La nostra consultoria

ASET és una consultoria dedicada a la gestió integral d’ajudes públiques, especialitzada en activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) de projectes tecnològics, comptant amb una gran experiència en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i la Biotecnologia.

Des dels nostres inicis, a l’any 2004, ens dedicàvem a la gestió de subvencions i préstecs, havent ampliant els nostres serveis des de 2009 amb la gestió fiscal (deduccions fiscals i bonificacions al personal investigador) i, recentment, hem incorporat la gestió de Patent Box.

ASET som l’intermediari entre l’organització i l’administració que atorga l’ajuda, i estem presents en tot el procediment. Des que l’organització té una idea o projecte a desenvolupar, busquem quines són les millors línies de finançament i, en cas necessari, l’ajudem en la cerca de socis o activitats subcontractades, per a poder definir diverses sol·licituds. A partir d’aquest moment, acompanyem i tramitem, juntament amb l’organització, tot el procediment tècnic, econòmic i administratiu de la sol·licitud fins a la seva presentació i, una vegada presentada, realitzem tot el seguiment posterior. Un cop aprovat, ajudem a l’organització amb el procés d’acceptació i, posteriorment, la seva justificació econòmica i tècnica fins al seu correcte tancament.

A la nostra consultoria treballem en base a resultats. Volem ser un soci més de l’organització, col·laborant estretament amb ella i arriscant-nos junts per aconseguir l’èxit del projecte innovador.

2004

Inici activitat en gestió d’ajudes públiques (subvencions i préstecs) a l’R+D+i i inversions empresarials i foment del networking entre organitzacions.

2009

Tramitació de deduccions fiscals a l’R+D+i en l’Impost sobre Societats.

2014

Aplicació de bonificacions en la cotització a la Seguretat Social per personal investigador.

2015

Consultoria en la definició de projectes TIC innovadors i gestió de Compra Pública Innovadora.

2017

Coordinació i seguiment tècnic de projectes innovadors.

2019

Tractament fiscal de Patent Box.

Per què contractar els serveis d’ASET?

01

Gràcies a la nostra especialització en R+D+i dins de l’àmbit de les TIC i Biotec, i en l’impuls de noves empreses de base tecnològica, aportem una visió clara sobre si el projecte que es portarà a terme reuneix les característiques necessàries per a ser considerat de Recerca, Desenvolupament i innovació.

02

Des dels nostres inicis, fomentem la col·laboració entre organitzacions per a buscar sinergies i crear noves oportunitats de negoci, entenent per organitzacions, empreses, universitats, centres de recerca, associacions i col·legis professionals.

03

Oferim un servei integral que inclou la part tècnica i tots els tràmits administratius de sol·licitud i seguiment. Som proactius en l’elaboració de les memòries tècniques i en l’execució, justificació i tramitació administrativa del projecte.

04

Treballem per a maximitzar les ajudes públiques de les organitzacions documentant tota la seva R+D+i per a què tinguin un major control de la recerca i els seus resultats. A més, gràcies al nostre coneixement adquirit de les administracions gestores, tràmits i documentació associada als projectes, minimitzem les devolucions o faltes de pagament d’ajudes ja obtingudes.

Equip

ASET compta amb un equip multidisciplinari format per enginyers superiors i llicenciats (incloent doctors), i enginyers tècnics amb coneixements en matèria tecnològica, financera, fiscal i legal, amb capacitat per assessorar a les organitzacions en les seves activitats d’innovació.

El nostre equip està dividit en dues àrees: departament de desenvolupament i departament de seguiment, per a cobrir totes les necessitats que sorgeixen durant la proposta, elaboració i execució dels projectes d’R+D+i que realitzem.

Missió

01

Obtenir i gestionar finançament públic per a projectes innovadors. 

02

Proposar noves oportunitats de col·laboració entre organitzacions per a la creació de projectes d’èxit.

03

Desenvolupar consultoria en la definició de projectes innovadors.

04

Coordinar i realitzar el seguiment tècnic de projectes.

Valors

Lideratge

Lideratge a nivell estatal en l’obtenció i gestió d’ajudes per a projectes d’R+D+i d’organitzacions innovadores, tant en l’àmbit tecnològic com industrial.

Iniciativa

Iniciativa en la cerca, creació i gestió de socis i projectes entre organitzacions (empreses, organismes de recerca, centres tecnològics…), així com en tot el procés de cerca i gestió de finançament públic.

Creativitat

Creativitat en la definició i acompanyament dels projectes i en el procés d’innovació de les organitzacions.

Professionalitat

Professionalitat en la gestió dels projectes amb un equip especialitzat multidisciplinari. Creem i gestionem oportunitats que interessin a les organitzacions a partir d’objectius clars i definits. 

Desenvolupament integral

Desenvolupament integral dels nostres col·laboradors per a oferir en tot moment les millors solucions per als nostres clients. 

Respecte

Respecte, consideració i reconeixement a totes les persones.