 milions d’euros, dels quals 99,4 milions són en subvenció i 300 milions en forma de préstec i bestreta reemborsable FEDER, imputables als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2018 i posteriors.

En l’anualitat 2016, es va fer una dotació inicial de 586,4 milions d’euros dels que finalment es van executar en la resolució definitiva 229,9 milions d’euros.

Responsabilitat

En el cas que un membre de l’agrupació no respongui de les obligacions de reintegrament, cada membre de la mateixa respondrà solidàriament d’acord amb l’article 40 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. L’import a reintegrar per a cada membre de l’agrupació tindrà com a límit les quantitats d’ajuda efectivament rebudes.

En virtut del que s’estableix en la disposició addicional primera de la ECC/1780/2013, de 30 de setembre, cada membre de l’agrupació respondrà individual i exclusivament de l’amortització del préstec que li hagi estat assignat i dels incompliments en les devolucions de les quotes d’amortització dels préstecs, no aplicant-se, per tant, la responsabilitat solidària a la devolució dels préstecs.