Deduccions fiscals

Què són les deduccions fiscals en l’Impost sobre societats?

Les deduccions fiscals per projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) i/o Innovació Tecnològica (IT) són un dels instruments utilitzats per l’Estat per a fomentar l’R+D+i empresarial, via reducció de l’Impost sobre Societats.

Avantatges

 • Efectes econòmics equiparables a la subvenció, però no tributen.
 • És compatible amb altres ajudes rebudes.
 • La seva aplicació és lliure i no està sotmesa a concurrència competitiva.
 • És proporcional a la despesa de l’organització en R+D+i.
 • Possibilitat de monetitzar les deduccions.
 • En cas de tenir el segell de Pime Innovadora són compatibles amb les bonificacions per personal investigador.

Quant em puc deduir?

 • 25 %* de la despesa efectuada en els projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) + 17 % en la partida de personal investigador amb dedicació exclusiva a l’R+D + 8 % per a inversions en immobilitzat exclusiu d’R+D.
 • 12 % de la despesa efectuada en les activitats d’Innovació Tecnològica (IT).

(*) en el cas que la despesa d’R+D efectuada excedeixi a la mitjana de la despesa efectuada en els dos anys anteriors s’aplicarà un 42 %.

Què s’entén per Recerca, Desenvolupament i Innovació?

Recerca: indagació original i planificada per a descobrir nous coneixements i una major comprensió en l’àmbit científic i tecnològic.

Desenvolupament: aplicació dels resultats de la recerca per a la fabricació de nous materials o productes o per al disseny de nous processos o sistemes de producció, així com per a la millora tecnològica substancial de materials, productes, processos i sistemes preexistents.

Es consideren també activitat de desenvolupament:

 • La materialització dels nous productes o processos en un pla, esquema o disseny.
 • La creació d’un primer prototip no comercialitzable i els projectes de demostració o projectes pilot, sempre que aquests no s’utilitzin posteriorment per a aplicacions industrials ni per a la seva explotació comercial.
 • La concepció del programari avançat, no el programari rutinari o habitual, sempre que suposi un progrés científic o tecnològic significatiu mitjançant el desenvolupament de nous teoremes i algorismes, o mitjançant la creació de sistemes operatius i llenguatges nous, i els que estiguin destinats a facilitar a les persones amb discapacitat l’accés als serveis de la societat de la informació.

Innovació Tecnològica: activitat el resultat de la qual sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous productes o processos de producció o millores substancials dels ja existents. Des del punt de vista tecnològic, es consideraran nous aquells productes o processos que difereixin substancialment de les existents amb anterioritat.

Aplicació de les deduccions fiscals – Informe Motivat Vinculant

Per a poder aplicar les deduccions fiscals amb una seguretat jurídica s’utilitza com a mecanisme l’Informe Motivat Vinculant.

Els Informes Motivats Vinculants (IMV), basats en l’article 35 de la Llei de l’Impost de societats i en el Reial decret 1432/2003, contenen la qualificació de les activitats d’R+D+i d’un projecte o anualitat del projecte i el seu pressupost o despesa associada.

Els informes motivats poden ser de naturalesa ex-ante (a priori), quan s’emet un IMV per a tot el projecte, abans del seu començament; o bé a posteriori, quan s’emet un IMV per cada anualitat de projecte executada.

Tipus d’Informes Motivats Vinculants i terminis de sol·licitud

Per a sol·licitar un IMV és necessari presentar una sol·licitud telemàtica dirigida a la Subdirecció General de Foment de la Innovació (Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Innovació) del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). Depenent de la mena de IMV a sol·licitar, variarà el termini corresponent per a presentar la sol·licitud.

Els tipus d’informe motivat són:

Tipus A: informe motivat ex-post, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics, a l’efecte d’aplicar la deducció fiscal per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+i) en un exercici fiscal determinat.

 • Per a una sol·licitud tipus A o AM (Mostrari) es disposa d’un termini de fins a 25 dies i 6 mesos una vegada finalitzat l’any fiscal per a realitzar la sol·licitud.

Tipus B: informe motivat ex-ante, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics, a l’efecte de qualificar les activitats del subjecte passiu com a recerca i desenvolupament (R+D) o innovació tecnològica (IT), a fi de ser aportat en les consultes sobre interpretació i aplicació de normes previstes en l’article 107 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària.

