Serveis

01

Sol·licitud i gestió d’ajudes públiques a l’R+D+i: subvencions i/o préstecs

Gestionem de manera integral el procés d’obtenció i gestió d’ajuts públics per a projectes innovadors autonòmics, espanyols i europeus, en forma de subvenció i/o préstec, i en format individual o col·laboratiu.
Acompanyem les organitzacions en tot el procés: definició inicial (idea), elaboració de la proposta (sol·licitud), tramitació (acceptació), seguiment (justificació) i (tancament).

CONSULTA LES CONVOCATÒRIES D’AJUDES PÚBLIQUES A L’R+D+i VIGENTS

IDEA
D’una idea o inversió
a un projecte definit
• Analitzem les inversions i actuacions innovadores dels clients i definim els diferents projectes d’ajuda a l’R+D+i susceptibles de rebre finançament en el marc de les diferents convocatòries autonòmiques, estatals i europees.

• Ajudem a la creació de consorcis entre empreses, així com entre aquestes i els organismes d’investigació, per a millorar les possibilitats de finançament dels projectes, augmentar la innovació i facilitar futures possibilitats de negoci.

SOL·LICITUD
Elaboració i presentació del projecte
• Una vegada la idea està definida, col·laborem en l’elaboració de la memòria tècnica-econòmica-empresarial i en emplenar els qüestionaris de sol·licitud dels programes d’ajuda definits.
• Coordinem l’entrega de la documentació administrativa i financera, i revisem l’adequació dels pressupostos a les característiques de cada programa.
• En els projectes col·laboratius, coordinem la redacció dels acords de consorci, de propietat intel·lectual i/o explotació que regiran el consorci.
• Coordinem la presentació de les sol·licituds completes i donem resposta a tots els possibles requeriments de documentació plantejats per l’administració durant l’avaluació de la proposta.
• Si el programa estableix una visita d’avaluació, coordinem la seva preparació i acompanyem al client en el dia de la visita.
• Seguim l’evolució del projecte fins a la seva aprovació o denegació.
ACCEPTACIÓ
Acceptació de l’ajuda atorgada
• En els projectes aprovats, recopilem la documentació administrativa i financera sol·licitada per a la seva acceptació.
• Si el programa requereix garanties, ajudem al client en la seva definició, cerca i negociació amb entitats bancàries o Societats de Garantia Recíproca (SGR).
• Si el programa té una ajuda parcial o total en forma de préstec i aquesta es pot subrogar, ajudem en la negociació de la subrogació amb entitats bancàries.
• En els projectes col·laboratius, coordinem l’elaboració, negociació i firma dels acords de consorci, propietat intel·lectual i/o explotació industrial. Així mateix, si es subcontracta part del projecte i segons el requeriment del programa, també coordinem l’elaboració i negociació dels acords amb les organitzacions subcontractades.
JUSTIFICACIÓ
Certificació tècnica-econòmica de cada una de les fases del projecte
• Realitzem el seguiment de l’execució tècnica-econòmica del projecte, l’assessorament en la imputació de les despeses i la coordinació de les sol·licituds de modificació de resolució i pròrrogues per a sincronitzar-ho amb l’execució real del projecte.
• Efectuem el seguiment i coordinem els pagaments de l’ajuda quan aquesta es realitza de forma anticipada.
• Col·laborem i coordinem l’elaboració de les memòries econòmiques justificatives de cada membre del consorci en cada fase o anualitat del projecte.
• Si el programa estableix una visita de justificació, organitzem la preparació i acompanyem al client en el dia de la visita.
• Coordinem la presentació de les justificacions donant resposta a tots els possibles requeriments de documentació plantejats per l’administració, des de la revisió de les justificacions fins a la certificació final del projecte.
TANCAMENT
Finalització del projecte
• Efectuem el seguiment i coordinem els pagaments de l’ajuda quan aquesta es realitza una vegada s’ha certificat el projecte.
• Prestem assistència en el retorn de garanties, inspeccions posteriors a la certificació del projecte i/o en la presentació de recursos administratius.

