Project Description

Doctorados Industriales 2022

OBJECTIUS

Les ajudes tenen com a objectius la formació de doctors en empreses mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesis doctoral, amb la finalitat d’afavorir la inserció laboral d’investigadors en les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu per elevar la seva competitivitat.

BENEFICIARIS

Empreses.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental.

CONVOCATÒRIA

Des del 02 de febrer fins al 23 de febrer de 2023, a les 14 hores (hora peninsular).

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció per al finançament dels contractes, l’ajuda per a la realització d’estades en organitzacions d’R+D i les ajudes per a finançar les despeses de matrícula en els ensenyaments de doctorat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Anualment de manera anticipada.

Ministerio de Ciencia e Innovación

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Les intensitats brutes màximes de les ajudes són:

Projectes de recerca industrial

 • 70 % per a petites empreses.
 • 60 % per a mitjanes empreses.
 • 50 % per a grans empreses.

Projectes de desenvolupament experimental

 • 45 % per a petites empreses.
 • 35 % per a mitjanes empreses.
 • 25 % per a grans empreses.

REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

 • Estar matriculada o admesa en un programa de doctorat en una universitat espanyola, per al curs 2023/2024, en el moment de la formalització del contracte.
 • No haver estat vinculada laboralment amb l’organització amb la qual sol·licita l’ajuda ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb ella amb anterioritat al 25 de febrer de 2022. En el cas de les empreses spin-off i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposo una capacitat de control efectiu, directe o indirecte.
 • No estar inclosa com a candidata en la sol·licitud de més d’una organització.
 • No haver gaudit d’una ajuda, per un període superior a 12 mesos, en el marc d’alguns dels Plans Estatals o Nacionals de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, que tingui per objectiu la formació predoctoral a través del desenvolupament d’una tesi doctoral.
 • No estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 • Designar un tutor de l’investigador o investigadora en formació que haurà de pertànyer a la plantilla de l’organització i tenir el grau de doctor.
 • Vetllar pel desenvolupament adequat de les activitats d’R+D a realitzar per l’investigador o investigadora en formació proposats per a l’obtenció de la seva tesis doctoral.
 • En cas de projectes en col·laboració, comptar amb el corresponent conveni, contracte o document on s’estableixi la col·laboració entre organitzacions.
 • Comunicar la Ministeri la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesis doctoral en el termini màxim de 20 dies hàbils des que es produeixi.
 • L’organització beneficiària i el tutor de l’investigador o investigadora es comprometen a facilitar la publicació dels resultats de la recerca desenvolupada en el marc de la tesis doctoral, així com l’acte acadèmic de la seva defensa.