Oberta la convocatòria Programa d’ajuts a inversions d’Alt Impacte 2024 amb una dotació de 7.6 milions d’euros

El passat dijous 11 d’abril, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la convocatòria del 2024 per al programa d’ajuts a inversions d’alt impacte, gestionat per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ). Aquest programa és específic per a projectes d’inversió que generen un alt impacte, tant per a empreses ja establertes a Catalunya com per a aquelles en procés d’establiment, amb projectes que poden estar orientats a la creació d’ocupació o bé a l’adquisició d’actius fixes. El pressupost destinat a aquestes ajudes és de 7.634.550 euros i la convocatòria estarà oberta fins al 6 de maig de 2024. A continuació les característiques de la convocatòria:

Actuacions subvencionables

Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de CREACIÓ D’OCUPACIÓ (mínim 15 persones en projectes industrials).
•1.1 Projectes de creació d’ocupació en centres de serveis TIC entesos com a centres de desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades (“Data analítics”), estudis d’animació o centres de desenvolupament de videojocs. Només seran elegibles els projectes de nous centres de serveis TIC o els projectes que impliquin el desenvolupament d’una activitat clarament diferenciada de l’activitat actual del centre. En el cas de centres de desenvolupament de videojocs, el desenvolupament d’un nou videojoc s’entendrà com una activitat clarament diferenciada de l’activitat actual d’un centre existent.
•1.2 Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional.
•1.3 Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials.
•1.4 Projectes estratègics per a l’economia catalana intensius en creació d’ocupació.
•1.5 Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i.
•1.6 Projectes de creació d’ocupació localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. Només seran elegibles els projectes industrials o de serveis a la indústria.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en ACTIUS FIXES (mínim inversió de 3.000.000euros en inversions industrials).
•2.1 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
•2.2 Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.
•2.3 Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i.
•2.4 Projectes estratègics, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments. Els projectes elegibles s’han de dur a terme a un municipi inclòs al mapa d’ajuts de finalitat regional.
•2.5 Projectes estratègics duts a terme per petites i mitjanes empreses, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l’obertura de nous emplaçaments de les empreses ja presents o una ampliació i/o diversificació de l’activitat d’emplaçaments ja existents.
•2.6 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals que suposin la implantació de nous platós audiovisuals. Els projectes elegibles s’han de dur a terme a un municipi inclòs al mapa d’ajuts de finalitat regional.
•2.7 Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per petites i mitjanes empreses que suposin la implantació de nous platós audiovisuals.
•2.8 Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental.

Beneficiaris
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, tret de les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb projectes amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) i les dedicades a la producció primària de productes agrícoles.

Requisits
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació. Els projecteshauran de presentar la creació de com a mínim:
1.1 Centres de Serveis TIC: 25 nous llocs de treball
1.2 Centres de Decisió Supraregional: 15 nous llocs de treball
1.3 Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball
1.4 Projectes estratègics intensius en creació d’ocupació: 200 nous llocs de treball.
1.5 Centres d’R+D+i: 8 nous llocs de treball
1.6 Projectes industrials localitzats a municipis de zones afectades per activitats de
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear: 3 nous llocs de treball

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes. Els projectes hauran de presentar, com a mínim, una inversió de:
2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: 3.000.000€.
2.2 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear: 100.000€.
2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+i: 500.000€.
2.4 Projectes estratègics: 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball.
2.5 Projectes estratègics duts a terme per PIMEs: 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball.
2.6 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals: 20.000.000€.
2.7 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs: 20.000.000€.
2.8 Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental: 20.000.000€.

Convocatòria
Inici: 12 d’abril de 2024
Finalització: 06 de maig de 2024, a les 14hores

Despeses finançables
•Línea 1: Projectes de creació de llocs de treball: el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
•Línea 2: Projectes d’inversió: Pels projectes de les tipologies 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.8, els actius fixes productius, tan materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu. Pels projectes de les tipologies 2.6 i 2.7, els actius materials i immaterials directament vinculats a la implantació de platós audiovisuals. No s’acceptaran actius de segona mà.

Addicionalment, pels projecte duts a terme en municipis inclosos en zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, serà subvencionable l’adquisició de sòl industrial i les despeses d’obra civil, edificacions i instal·lacions generals vinculades al projecte, amb un màxim del 40% del pressupost elegible.

Durada del projecte
Des del 1 de gener del 2024 fins el 31 de desembre del 2026.

Els projectes de les tipologies 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 han d’iniciar-se a partir de la data de
sol·licitud de l’ajut i han de finalitzar en un termini màxim de tres anys.

Tipus i intensitat ajuda
Línia 1: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació:
a. Pels projectes de les tipologies 1.1: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 200.000€.
b. Pels projectes de les tipologies 1.2, 1.3, i 1.5: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 500.000€.
c. Pels projectes de la tipologia 1.4: intensitat del 30% amb un ajut màxim de 500.000€ exceptuant aquells projectes en que la creació d’ocupació es realitzi en un centre d’R+D, pels quals l’ajut màxim serà de 2.250.000€.
d. Pels projectes de la tipologia 1.6: intensitat del 70% amb un ajut màxim de 1.000.000€.

Línia 2: Projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:
2.1 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 500.000€.
2.2 Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear: intensitat del 60% amb un ajut màxim de 2.250.000€.
2.3 Projectes d’inversió en centres d’R+D+i: intensitat del 15% amb un ajut màxim de 500.000€.
2.4 Projectes estratègics: intensitat del 15%
2.5 Projectes estratègics duts a terme per PIMEs: intensitat del 10%
2.6 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals: intensitat del 15%
2.7 Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs: intensitat del 10%
2.8 Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental: intensitat del 10% amb un ajut màxim de 2.000.000€

Pagament
Pagament de un 60% en el moment de la resolució i la resta un cop justificada i validada la justificació.

Dotació pressupostaria
7.634.550,00 euros

Acumulació i incompatibilitat amb altres ajudes
La suma dels diversos ajuts rebuts pel projecte no pot superar el límit màxim més elevat previst en els diferents règims involucrats, i sense que en cap cas superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la beneficiària. Ajuda subjecte a minimis.