Project Description

Primera convocatòria d’ajuts per a projectes innovadors de R+D d’emmagatzematge energètics en el marc dels PRTRS.

OBJECTIUS

Impulsar el desenvolupament de projectes innovadors de R+D relatius al desplegament de l’emmagatzematge d’energia en el marc del component 8 “Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, i, en particular, a la Inversió 1: “Despliegue del almacenamiento energético”.

BENEFICIARIS

• Organismes públics de recerca
• Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i
• Altres centres públics de R+D
• Entitats públiques i privades sense ànim de lucre
• Empreses
• Centres tecnològics dàmbit estatal i centres de suport a la innovació Tecnològica
• Altres centres privats de R+D+i
• Empreses Innovadores de Base Tecnològica
• Altres organitzacions que donen suport a la transferència tecnològica
• Agrupacions o associacions empresarials

PROJECTES ELEGIBLES

Seran elegibles els projectes d’R+D d’emmagatzematge energètic que tinguin un nivell de maduresa tecnològica en estat precomercial, mesurada com TRL, entre nivell 6 i 8, i que, un cop finalitzat el projecte, arribi a TRL 9. Els projectes haurien de ser escalables, i per tant, hauran de tenir una potència mínima d’1 MW o una capacitat d’1 MWh. Els sistemes demmagatzematge shan de connectar a la xarxa elèctrica per a la seva operació una vegada finalitzat el projecte.

La convocatòria serà tecnològicament neutra; qualsevol tecnologia serà elegible, en la mesura que es trobe en el nivell de maduresa tecnològica requerit, així com que compleixi la resta de condicions de la convocatòria.

CONVOCATÒRIA

Inici: 08 de març de 2022
Finalització: 10 de maig del 2022, a les 12:00h hora peninsular

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció en règim de concurrència pública no competitiva

PAGAMENT DE L’AJUDA

Els ajuts es concediran com una subvenció a fons perdut que l’IDAE podrà avançar el beneficiari que així ho sol·liciti mitjançant una bestreta del 80% de l’ajut atorgat.

IMPORT DE L’AJUDA

Ajut màxim per projecte de 15.000.000,00€

Intensitat màxima de lajuda sobre els costos subvencionables:
Desenvolupament experimental amb caràcter general:
45% petites empreses
35% mitjanes empreses
25% grans empreses

Supeditada a la col·laboració efectiva entre empreses:
60% petites empreses
50% mitjanes empreses
40% grans empreses

DURADA DEL PROJECTE

Fins al 30 d’abril del 2026

DESPESES FINANÇABLES

Tindran la consideració de despeses subvencionables aquelles despeses que satisfacin el que estableix l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i l’article 83 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

No es consideraran subvencionables les despeses de personal fix vinculades estatutàriament o laboralment als organismes públics de recerca, universitats públiques i en general als organismes els pressupostos dels quals són consolidats als PGE o de les comunitats autònomes, així com altres despeses que ja estiguin cobertes per les dotacions previstes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat oa les lleis de pressupostos de les comunitats autònomes.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

50.000.000,00 milions d’euros

ARTICLES RELACIONATS