Project Description

CDTI PID

OBJECTIUS

Els projectes d’R+D són projectes de recerca i desenvolupament empresarial per a la creació o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes han de demostrar un aspecte tecnològic diferencial sobre les tecnologies existents al mercat i poden ser presentats per una única empresa o per un consorci d’empreses.

BENEFICIARIS

Empreses i consorcis empresarials.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’R+D individuals, de cooperació, estratègics CIEN, de cooperació tecnològica internacional, de cooperació tecnològica europea, de capacitació tecnològica internacional, i per al desenvolupament de tecnologies duals.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 85 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta del 35 % de l’ajuda (límit 250.000 euros).

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • L’ajuda es compon d’un tram reemborsable (TR) i en determinats casos d’un tram no reemborsable (TNR).
 • El termini d’amortització del TR és de 7 a 10 anys, amb 2 o 3 anys de carència, i un tipus d’interès fix a Euríbor a 1 any.
 • El TNR és d’entre el 20 % i el 30 %, que es calcula sobre una ajuda màxima del 75 % del pressupost total aprovat.
 • L’empresa haurà d’aportar almenys el 15 % del pressupost del projecte amb recursos propis.
 • Es pot sol·licitar una bestreta d’un 50 % o 75 % de l’ajuda concedida, sempre que s’aporti avals per a garantir el 15 % o el 40 % addicional de la bestreta sol·licitada, respectivament.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

Excepte projecte CIEN: pressupost mínim total del projecte de 5.000.000 euros i màxim de 20.000.000 euros. El pressupost mínim finançable és de 4.500.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE

De 12 a 36 mesos

Excepte: projectes d’R+D de Cooperació d’àmbit nacional: de 12 a 24 mesos; i projectes estratègics CIEN: de 36 a 48 mesos.

DESPESES FINANÇABLES

 • Despeses de personal.
 • Costos d’instrumental i material.
 • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, els costos de consultoria i serveis equivalents.
 • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
 • Altres despeses d’explotació, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
 • Despesa derivada de l’informe realitzat per l’auditor, amb un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i fita.

FONS DE FINANÇAMENT

Cofinançament amb FEDER o del Banc Europeu d’Inversions (BEI).

GARANTIES

El CDTI podrà requerir la constitució de garanties quan l’anàlisi econòmic financer de l’empresa així ho indiqui.