Oberta la convocatòria PERTE per a l’Economia Circular Tèxtil 2024 amb una dotació de 97,5 milions d’euros

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha publicat avui la Convocatòria 2024 per impulsar l’economia circular en el sector Tèxtil. Amb una assignació de 97,5 milions d’euros en subvencions, facilitades per la Fundació Biodiversitat, aquesta iniciativa té l’objectiu de suportar projectes que impulsin la innovació sostenible. Els fons, que oscil·len entre 100.000 euros i 10 milions d’euros per projecte, es destinaran a iniciatives que abordin la investigació, la digitalització, la protecció ambiental i la gestió eficaç de residus. Aquest esforç busca respondre als reptes mediambientals actuals, fomentar l’ocupació, augmentar la competitivitat de les empreses i promoure la re valorització de residus.

Aquesta convocatòria es centra en enfortir la sostenibilitat i l’aplicació de principis circulars en els processos de la indústria tèxtil i de la moda. La seva meta és avançar en la competitivitat i innovació del sector, emmarcat dins dels principis de l’economia circular, projectant un futur més verd i resilient per a la indústria.

A continuació, algunes característiques de la convocatòria:

Beneficiaris
Seran beneficiaris de l’ajuda empreses, entitats d’economia social i agrupacions d’aquestes sempre que estiguin participades per, almenys, una PYME, start-up o entitat d’economia social, legal i vàlidament constituïdes, i disposin d’un establiment o sucursal a Espanya.

Actuacions subvencionables
Seran subvencionables les actuacions que, en els sectors del tèxtil i la moda i del plàstic, redueixin el consum de matèries primeres verge, redueixin la generació de residus i/o milloren la gestió de residus, contribuint de forma substancial a la transició cap a una economia circular en una de les següents categories:

a)Investigació i desenvolupament, amb una dotació de 12.5M€
•Ecodisseny de productes i processos
•Millora de la gestió de residus tèxtils

b)Digitalització per innovar en matèria de processos i organització, amb una dotació de 12.5M€
•Traçabilitat dels productes, substàncies, materials i residus
•Nous models de negoci basats en digitalització com a instrument per processos de servitització
•Serveis de retorn de productes usats per reutilitzar-los, re-manufacturar-los o reciclar-los.

c)Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de lajuda, amb una dotació de 30M€
• Inversions que redueixin la generació de minves i residus pre-consum i/o que suposin una millora respecte a la situació actual en el tractament dels residus generats per la pròpia entitat beneficiària.
• Inversions que redueixin el consum de primera matèria verge mitjançant l’ús de subproductes o de materials procedents de residus.
• Inversions que redueixin el consum de matèria primera verge mitjançant l’increment en l’eficiència de l’ús de materials sense comprometre’n la durabilitat i la reciclabilitat. En queda exclosa l’eficiència energètica i hídrica.
• Substitució de fibres i materials per altres amb menys impacte ambiental demostrat basat en l’anàlisi del cicle de vida. S’hi inclou l’ús de fibres naturals amb menys necessitats de productes agroquímics durant el seu cultiu.
• Desenvolupament o canvi cap a models de negoci basats en la servitització i/o en productes de més qualitat i durabilitat que ofereixin garanties de reparabilitat i reciclabilitat.
• Mesures per abordar l’alliberament no intencionat de microplàstics dels productes tèxtils en tot el cicle de vida. A més de en el disseny dels productes, les mesures se centraran en els processos de fabricació i el pre-rentat a les plantes de fabricació industrial.
• Substitució de substàncies perilloses i de substàncies extremadament preocupants en materials i productes.
• Substitució de productes químics per enzims.
• Incorporació dels criteris ecològics establerts a la Decisió de la Comissió, de 5 de juny de 2014, per la qual s’estableixen criteris ecològics per a la concessió de l’etiqueta ecològica de la UE als productes tèxtils (DOUE L 174/45, de 13 de juny del 2014).

d)Millora de la gestió de residus procedents de tercers, amb una dotació de 42.5€
• Inversions en sistemes i infraestructures que millorin la classificació del residu tèxtil.
• Inversions en sistemes i infraestructures que impulsin la preparació per a la reutilització.
• Desenvolupament de sistemes i infraestructures de tractament de residus que permeti incrementar i optimitzar l’obtenció de material reciclat d’alta qualitat, generant noves matèries primeres que es facin servir en nous productes (s’exclou l’ús per a combustibles).

