Project Description

PERTE VEC – Actuacions Integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat

OBJECTIUS

Concessió d’ajuts a actuacions integrals de la cadena industrial del vehicle elèctric i connectat dins del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del sector del vehiculo eléctrico (PERTE VEC).

BENEFICIARIS

Agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que compleixin tant les condicions generals que estableix el Reial decret llei 36/2020, com les particulars que fixa l’ordre de bases. Destaquen les següents:

a) Els membres seran entitats persones jurídiques, públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva forma jurídica i la seva mida.

b) Les agrupacions han d’estar organitzades al voltant del sector industrial d’automoció amb una combinació, com a mínim de cinc entitats jurídiques diferenciades que no pertanyin al mateix grup empresarial, ni constituir empreses controlades en igualtat de condicions per dues qualssevol de les entitats participants que formin part de l’Agrupació. De les entitats participants, almenys una, pertanyerà al CNAE 291 (Fabricació de vehicles de motor), i una altra pertanyerà al CNAE 293 (Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor).

c) L’agrupació ha d’estar integrada com a mínim per un 40% de pimes.

d) Han de comptar amb la col·laboració d’almenys un proveïdor de tecnologia i/o coneixement i que com a tal, tingui la capacitat tècnica i organitzativa suficient per a la realització de les activitats de R+D+i que incorpori el projecte tractor. Aquesta entitat proveïdora de coneixement pot ser una de les empreses.

e) Han de tenir implantació en un àmbit geogràfic que abasti almenys dues CCAA.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Un projecte tractor haurà d’estructurar-se en diversos projectes primaris que hauran d’emmarcar-se en algun dels blocs següents:

1. Blocs industrials de caràcter obligatori: (Almenys un projecte primari a cada bloc)
a) Fabricació d’equips originals i assemblatge (OEM).
b) Fabricació de bateries o piles dhidrogen.
c) Fabricació d’altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat.

2. Blocs de caràcter addicional, complementaris als obligatoris: (Almenys un projecte
primari en un dels blocs)
a) Fabricació de components del vehicle intel·ligent.
b) Connectivitat del vehicle elèctric.
c) Fabricació de sistemes de recàrrega.

3. Blocs transversals de caràcter obligatori: (Inclouran plans i compromisos a les tres àrees)
a) Pla d’Economia Circular.
b) Pla de Digitalització.
c) Pla de Formació i Reciclatge Professional.

CONVOCATÒRIA

Inici: 01 d’abril de 2022
Finalització: 03 de maig de 2022

MODALITAT D’AJUDA

Ajuda combinada de subvenció més préstec

FORMA COBRAMENT AJUDA

L’ajut proposat es farà en 2 pagaments:
-El primer pagament s’ordenarà una vegada dictada la resolució de concessió.
-El segon pagament corresponent a l’ajut concedit per a l’anualitat 2023 es farà al llarg de l’any 2023.

PRIORITATS TEMÀTIQUES

Cada projecte primari s’haurà d’emmarcar en una de les línies d’actuació:

Línia de recerca, desenvolupament i innovació:
• Projectes de recerca industrial
• Projectes de desenvolupament experimental
• Projectes d’innovació en matèria d’organització
• Projectes d’innovació en matèria de processos
• Estudis de viabilitat previs a la investigació industrial

Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:
• Inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient
• Inversions amb caràcter innovador destinades a mesures d’estalvi energètic o eficiència energètica.

Línia d’ajuts regionals a la inversió. Els projectes primaris emmarcats en aquesta línia s’hauran de desenvolupar per una única entitat i en una única localització.

Línia d’ajuts a la formació. Els projectes primaris emmarcats en aquesta línia s’hauran de desenvolupar

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

El finançament total a concedir per projecte primari i entitat serà com a màxim del 80% del pressupost finançable, o del 75% en cas que correspongui a la línia d’ajuts regionals a la inversió.

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

Pressupost mínim de conceptes finançables per a cada projecte primari:

a.1 Fabricació d’equips originals i assemblatge: 500.000 €
a.2 Fabricació de batries o piles d’hidrogen: 500.000 €
a.3 Fabricació d’altres components essencials adaptats al vehicle elèctric i connectat: 500.000 €
b.1 Fabricació de components del vehicle intel·ligent: 100.000 €
b.2 Connectivitat del vehicle elèctric: 100.000 €
b.3 Fabricació de sistemes de recàrrega: 100.000 €

El pressupost finançable mínim del projecte tractor serà de 10.000.000 euros.

DURADA DEL PROJECTE

30 mesos des de la data de resolució de concessió, o que s’arribi a la data de 30 de juny del 2025.

DESPESES FINANÇABLES

Línia de recerca, desenvolupament i innovació:
• Costos de personal.
• Costos d’instrumental i material inventariable (amortització).
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:
• Aparells i equips de producció.
• Edificació i instal·lacions.
• Actius immaterials.
• Col·laboracions externes.

Línia d’ajuts regionals a la inversió:
• Aparells i equips de producció.
• Edificació i instal·lacions.
• Actius immaterials.

Línia d’ajuts a la formació:
• Costos de personal dels formadors.
• Costos materials i subministraments.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1.425 milions d’euros en forma de préstec
1.550 milions d’euros en forma de subvenció

GARANTIES

S’exigirà per a cada entitat proposada com a beneficiària dins de l’agrupació i per a cada projecte primari, la presentació del resguard de constitució de garanties, a disposició de l’òrgan concedent, davant de la Caixa General de Dipòsits, abans de la resolució de concessió, establint-se un termini de quinze dies hàbils des de la notificació del requeriment.