Project Description

IDi – Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la indústria manufacturera

OBJECTIUS

Suport a plans d’innovació i sostenibilitat a les empreses industrials a través de l’execució de projectes de recerca industrial, desenvolupament tecnològic, innovació en processos i organització, així com d’inversions enfocades a la sostenibilitat a través de la millora de l’eficiència energètica i la protecció ambiental més enllà de les normes de la Unió.

BENEFICIARIS

Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAEs:
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions10 a32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE2009)
b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE2009.
c) Activitats complementàries a la producció industrial:

i. Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades a la CNAE82.92, a excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;
ii. Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses a la CNAE52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;
iii. Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades a la divisió33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Es defineixen dues línies dactuació segons la tipologia dels projectes:
• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

CONVOCATÒRIA

Inici: 10 de maig de 2022
Finalització: 31 de maig de 2022

MODALITAT D’AJUDA

L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:
• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

• Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

FORMA COBRAMENT AJUDA

El pagament de lajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritats temàtiques següents:
1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria dorganització o de processos orientats a:
a) Disseny, evolució i/o implantació de sistemes productius per a la transició ecològica.
b) Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus.
c) Reutilització, reciclatge i aprofitament matèries primeres secundàries.
d) Ecodisseny, amb criteris d’economia circular (major vida útil, reparabilitat, reciclabilitat).

2. Descarbonització, eficiència energètica, fonts noves d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria dorganització o de processos orientats a:
a) Implementació i utilització de tecnologies i processos productius més eficients i menys intensius en lús denergia i matèries primeres i/o amb un menor impacte ambiental; millores eficiència energètica, reducció de consum denergia, reducció de les emissions de gasos defecte hivernacle o dels contaminants associats a lactivitat industrial.
b) Implementació i utilització de tecnologies per a la descarbonització com ara la utilització de noves fonts d’energia renovable o les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, fins i tot l’hidrogen i la pila de combustible, i captura i ús o valorització de CO2.
c) Implementació de tecnologies que redueixin les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de procés.
d) Desenvolupament de nous productes de baixa empremta de carboni en el cicle de vida.

3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial i/o desenvolupament experimental.

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria dorganització i/o processos orientats a:
a) Noves metodologies d’assajos i validacions.
b) Millores de qualitat respecte al que estableixen normes i estàndards.
c) Traçabilitat de procés i producte.

5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental al àmbit de materials i productes avançats.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

L’ajut és una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:
• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El pagament de lajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 24 mesos des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

DESPESES FINANÇABLES

Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Costos de personal.
b) Costos dinstrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides.

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció
b) Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les instal·lacions i els equips no vinculats directament al procés productiu.
c) Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats immaterials
d) Col·laboracions externes.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

150 milions dels quals 59 milions en forma de subvenció i la resta en forma de préstec.

GARANTIES

Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.