02

Incentius fiscals a l’R+D+i: deduccions fiscals
i bonificacions del personal investigador

Gestionem els incentius fiscals a l’R+D+i existents com són les deduccions fiscals i les bonificacions en la quota de la cotització a la Seguretat Social pel personal investigador.

Identifiquem i tramitem els diferents projectes innovadors per a maximitzar l’estalvi fiscal, tan per a aquells projectes finançats en convocatòries públiques, com en aquells realitzats íntegrament amb fons de l’organització.

Les deduccions fiscals per projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) i/o Innovació Tecnològica (IT) són un dels instruments utilitzats per l’Estat per a fomentar la R+D+i empresarial, via reducció de l’Impost sobre Societats.
Avantatges
• Efectes econòmics equiparables a la subvenció, però no tributen.

• És compatible amb altres ajudes rebudes.

• La seva aplicació és lliure i no està sotmesa a concurrència competitiva.

• És proporcional a la despesa de l’organització en R+D+i.

• Possibilitat de monetitzar les deduccions.

• En cas de tenir segell de Pime Innovadora són compatibles amb les bonificacions pel personal investigador.

Quant em puc deduir?
• 25 %* de la despesa efectuada en els projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) + 17 % en la partida de personal investigador amb dedicació exclusiva a la R+D + 8 % per a inversions en immobilitzat exclusiu de R+D.

• 12 % de la despesa efectuada en les activitats d’Innovació Tecnològica (IT).

(*) en cas que la despesa de R+D efectuada excedeixi a la mitjana de despesa en els dos anys anteriors s’aplicarà un 42 %.

Més informació sobre deduccions fiscals
Les bonificacions en la quota empresarial de cotització a la Seguretat Social del personal investigador són un incentiu no tributari per a fomentar la contractació i el manteniment del personal tècnic adscrit en exclusiva a activitats de Recerca i Desenvolupament (R+D).
Avantatges
• Reducció del 40 % en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social pel personal investigador.

• Aplicació de caràcter automàtic.

• En cas de tenir el segell de Pime Innovadora són compatibles amb les deduccions fiscals a la R+D+i.

Requisits
• Treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al Règim General de la Seguretat Social.

• Contractació exclusiva a la R+D+i, tot i que es permet que fins a un 15 % del temps estigui destinat a tasques de formació o divulgació.

• Els contractes de treball poden ser indefinits, en pràctiques o per obre o servei determinat. En aquest últim cas, el contracte haurà de tenir una duració mínima de tres mesos.

• S’estableix una plena compatibilitat d’aquesta bonificació amb les deduccions fiscals per R+D+i en el cas de Pimes Innovadores. En la resta d’organitzacions, pot existir aquesta compatibilitat sempre que no s’apliquin ambdós incentius sobre el mateix investigador.

• Les organitzacions que apliquin la bonificació en les quotes de deu o més investigadors hauran d’aportar un informe motivat vinculant, emès pel Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN).

El Patent Box és un incentiu fiscal que permet reduir l’Impost sobre Societats a les rendes positives procedents de la cessió i transmissió de determinats actius intangibles que derivin de projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) i/o d’Innovació Tecnològica (IT).

Els actius intangibles susceptibles d’aplicar aquest incentiu són: patents, software avançat, models d’utilitat, certificats complementaris de protecció de medicaments i productes fitosanitaris, i dibuixos i models protegits.

Avantatges
• Permet minorar fins a un 60 % la base imposable de les rendes.

• S’aplica sobre base imposable i no sobre quota íntegra.

• No hi ha límit màxim d’aplicació.

• És compatible amb les deduccions fiscals per R+D i les bonificacions del personal investigador.

Requisits
• El cessionari ha d’utilitzar els drets d’ús o d’explotació dels actius intangibles en el desenvolupament d’una activitat econòmica i els seus resultats no es poden materialitzar en l’entrega de béns o prestació de serveis.

• Que el cessionari no resideixi en un país o territori de nul·la tributació o qualificat com a paradís fiscal, tret que estigui situat en un Estat membre de la Unió Europea i el contribuent acrediti que l’operativa respongui a motius econòmics vàlids i que realitzi activitats econòmiques.

