Project Description

NEOTEC 2023

OBJECTIUS

Els ajuts finançaran la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en què l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia. Així mateix, es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empresa per reforçar les capacitats d’absorció i generació de coneixement.

BENEFICIARIS

 • Petites empreses innovadores de nova creació (màx. 3 anys).
 • La data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa ha de ser almenys 6 mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
 • Capital social mínim o de 20.000€ incloent prima d’emissió o assumpció.
 • Disposició dels comptes anuals corresponents als dos darrers exercicis

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Projectes empresarials en qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, excepte aquells que el model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia; o aquells que no reflecteixin clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia.

CONVOCATÒRIA

Del 28 de febrer al 20 d’abril de 2023 a les 12.00 hores del migdia, hora peninsular.

MODALITAT D’AJUDA

Subvenció fins al 70% del pressupost de lactuació i un màxim de 250.000 euro.
Actuacions amb contractació d’un doctor fins al 85% del pressupost i un màxim de 325.000 euros.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Bestreta fins al 60 % de la subvenció concedida amb un màxim de 150.000 euros.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Subvenció fins al 85% del pressupost de lactuació, amb un import màxim de 325.000 euros per beneficiari.

No permet generar Informe Motivat.

Petites empreses de base tecnològica que compleixin els requisits següents:

 1. No han d’estar cotitzades en una borsa de valors, excepte les plataformes de negociació alternativa.
 2. Hauran d’estar constituïdes com a màxim en els tres anys anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajuda a la present convocatòria, a comptar de la data d’atorgament de l’escriptura de constitució de l’empresa i sent aquesta, al menys sis mesos anteriors a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds d’ajut.
 3. No han d’haver distribuït beneficis.
 4. No s’han d’haver fet càrrec de l’activitat d’una altra empresa, ni haver sorgit d’una operació de concentració, segons la definició de l’article 7 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de defensa de la competència.
 5. Han de comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 euros, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. A aquests efectes, la data de registre que es considera és exclusivament la data de l’assentament d’inscripció registral.
 6. S’han de trobar al corrent en el compliment de les obligacions de dipòsit de comptes anuals, tant individuals com consolidades, si escau, al Registre Mercantil o registre oficial corresponent a la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

175.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

1 o 2 anys

Projectes amb inici el 2023 i finalització el 31 de desembre del 2024

DESPESES FINANÇABLES

 • Inversions en equips.
 • Despeses de personal. S’han de recollir els costos relacionats amb els investigadors, els tècnics i la resta de personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats al projecte o activitat pertinent. Podran imputar-se despeses al projecte tant de personal amb contracte laboral com de personal autònom soci de l’empresa, incloses les noves contractacions de doctors. El cost hora màxim finançable serà de 40€, incloent-hi la seguretat social a càrrec de l’empresa.
 • Materials.
 • Col·laboracions externes/assessoria.
 • Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i altres despeses derivades, així com despeses de promoció i difusió i despeses de formació: També seran subvencionables les despeses derivades del infor

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

40 milions d’euros, 5 dels quals estan destinats específicament a aquelles empreses de base tecnològica liderades per dones.

Als efectes de la present convocatòria, es considera que una empresa està liderada per dones quan compleixi els requisits següents:

 1. L’òrgan d’administració de l’empresa ha d’estar integrat majoritàriament per dones i
 2. Les dones han de tenir la majoria del capital social de l’empresa o una participació rellevant en el projecte objecte de l’ajut.

GARANTIES

No serà necessària la presentació de garanties.