Project Description

Reindus 2020

OBJECTIUS

Suport a les empreses industrials en la realització d’inversions materials destinades a la creació o trasllat d’establiments industrials i millora i / o modificació de línies de producció prèviament existents, així com la implementació de tecnologies d’Indústria connectada 4.0

BENEFICIARIS

Empreses.

TIPOLOGIA DE PROJECTES

Creació d’establiments industrials, trasllat, millores i / o modificacions de línies de producció, implementació productiva de tecnologies de la Indústria Connectada 4.0.
Obra civil: urbanització i canalitzacions (exclosos els terrenys)
Edificacions: adquisició o construcció
Aparells, Equips, Instal·lacions i Maquinària
Despeses d’enginyeria (només per a ampliacions i modernitzacions, no per a nous establiments ni trasllats)

CONVOCATÒRIA

Fins el 20 d’agost de 2020

MODALITAT D’AJUDA

Préstec reemborsable fins al 75 % del pressupost finançable.

FORMA COBRAMENT AJUDA

Una vegada dictada la resolució de concessió.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AJUDA

  • Préstec reemborsable fins al 75 % del pressupost finançable.
  • Termini d’amortització de 10 anys i 3 anys de carència.

PRESSUPOST FINANÇABLE

Mínim 100.000 euros

Máxim 800.000 euros

DURADA DEL PROJECTE

Màxim 18 mesos

DESPESES FINANÇABLES

  • Obra Civil.
  • Edificació.
  • Aparells i equips de producció.
  • Enginyeria de procés de producció.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

340.000.000 euros.

GARANTIES

L’aval haurà de ser de l’20%, que s’ha de mantenir fins que l’empresa justifiqui les inversions, i sigui auditada.