Oberta la Convocatòria 2024 de Subvencions de l’OEPM amb una dotació de 6 milions d’euros per promoure la sol·licitud de patents i models d’utilitat a Espanya i internacionalment

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques, O.A. (OEPM) ha obert la convocatòria 2024 per atorgar subvencions destinades a incentivar la presentació de sol·licituds de patents i models d’utilitat a Espanya. Aquest programa cerca proporcionar suport a inventors i empreses per protegir les seves innovacions a través de registres de propietat intel·lectual, tant dins del territori nacional com a nivell internacional. Aquesta iniciativa representa una oportunitat estratègica per enfortir la competitivitat i assegurar els desenvolupaments innovadors a diversos sectors. El període de sol·licitud romandrà obert del 19 d’abril fins al 20 de maig del 2024.

CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATORIA

OBJECTE
Subvencions per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat per a l’any 2024.

La convocatòria consta de dos programes:
a) Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:
Dirigit a estimular la protecció internacional de la tecnologia mitjançant patents o models d’utilitat. L’objectiu és millorar la competitivitat de les empreses que emprenen la cerca de mercats fora d’Espanya, especialment de les petites i mitjanes empreses (PIME) i de les persones físiques.
Per això, a fi d’ajudar a superar les principals barreres que el sol·licitant pot trobar en la consecució d’una patent europea, internacional o en oficines nacionals estrangeres, aquests ajuts es concentren a subvencionar les activitats que pressuposen uns costos per pagament de taxa als respectius països, així com subvencionar la realització de la traducció a l’idioma del país on es realitzi la
extensió

b) Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols per a la PIME i persones físiques:
Dirigit a estimular la protecció nacional de la tecnologia a través de patents o models d’utilitat per tal de millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, així com de les persones físiques, aquests ajuts es concentren a subvencionar les sol·licituds de patents i models utilitats espanyols que comporten el pagament d’una taxa.

MODALITAT DE L’AJUDA I PAGAMENT
Subvenció en règim de concurrència competitiva, amb un únic pagament una vegada constatat el compliment dels requisits per part dels beneficiaris.

BENEFICIARIS
1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:
Persona amb residència i domicili fiscal a Espanya que reuneixi algun dels requisits següents:
a) Que sigui una persona física.
b) Que sigui considerat PIME.
c) Que sigui una gran empresa privada.
d) Que sigui una institució privada sense ànim de lucre sense dependència o vinculació al sector públic.

El sol·licitant ha d’haver realitzat directament o mitjançant un representant la sol·licitud de patent i/o model d’utilitat a l’estranger d’acord amb els requisits expressats a la present convocatòria.

2. Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols:
Persona amb residència i domicili fiscal a Espanya que reuneixi algun dels requisits següents:
a) Que sigui una persona física.
b) Que sigui considerat PIME.

El sol·licitant ha d’haver realitzat directament o mitjançant una representant alguna de les activitats contingudes a la convocatòria.

REQUISITS
Les sol·licituds hauran de reunir almenys una de les característiques següents:
a) Que el vostre dret de prioritat unionista porti causa d’una sol·licitud de patent o model d’utilitat presentada davant l’OEPM, d’acord amb l’article 4 del Conveni de París per a la protecció de la propietat industrial, de 20 de març de 1883.

b) Que el vostre dret de prioritat unionista porti causa d’una sol·licitud internacional PCT presentada davant l’OEPM, en qualitat d’Oficina Receptora segons el Tractat de Cooperació en Matèria de Patents, o bé que es tracti de la sol·licitud internacional PCT esmentada.

c) Que el vostre dret de prioritat unionista porti causa d’una sol·licitud de patent europea presentada a l’OEPM, d’acord amb el que estableix l’article 2 del Reial decret 2424/1986, de 10 d’octubre de 1986, d’aplicació del CPE, o bé que es tracti d’aquesta sol·licitud de patent europea presentada a l’OEPM.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Cada sol·licitud de subvenció podrà incloure despeses corresponents a una o diverses de les sol·licituds de patent esmentades als apartats anteriors.
1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:
• Les activitats la despesa de les quals s’hagi realitzat des de l’1 de gener fins al 31 de desembre del 2023.

2. Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols:
• Les activitats que hagin estat publicades al Butlletí Oficial de la Propietat Industrial durant els anys 2021, 2022 i 2023.

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES
Podran ser subvencionades les activitats següents:

1) Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:
A) L’extensió d’una sol·licitud de patent o d’un model d’utilitat
Seran subvencionables els tràmits següents:
1r La sol·licitud d’una patent o un model d’utilitat.
2n La validació d’una patent europea.
3r La cerca d’anterioritats a l’estat de la tècnica.
4t L’examen de la sol·licitud de patent.
5è La concessió de la patent.
6è La designació de països, l’excés del nombre de reivindicacions i les anualitats davant de l’Oficina Europea de Patents (EPO).
7è La traducció de les memòries completes de les sol·licituds de patent o de models d’utilitat a fi de presentar-la davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents.

B) Les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT
Seran subvencionables els següents tràmits:
1r La sol·licitud internacional PCT quan l’OEPM hagi actuat en qualitat de Oficina Receptora.
2n La recerca internacional quan l’OEPM hagi actuat en qualitat de Administració de Cerca Internacional.
3r L’examen preliminar internacional quan l’OEPM hagi actuat en qualitat d’administració d’examen preliminar internacional.

En cap cas no seran objecte de subvenció les validacions de patents europees a Espanya o les entrades en fase nacional a Espanya de sol·licituds internacionals PCT, ni les traduccions al castellà. Només se subvencionarà una traducció per idioma i sol·licitud prioritària.

2)Programa dajuts per al foment de sol· licituds de patents i models dutilitat espanyols:
Podran ser subvencionades les activitats següents:
a) La sol·licitud d’un model d’utilitat espanyol.
b) La realització de linforme sobre lestat de la tècnica (IET) per als models dutilitat.
c) La sol·licitud d’una patent espanyola.
d) La realització de l’informe sobre l’estat de la tècnica (IET) per a les sol·licituds de patents espanyoles.
e) La realització de l’examen substantiu per a les sol·licituds de patents espanyoles.

INTENSITAT DE L’AJUDA

1. Programa per al foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior:
• No podrà superar la quantia de 5.842.620,00 euros a aquesta convocatòria.
• S’assignaran unes quanties de referència en funció del país o grup de països on hagi tingut lloc l’activitat subvencionable i que s’indiquen a l’annex I de la convocatòria.
• La subvenció no podrà superar el 80% dels imports assenyalats; en cas que el sol·licitant sigui considerat PIME o persona física, la subvenció no podrà superar el 90% dels imports esmentats.

2. Programa d’ajudes per al foment de sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols:
• No podrà superar la quantia de 330.730,00 euros a aquesta convocatòria.
• A les activitats assenyalades se’ls assignaran unes quanties de referència que s’indiquen a l’annex II de la convocatòria.
• La subvenció no podrà superar el 90% dels imports assenyalats.

CONVOCATÒRIA
Inici: 19 d’abril del 2024
Finalització: 20 de maig de 2024

PRESSUPOST
6.173.350 euros

COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES
Aquests ajuts són compatibles amb altres subvencions, ajuts o ingressos procedents de qualsevol de les administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. La suma de les ajudes o subvencions atorgades als beneficiaris, en el marc de la present ordre, en cap cas no podrà ser superior al cost de les activitats subvencionades

En cap cas les subvencions no podran superar l’import màxim total de les ajudes «de mínimis», establert en 300.000 euros durant un període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de la participació en agrupacions sense personalitat.