Project Description

Línia directa d’innovació

OBJECTIUS

Els projectes d’innovació tecnològica són projectes realitzats per empreses molt propers al mercat i amb risc tecnològic mig/baix, amb facilitat d’aconseguir els objectius previstos tant tècnics com comercials i amb curts períodes de recuperació de la inversió, que aconsegueixin millorar la competitivitat de l’empresa mitjançant la incorporació de tecnologies emergents en el sector.

BENEFICIARIS

Empreses.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes d’innovació tecnològica.

CONVOCATÒRIA

Oberta tot l’any.

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta entre el 35 % i 50 % de l’ajuda concedida.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

 • Ajuda parcialment reemborsable fins al 75 % del pressupost total aprovat amb un termini d’amortització de 3 anys i un tipus d’interès d’Euribor a 1 any + 0,2 % o un termini d’amortització de 5 anys i un tipus d’interès d’Euribor a 1 any + 1,2 %.
 • En cas que el projecte sigui cofinançat amb FEDER i sempre segons la disponibilitat de fons, aquesta cobertura podrà arribar fins al 85 % del pressupost total aprovat.
 • L’ajuda es compon d’un tram reemborsable (TR) i en determinats casos d’un tram no reemborsable (TNR).
 • El TNR sempre es calcula a partir del 75 % del pressupost total i el seu percentatge varia segons l’origen de fons:
  • 2 % en projectes finançats exclusivament amb fons CDTI.
  • 5 % en projectes cofinançats amb FEDER.
 • La bestreta del 35 % de l’ajuda concedida té un límit de 400.000 euros.
 • Es pot sol·licitar una bestreta del 50 % de l’ajuda concedida (amb un límit de 600.000 euros), sempre que la partida de despesa prevista per a l’adquisició d’actius superi el 60 % del pressupost elegible del projecte.
 • Per a la bestreta del 50 % o 75 % de l’ajuda, s’haurà d’aportar garanties.
 • Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda destinada a la mateixa finalitat, excepte que es tracti d’una ajuda de minimis que, en aquest cas es tindrà en compte a efectes de determinar la seva compatibilitat amb l’ajuda del CDTI.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

De 6 a 18 mesos

En els projectes cofinançats amb FEDER, la data de finalització del projecte no podrà ser superior al 30 de setembre de 2022.

DESPESES FINANÇABLES

 • L’adquisició d’actius fixos nous que suposin un salt tecnològic per a l’empresa que realitza el projecte.
 • Costos de personal.
 • Material i consumibles.
 • Contractació de serveis externs i subcontractacions.
 • Despeses generals fins al 20 % dels costos directes de cada operació.
 • Costos d’auditoria del projecte, amb un límit màxim per cada informe associat a cada fita de 2.000 euros.

FONS DE FINANÇAMENT

CDTI o cofinançament amb FEDER.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties excepte en el cas que l’organització sol·liciti la bestreta del 50 % o 75 % de l’ajuda concedida. En aquest cas, s’haurà d’aportar aval per a garantir respectivament el 15 %, 25 % o 40 % addicional de la bestreta sol·licitada.