• Que l’organització disposi dels registres comptables necessaris per a poder determinar cada un dels ingressos i de les despeses directes corresponents als actius objecte de transferència.

• Quan un mateix contracte inclogui prestacions accessòries de béns o servei, s’haurà de diferenciar en el contracte la contraprestació corresponent.

Vols que la teva organització es beneficiï dels incentius fiscals a l’R+D+i? Contacta amb nosaltres.

03

Proposta de noves oportunitats
de col·laboració

Fomentem la col·laboració entre organitzacions per a generar nous projectes innovadors, crear oportunitats de negoci, optimitzar recursos i millorar la competitivitat dels nostres clients.

Comptem amb una àmplia xarxa de socis empresarials, centres tecnològics i universitats.

El nostre equip s’encarrega de:

 • Buscar els socis adequats per a cada iniciativa.

 • Assessorar en la negociació dels acords de consorci, propietat intel·lectual i explotació industrial dels resultats del projecte.

 • Coordinar l’elaboració de la proposta.

 • Col·laborar en l’execució de la memòria del projecte i seguiment individualitzat de la documentació administrativa i legal de cada organització.

 • Tramitar l’acceptació de l’ajuda i assessorar en la cerca de garanties conjuntes o individuals a petició de l’administració o del consorci.

 • Recopilar els resultats de cada fase o analitat del projecte.

 • Col·laborar en l’elaboració de la memòria tècnica-econòmica justificativa.

 • Realitzar el seguiment individualitzat de la justificació econòmica de cada organització.

 • Elaborar la memòria econòmica justificativa de cada organització.

 • Organitzar i assistir en les reunions plenàries de cada fase del projecte.

 • Donar suport a totes les comunicacions entre el líder i l’organisme públic atorgant de l’ajuda.

Tens una idea innovadora de negoci i necessites col·laboradors per a posar-la en marxa? Posa’t en contacte amb nosaltres.

04

Consultoria en la definició de projectes innovadors

Ajudem a les organitzacions a definir, documentar i planificar projectes TIC innovadors des del seu inici, tan per a projectes a finançar a nivell públic, com en casos de compra pública innovadora o projectes sense ajuda pública.

Com treballem?

 • Fem un estudi de mercat i analitzem la competència.

 • Definim una proposta innovadora que generi noves oportunitats de negoci.

 • Realitzem una anàlisi econòmica i financera per a avaluar la seva viabilitat, sostenibilitat i congruència.

 • Estudiem les diverses convocatòries d’ajudes públiques a l’R+D+i autonòmiques, estatals i europees susceptibles de finançar el projecte.

 • Busquem cooperació amb altres organitzacions que tinguin objectius comuns.

 • Aportem una solució tècnica.

 • Definim el pla de treball i les tasques a realitzar per a dur a terme el projecte.

Tens en ment un projecte innovador i necessites orientació per a posar-lo en marxa? Posa’t en contacte amb nosaltres, podem ajudar-te.

05

Coordinació i seguiment tècnic de projectes innovadors

Coordinem i realitzem el seguiment tècnic de projectes innovadors i ajudem a les organitzacions a posar-lo a portar-los a la pràctica segons els objectius i la planificació definida inicialment.

Com treballem?

 • Creem un full de ruta que determina el conjunt d’accions que es portaran a terme, els seus responsables i els terminis d’entrega.

 • Identifiquem les possibles ajudes a l’R+D+i autonòmiques, estatals i europees per a desenvolupar el projecte.

 • Establim un calendari de reunions periòdiques amb l’equip del projecte. La comunicació és essencial per a què totes les parts estiguin informades dels progressos aconseguits.

 • Supervisem l’execució de les activitats del projecte i la seva evolució generant informes de seguiment.

 • Coordinem els canvis necessaris per a millorar el rendiment del projecte.

 • Recomanem accions preventives per a anticipar possibles problemes.

 • Celebrem l’èxit junt amb els nostres clients.

Vols que gestionem el seguiment tècnic del projecte innovador de la teva organització per aconseguir els resultats que desitgeu? Posa’t en contacte amb nosaltres.