Project Description

Programa Activa Financiación

OBJECTIUS

ACTIVA Financiación finança projectes de recerca i desenvolupament, així com projectes d’innovació en matèria d’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat ambiental com a conseqüència de la seva digitalització

BENEFICIARIS

Empreses que desenvolupin una activitat industrial i que no formin part del sector públic, sempre que hagi desenvolupat aquestes activitats almenys durant un període de tres anys comptats fins a la data de finalització de termini de sol·licitud.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Es defineixen dues línies d’actuació segons la tipologia de l’empresa sol·licitant:
• ACTIVA-PIMES per a projectes realitzats per petites i mitjanes empreses.
• ACTIVA-GRANS IMPLEMENTACIONS per a projectes realitzats per grans empreses.

CONVOCATÒRIA

Inici: 25 d’abril de 2022
Finalització: 17 de maig del 2022

MODALITAT D’AJUDA

La ayuda será en subvención, préstamo o una combinación de ambas modalidades, a petición de la empresa, pudiéndose cubrir hasta el 80% del presupuesto, dependiendo la combinación de estas ayudas a la tipología de la empresa solicitante:

Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dels quals dos són de carència.
Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec al 0% a cinc anys, dels quals dos són de carència.
Grans empreses: Subvenció fins al 5% del pressupost i préstec al 0% a deu anys, tres dels quals són de carència.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

1. Plataformes d’interconnexió de la cadena de valor de l’empresa.
2. Solucions per al tractament avançat de dades.
3. Solucions d’intel·ligència artificial.
4. Projectes de simulació industrial.
5. Disseny i fabricació additiva.
6. Projectes industrials de realitat augmentada, realitat virtual i visió artificial.
7. Robòtica col·laborativa i cognitiva.
8. Sensòrica.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Podran ser objecte de l’ajuda els projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental, els projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, segons es defineixen a continuació:
a) Investigació industrial
b) Projectes de desenvolupament experimental
c) Projectes d’innovació en matèria d’organització
d) Projectes d’innovació en matèria de processos
e) Projectes de validació preliminar

Els projectes d’innovació en matèria de processos i organització realitzats per grans empreses únicament seran objecte d’ajuda si col·laboren de manera efectiva amb pimes a l’activitat objecte d’ajuda i si les pimes amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % del total de els costos subvencionables, segons estableix aquest Reglament, i sense perjudici del que estableixin les possibles modificacions del mateix. A tots els efectes, la responsable de l’actuació davant de l’Administració serà únicament la sol·licitant.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

El pressupost mínim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-Grans Implementacions serà de 100.000 euros.
El pressupost màxim de conceptes finançables per a projectes de la línia ACTIVA-PIME serà de 400.000 euros per a les microempreses i petites empreses i de 600.000 euros per a mitjanes empreses.

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 24 mesos des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

DESPESES FINANÇABLES

Per als projectes de la Línia Activa-Pymes s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció.
b) Infraestructura hardware
c) Despeses de col·laboracions externes
d) Per als projectes de validació preliminar, les despeses d’amortització de l’instrumental i els equips indispensables per al desenvolupament del projecte
e) Per als projectes de validació preliminar, despeses de lloguer de l’equipament

Per als projectes de la Línia Activa-Grans Implementacions s’inclouran les següents partides de despeses:
a) Costos de personal.
b) Costos dinstrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

140 milions d’euros (40M€ per a subvenció i 100M€ per a préstec)

GARANTIES

Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.