Política de Privacitat

I. OBJECTE

Data d’última actualització: 04 de gener de 2024
La present política de privacitat regula el tractament de dades personals que es realitza a través de la pàgina web https://asetconsultoria.com (en endavant, la “Pàgina Web”).

II. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable del tractament de les dades personals que es realitza a través de la Pàgina Web és la societat Aset Solutions, S.L. (en endavant, “ASET”), amb domicili social al Carrer del Molí d’En Saborit, 2, 5-4, 08500 Vic, Barcelona, NIF B63658199, telèfon de contacte 93 881 43 93 i e-mail de contacte hola@asetconsultoria.com

ASET es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Pàgina Web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

III. DADES PERSONALS

ASET recollirà exclusivament les dades personals adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades, segons corresponguin en cada cas.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de qualsevol manifestació falsa o inexacta.

IV. FINALITATS DEL TRACTAMENT

Les dades personals es tractaran pel responsable del tractament per a les finalitats següents, segons correspongui en cada cas:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb ASET amb l’interès potencial per esdevenir clients, distribuïdors o proveïdors d’ASET.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com l’emissió i el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant. En cas que fos d’interès de ASET, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.
 • Enviar comunicacions relatives a novetats legislatives i els seus serveis.
 • Gestionar la realització de campanyes publicitàries a través de dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts al mateix per tal d’elaborar amb la informació recollida, informes de seguiment de les campanyes.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

V. LEGITIMACIÓ DELTRACTAMENT

La base jurídica del tractament de les dades personals serà l’aplicació de les mesures pre-contractuals sol·licitades, la intenció de l’interessat de subscriure un contracte amb el responsable del tractament o bé l’execució del contracte, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Respondre les persones que s’han posat en contacte amb ASET amb l’interès potencial per esdevenir clients, distribuïdors o proveïdors d’ASET.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió i gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de cobrament de les factures.
 • Gestió comercial i administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus proveïdors, que inclourà la gestió de pressupostos, comandes i d’altre documentació contractual, així com el control de pagament de les factures.
 • Revisió i valoració de la informació i/o documentació proporcionada amb l’objectiu de participar en un procés de selecció d’una vacant. En cas que fos d’interès d’ASET, es posarà en contacte amb l’interessat amb la intenció de valorar la seva candidatura.

El tractament de les dades personals segons la finalitat esmentada és necessari per poder aplicar les mesures pre-contractuals sol·licitades i per poder subscriure i executar el contracte.

La base jurídica del tractament de les dades personals serà el compliment d’una obligació legal, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Gestió administrativa pròpia de la relació contractual existent amb els seus clients, que inclourà l’emissió de les factures.
 • Gestió del compliment de les obligacions legalment estipulades.

El tractament de les dades personals segons les finalitats esmentades és necessari perquè ASET pugui complir amb les obligacions que li imposa la legislació aplicable.

Per altra banda, la base jurídica del tractament de les dades personals serà el consentiment de l’usuari, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Enviar comunicacions relatives a novetats legislatives i els seus serveis.
 • Gestionar la realització de campanyes publicitàries a través de dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts al mateix per tal d’elaborar amb la informació recollida, informes de seguiment de les campanyes.

L’usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament previ a la seva retirada.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades personals serà l’interès legítim del responsable del tractament, en cas d’haver estat prestat per les finalitats següents:

 • Manteniment de la relació contractual amb l’interessat o bé amb l’empresa o organització en la què treballa o col·labora. L’interès legítim del responsable del tractament es troba reconegut per la normativa aplicable.
 • Prevenció, detecció i control d’abusos i fraus comesos a la Pàgina Web o a través de la mateixa. L’interès legítim es basa en la voluntat del responsable del tractament de mantenir la Pàgina Web com un lloc web segur.

VI. DESTINATARIS

ASET no comunicarà les dades personals a tercers, excepte en cas d’obligació legal i a tercers subcontractats.

ASET pot precisar realitzar transferències internacionals de dades a proveïdors ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea per al tractament de dades personals, aquesta contractació es realitzaria aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la privacitat dels usuaris. Per a més informació, contactar amb el responsable del tractament al correu electrònic hola@asetconsultoria.com

VII. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

En cas que la base jurídica del tractament consisteixi en el consentiment de l’usuari, les dades seran conservades mentre aquest no es revoqui.
Si la base jurídica del tractament sigui la intenció de subscriure un contracte amb el responsable del tractament, les dades seran conservades mentre aquesta intenció persisteixi.

Per altra banda, quan la base jurídica del tractament sigui un interès legítim del responsable del tractament, les dades seran conservades fins que aquest interès finalitzi.

En tot cas les dades personals es conservaran durant tot el període de temps que poguessin exigir-se responsabilitats al responsable del tractament segons estipula la llei aplicable, procedint, si escau, al bloqueig de les dades fins que hagi transcorregut el termini de prescripció corresponent.

VIII. DRETS DELS USUARIS

L’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat respecte a les seves dades de caràcter personal previstes a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit al domicili postal al Carrer del Molí d’En Saborit, 2, 5-4, 08500 Vic, Barcelona, o bé al correu electrònic hola@asetconsultoria.com

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular respecte al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament. En aquests casos, ASET deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de ASET, si s’escau.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al carrer Jorge Juan, número 6 (28001) Madrid (www.aepd.es).