Project Description

Enisa Línia Emprenedors

OBJECTIUS

Aquesta ajuda està dirigida a donar suport a les primeres fases de vida de pimes i startups promogudes per emprenedors, sense límit d’edat. El seu objectiu és dotar-les dels recursos financers necessaris per a abordar les inversions que precisa el projecte empresarial en la seva fase inicial.

BENEFICIARIS

Emprenedors, sense límit d’edat.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes innovadors.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda en forma de préstec participatiu.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Una vegada signada la pòlissa de préstec davant notari en les oficines d’Enisa.

REQUISITS DELS BENEFICIARIS

 • Ser una pime.
 • Tenir personalitat jurídica pròpia.
 • Que l’empresa hagi estat constituïda, com a màxim, durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud.
 • Tenir l’activitat principal i el domicili social en el territori nacional.
 • Que el model de negoci sigui innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
 • Mostrar una estructura financera equilibrada i professional en la gestió.
 • Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte empresarial.
 • Els comptes de l’últim exercici tancat han d’estar depositats en el Registre Mercantil o en un altre registre públic.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda en forma de préstec participatiu amb una comissió d’obertura del 0,5 %, una carència màxima de 5 anys, una comissió per amortització anticipada i una comissió de venciment anticipat per canvi en l’accionariat. L’amortització d’interessos és trimestral.
 • Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalent a la quantia del préstec.
 • El tipus d’interès s’aplica en dos trams:
  • Primer tram: Euribor + 3,75 %.
  • Segon tram: interès variable en funció de la rendibilitat financera de l’empresa, amb un límit màxim establert entre el 3 % i el 6 % de l’acord amb la qualificació (rating) de l’operació.

PRESSUPOST MÍNIM I MÀXIM FINANÇABLE

25.000 euros – 300.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 7 anys

DESPESES FINANÇABLES

Cofinançament de les necessitats financeres associades al projecte empresarial.

FONS DE FINANÇAMENT

Enisa.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.