Project Description

NEOTEC 2022

OBJECTIUS

Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en què l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per reforçar les capacitats d’absorció i generació de coneixement.

BENEFICIARIS

  • Petites empreses innovadores de nova creació (màx. 3 anys).
  • La data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa ha de ser almenys 6 mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
  • Capital social mínim o de 20.000€ incloent prima d’emissió o assumpció.
  • Disposició dels comptes anuals corresponents als dos darrers exercicis

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, excepte aquells que el model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia; o aquells que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

CONVOCATÒRIA

Del 20 de maig fins el 5 de juliol de 2022, a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció fins al 70% del pressupost de lactuació i un màxim de 250.000 euro.
Actuacions amb contractació d’un doctor fins al 85% del pressupost i un màxim de 325.000 euros.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta fins al 60 % de la subvenció concedida amb un màxim de 150.000 euros.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Subvenció fins al 85% del pressupost de lactuació, amb un import màxim de 325.000 euros per beneficiari.

No permet generar Informe Motivat.

Els beneficiaris hauran de complir els següents requisits:
a) No han d’estar cotitzades.
b) Han d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a aquesta convocatòria, a comptar de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa. Així mateix, la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa ha de ser almenys 6 mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
c) No han d’haver distribuït beneficis.
d) No han d’haver sorgit d’una operació societària de les que preveu la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.
e) Han de comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. A aquests efectes, s’atendrà exclusivament a la data de l’assentament d’inscripció registral, de manera que no es tindrà en compte, en cap cas, la data de l’assentament de presentació. En els casos en què aquesta inscripció es publiciti al Butlletí Oficial del Registre Mercantil o diari oficial corresponent, s’atendrà a la data d’inscripció total que publicitin aquests diaris.
f) Han de tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, si escau, dipositats al Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

1 o 2 anys

Projectes de 1 o 2 anys de durada amb iniciació a partir del 01/01/2023 i finalització 31/12/2023 o 31/12/2024.

DESPESES FINANÇABLES

  • Inversions en equips.
  • Despeses de personal.
  • Materials.
  • Col · laboracions externes / assessoria.
  • Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor. Aquests últims tindran un límit màxim de 2.000 euros per beneficiari i anualitat.
  • En cap cas seran finançables les despeses financeres, les inversions en terrenys, locals i obra civil, els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, segons estableix l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, les despeses de promoció i difusió de el projecte, les despeses de manutenció, i les despeses de locomoció i viatges.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

35.000.000 euros.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.