Project Description

PERTE SALUT DE VANGUARDIA d’ajudes a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris

OBJECTIUS

Ajuts corresponents a l’any 2022, per a l’execució de projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector productes sanitaris, i tendents al compliment dels objectius de la mateixa.

BENEFICIARIS

Societats amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva mida, que desenvolupin una activitat industrial al sector farmacèutic i de productes sanitaris, i que no formin part del sector públic.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Cada entitat podrà presentar una única o diverses sol·licituds a aquesta convocatòria. Cada sol·licitud contindrà un únic projecte individual, independent i autònom quant a les actuacions que inclou i els costos i inversions imputats.

Cada projecte haurà d’emmarcar-se en alguna de les línies definides
1. Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació: Projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, segons es defineixen a continuació:

a) Investigació industrial.
b) Projectes de desenvolupament experimental.
c) Projectes d’innovació en matèria d’organització.
d) Projectes d’innovació en matèria de processos.

2.Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica:
a) Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient que compleixin almenys una de les condicions següents:

i.Inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les activitats superant les normes de la Unió Europea, independentment de l’existència de normes nacionals obligatòries més estrictes que les de la Unió;

ii inversions que permetin a l’entitat incrementar el nivell de protecció del medi ambient derivat de les seves activitats en absència de normes de la Unió Europea.
Queden excloses d’aquesta categoria les inversions destinades a realitzar una adequació de l’entitat a normes de la Unió ja adoptades, i que encara no hagin entrat en vigor.

b) Inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables. Es consideren les inversions destinades a millores que permetin assolir un nivell més elevat deficiència energètica en els processos de producció de l’entitat o substitució de fonts d’energia fòssil per renovable.

CONVOCATÒRIA

Inici: 18 de maig de 2022
Finalització: 15 de juny de 2022

MODALITAT D’AJUDA

Els ajuts concedits en el marc d’aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec, subvenció o duna combinació d’ambdues modalitats

FORMA COBRAMENT AJUDA

L’ajut regulat es farà en un sol pagament anticipat.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Els projectes presentats per l’entitat sol·licitant han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria farmacèutica i de productes sanitaris, i hauran d’emmarcar-se en alguna de les prioritats temàtiques següents:

1. Economia circular i ressò innovació aplicades en la millora de les cadenes de valor.
2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants.
3. Materials i productes avançats.
4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció, serà com a màxim del 80 per cent del pressupost finançable.

L’import de l’ajut en forma de subvenció serà, com a màxim:
a) Del 50% del pressupost finançable, en el cas de petites empreses.
b) Del 20% del pressupost finançable, en cas de mitjanes empreses.
c) Del 10% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica.
d) Del 10% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental a la Línia de recerca, desenvolupament i innovació.
e) Del 5% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, a la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

 100.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE

24 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

DESPESES FINANÇABLES

Línia de recerca, desenvolupament i innovació:
• Costos de personal.
• Costos d’instrumental i material inventariable (amortització).
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:
• Aparells i equips de producció.
• Edificació i instal·lacions.
• Actius immaterials.
• Col·laboracions externes.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

25 milions d’euros en forma de préstec
25 milions d’euros en forma de subvenció

GARANTIES

S’exigirà abans de la resolució definitiva de concessió de l’ajut, la presentació de resguard de constitució de garantia.
Quan les ajudes proposades combinin préstec i subvenció, caldrà presentar resguards de constitució de garanties separats per a cada modalitat d’ajuda.
L’import de la garantia corresponent a la part d’ajuda proposada en forma de préstec serà del 20 per cent de l’import de principal.