 • Per a un projecte que encara no ha començat, la sol·licitud tipus B pot realitzar-se en qualsevol moment previ al començament.
 • Per a un projecte que ja ha començat l’any fiscal, la sol·licitud pot realitzar-se des del mateix moment d’inici del projecte l’any fiscal, fins a 25 dies i 6 mesos una vegada finalitzat l’any fiscal.

Tipus C: informe motivat ex-ante, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics, a l’efecte de qualificar les activitats del subjecte passiu com R+D o IT, així com per a identificar les despeses i inversions que puguin ser imputats a aquestes activitats, a fi de ser aportat per a l’adopció dels acords previs de valoració que, a sol·licitud d’interessat, l’Administració tributària haurà de realitzar de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels Contribuents.

 • Per a un projecte que encara no ha començat, la sol·licitud tipus C pot realitzar-se en qualsevol moment previ al començament.
 • Per a un projecte que ja ha començat l’any fiscal, la sol·licitud pot realitzar-se des del mateix moment d’inici del projecte l’any fiscal fins a 25 dies i 6 mesos una vegada finalitzat aquest any fiscal.

Tipus D: informe motivat ex-post, relatiu al compliment dels requisits científics i tecnològics del personal investigador, a l’efecte d’aplicar les corresponents bonificacions en la cotització a la Seguretat Social, en el qual s’informa del personal investigador contractat laboralment i dedicat en exclusiva a activitats d’R+D+i durant tot el seu temps de treball i en un període de cobertura determinat. La vinculació d’aquesta mena d’informe motivat està subjecta al fet que, en el moment d’una possible inspecció, es demostri que les condicions continuen sent les mateixes, o al fet que, per a total seguretat, en períodes posteriors se sol·liciti un nou informe motivat en el qual es constati que les condicions no han canviat, i, per tant, les bonificacions aplicades siguin correctes.

 • Per a una sol·licitud tipus D no existeix un termini concret per a realitzar la sol·licitud. No obstant això, una vegada que el Ministeri hagi efectuat el tancament d’aportació documental per als expedients de l’exercici fiscal corresponent a aquest període de cobertura, no s’admetran noves sol·licituds per a aquest exercici fiscal.

Monetització de les deduccions

Segons la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, les deduccions fiscals per Recerca i desenvolupament (R+D) i/o Innovació Tecnològica (IT) generades anualment es poden aplicar en la liquidació de l’Impost de societats corresponent, però fins a un límit en la quota íntegra minorada. No obstant això, les deduccions per R+D o IT generades i no aplicades, per aconseguir el límit en quota, no es perden, es poden aplicar en els 18 anys immediats i successius.

Encara així, existeixen circumstàncies en les quals l’ajornament al futur per a l’aplicació de la deducció pendent d’anys anteriors no és atractiu, per exemple, empreses intensives en R+D+i que generen anualment més deduccions que les que es poden aplicar, o en contextos de joventut de l’empresa, crisi econòmica o estancament, amb baixos o nuls beneficis. En aquestes circumstàncies, l’incentiu i l’activitat que es pretén incentivar perd atractiu i estímul.

Per a pal·liar aquesta situació, la Llei 27/2014 de l’Impost de Societats, permet que, baix determinats suposats, l’empresa pugui aplicar-se les deduccions per R+D i/o IT generades fins al 100 % de la quota íntegra minorada, i si encara quedés deducció pendent d’aplicar, l’empresa podrà sol·licitar el seu abonament a l’Administració tributària a través de la declaració de l’Impost de societats.

Aquesta Llei permet a les organitzacions subjectes al tipus general de gravamen a l’escala 25 – 30 %:

 • Optar que s’apliquin sense límit de quota i aplicar-se un descompte del 20% del seu import.
 • Sol·licitar la seva monetització en cas d’insuficiència de quota.
 • En el cas d’activitats de IT, la deducció abonada no podrà superar 1 milió d’euros anuals.
 • En el cas d’activitats d’R+D+i, la deducció abonada no podrà superar els 3 milions d’euros anuals.

Per a la seva aplicació serà necessari que es compleixin els següents requisits:

 • Que transcorri, almenys, 1 any des de la finalització del període impositiu en què es va generar la deducció sense que s’hagi aplicat.
 • Que la plantilla mitjana o, alternativament, la plantilla mitjana adscrita a activitats d’R+D+i no es vegi reduïda des del final del període impositiu fins als següents 24 mesos.
 • Que es destini un import equivalent a la deducció aplicada en R+D+i en els 24 mesos següents a la finalització del període impositiu.
 • Que l’organització hagi obtingut un informe motivat o un acord previ de valoració de les despeses i inversions.