Project Description

PROGRAMA TECNOLÒGIC AERONÀUTIC (PTA)

OBJECTIUS

La convocatòria té per objecte el suport a projectes estratègics d’R+D en tecnologies aeronàutiques, que contribueixin a assolir algun dels reptes tecnològics.

BENEFICIARIS

Empreses i consorcis empresarials.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Els projectes objecte d’ajut seran projectes de R+D empresarial en cooperació i podran acollir-se a una de les següents categories:
“PTA Grans Empreses” o “PTA PIMES”

CONVOCATÒRIA

Des del dia 19 d’abril de 2021 fins al dia 7 d juny de 2021 a les 12h de l’migdia, hora peninsular.

MODALITAT DE PARTICIPACIÓ

PTA Grans Empreses o PTA Pimes

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

35.000.000€

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

Els ajuts es concediran sota la modalitat de subvenció.
Els projectes hauran de ser plurianuals.

MODALITAT DE PARTICIPACIÓ
PTA Grans Empreses:
Mida de l’agrupació beneficiària: cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de tres i un màxim de sis empreses; a el menys dues d’elles han de ser autònomes, d’acord amb la definició establerta a l’article 3.1 de l’Annex I de l’Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny de 2014 general d’exempció per categories.
Composició de l’agrupació: l’empresa representant de l’agrupació, en els termes de l’article 3 d’aquesta convocatòria, haurà de tenir la consideració de gran empresa i, al menys, un dels socis ha de ser una petita o mitjana empresa (pime), d’acord a la definició establerta a l’article 3.1 de l’Ordre CNU / 1308/2018, de 28 de novembre.

PTA PIMES:
Mida de l’agrupació beneficiària: cada agrupació ha d’estar constituïda per un mínim de dos i un màxim de quatre empreses; a el menys dues d’elles han de ser autònomes.
Composició de l’agrupació: l’empresa representant de l’agrupació, en els termes de l’article 3 d’aquesta convocatòria, haurà de tenir la consideració de mitjana empresa i la resta dels socis haurà de tenir la consideració de pime, d’acord amb la definició establerta a l’article 3.1 de l’Ordre CNU / 1308/2018, de 28 de novembre. La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció de el cost finançable real de el projecte, de les característiques de beneficiari i de les disponibilitats pressupostàries. En tot cas, l’ajuda respectarà els límits d’intensitat màxims que estableix l’article 11.5 de l’Ordre CNU / 1308/2018 de 28 de novembre.

PRIORITATS TEMÀTIQUES
Projectes aeronàutics de R+D+I empresarial que permetin generar un efecte d’arrossegament sobre tota la cadena de valor en els següents àmbits:

Eficiència i avió zero emissions: Es busca minimitzar l’impacte mediambiental de les aeronaus, augmentant l’eficiència dels avions de el futur i aconseguint en el mitjà o llarg termini una reducció considerable o total de les emissions contaminants de l’trànsit aeri, incloent nous sistemes de propulsió , optimització i eficiència energètica, avió més elèctric, aeroestructures més eficients i disseny avançat, entre d’altres.

UAVs: Potenciar les capacitats d’R + D + I nacionals per posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.

Noves aeronaus multipropòsit i sistemes: Impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet com tecnologies de sistemes (aviònica, actuació i control, simuladors, comunicacions, etc.).

PRESSUPOST MÍNIM FINANÇABLE

PTA Grans Empreses:
Mínim de 5M € d’euros i màxim de 12M €
Per gran i mitjana empresa:
500.000 €

PTA Pimes:
Mínim de 2,5M € d’euros i màxim de 5M €
Per petita empresa:
200.000 €

DURADA DEL PROJECTE

De 2 a 3 anys naturales

Els projectes hauran de ser plurianuals i una part s’ha de fer en l’any 2021. En concret, tindran una durada de dos o tres anys naturals, de manera que hauran de finalitzar al 31 de desembre de 2022 o al 31 de desembre de 2023, respectivament

DESPESES FINANÇABLES

  • Despeses de personal.
  • Costos d’instrumental i material.
  • Costos de recerca contractual, coneixements i patents, els costos de consultoria i serveis equivalents.
  • Despeses generals suplementàries directament derivades del projecte de recerca.
  • Altres despeses d’explotació, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.

FONS DE FINANÇAMENT

Fons Next Generation EU