Dotació pressupostària
97.500.000 euros

El termini de la sol·licitud i execució o durada del projecte
Inici: 10 d’abril del 2024
Finalització: 10 de juny de 2024

En cap cas els projectes es poden prorrogar més enllà del 30 de juny de 2027.

Límits i intensitats màximes d’ajuda
Cada entitat beneficiària podrà obtenir un ajut mínim de 100.000 euros i màxim de
10.000.000 euros. En el cas de projectes d’agrupacions, cadascuna de les entitats
que la componen, tindrà la consideració d’entitat beneficiària i hauran de complir el
mínim de 100.000 euros. En el cas dels estudis de viabilitat i en els projectes de digitalització, l’ajut màxim per projecte serà de 5.000.000 €

Intensitats:
a)Investigació i desenvolupament
• 50% dels costos subvencionables, per a la investigació industrial.
• 25% dels costos subvencionables per al desenvolupament experimental.
• 50% dels costos subvencionables per als estudis de viabilitat.

b)Digitalització per innovar en matèria de processos i organització
• 50% dels costos subvencionables en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME).
• 15% dels costos subvencionables si es tracta de grans empreses

c)Increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajuda.
• 60% dels costos subvencionables en cas de petites empreses i microempreses.
• 50% dels costos subvencionables en cas de mitjanes empreses.
• 40% dels costos subvencionables en cas d’empreses no PIME.

d)Millora de la gestió de residus procedents de tercers.
• 55% dels costos subvencionables en cas de petites empreses i microempreses.
• 45% dels costos subvencionables en cas de mitjanes empreses.
• 35% dels costos subvencionables en cas d’empreses no PIME.

Modalitat de l’ajuda
Subvencions en règim de concurrència competitiva

Pagament de l’ajuda
La subvenció es farà efectiva mitjançant, o bé mitjançant un únic pagament, una vegada acreditades les actuacions de la subvenció i la justificació de la totalitat de la inversió. O bé de forma fraccionada amb bestreta i dipòsit de garanties.

Garanties
Possibilitat de sol·licitar bestreta de fins a un 80% de la subvenció concedida amb constitució de garanties pel valor de la quantitat anticipada.

Subcontractació

  • Es podran fer subcontractacions amb un màxim del 50% de l’import total de l’activitat subvencionada.
  • Per a l’actuació b) Digitalització, l’import no podrà ser superior al 80% de l’import total de l’activitat subvencionada.
  • No es poden fer subcontractacions entre les entitats beneficiàries que formin part de l’agrupació del projecte, o n’hagin format part i deixin de fer-ho, per canvis en la composició de la pròpia agrupació o per qualsevol motiu.
  • En el cas de subcontractacions previstes en el moment de sol·licitud, quan aquestes excedeixin el 20 per cent de l’import de la subvenció i aquest import sigui superior a 60.000 euros, han de presentar una memòria justificativa.

Costos subvencionables
a) Per a les actuacions de recerca i desenvolupament:
Costos de personal que tinguin la consideració d’investigadors, tècnics i la resta de personal auxiliar, que estiguin dedicats en exclusivitat al projecte.
Costos de l’instrumental i material.
Els costos d’edificis i terrenys.
Els costos de recerca contractual, coneixements i patents.
Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, incloses les de material, subministraments i productes similars.
Als estudis de viabilitat seran subvencionables els costos de l’estudi.

b) Per a les actuacions de Digitalització per innovar en matèria de processos i organització:
Els costos de personal.
Els costos d’instrumental, equipaments i edificis.
Els costos de recerca contractual, coneixements i patents.
Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars.

c) Per a les actuacions d’increment del nivell de protecció mediambiental de l’entitat beneficiària receptora de l’ajuda:
Els costos d’inversió addicionals, necessaris per anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables o per incrementar el nivell de protecció mediambiental en absència de normes de la Unió Europea.

d) Per a les actuacions de millora de la gestió de residus procedents de tercers:
Els costos d’inversió suplementaris necessaris per fer una inversió que millori la qualitat o l’eficiència de les activitats de reutilització de materials, reciclatge i valorització, pel que fa a un procés convencional d’aquestes activitats amb la mateixa capacitat que es construiria en absència de l’ajut.