Bonificacions a la Seguretat Social

Què són les bonificacions a la Seguretat Social?

Les bonificacions en la quota empresarial de la cotització a la Seguretat Social per personal investigador són un incentiu no tributari per a fomentar la contractació i el manteniment del personal tècnic adscrit en exclusiva a activitats de Recerca i desenvolupament (R+D).

Aquest incentiu ha estat desenvolupat reglamentàriament en el Reial Decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització la Seguretat Social del personal investigador.

Característiques de les bonificacions a la Seguretat Social

 • Reducció del 40 % en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per al personal investigador.
 • Aplicació de caràcter automàtic.
 • En cas de tenir el segell de Pime Innovadora són compatibles amb les deduccions fiscals a l’R+D+i.

Requisits per a sol·licitar la bonificació a la Seguretat Social

 • Treballadors inclosos en els grups 1, 2, 3 i 4 de cotització al Règim General de la Seguretat Social.
 • Contractació exclusiva a l’R+D+i, encara que es permet que fins a un 15 % del temps sigui destinat a tasques de formació o divulgació.
 • Els contractes de treball poden ser indefinits, en pràctiques o per obra o servei determinat. En aquest últim cas, el contracte haurà de tenir una durada mínima de tres mesos.
 • S’estableix una plena compatibilitat d’aquesta bonificació amb les deduccions fiscals per R+D+i en el cas de ser considerada l’empresa com a Pime Innovadora. En la resta d’organitzacions, pot existir aquesta compatibilitat sempre que no s’apliquin tots dos incentius sobre el mateix investigador.

Aplicació de les bonificacions a la Seguretat Social

 • Es podran aplicar amb caràcter automàtic dels corresponents documents de cotització, sense prejudici de control per part d’Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
 • Aquesta opció suposarà l’aplicació fins a la finalització del període impositiu i s’entendrà prorrogada tàcitament en els períodes successius.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social remetrà trimestralment al Servei Públic d’Ocupació Estatal informació sobre les bonificacions practicades, detallant el nombre d’investigadors, les seves respectives bases i les bonificacions aplicades.

Control de les bonificacions a la Seguretat Social

 • Les organitzacions que apliquin a més de 10 investigadors al llarg de 3 mesos o més en un exercici, hauran d’aportar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, en un termini màxim de 6 mesos des de la finalització de l’exercici fiscal d’aplicació, un Informe Motivat Vinculant (tipus D).
 • Per a això hauran de presentar davant el Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN) un informe tècnic de qualificació d’activitats i dedicació emès per una entitat acreditada per l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC).
 • L’Informe Motivat serà vinculant amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Les empreses que s’apliquin bonificacions i deduccions hauran d’aportar davant la AEAT una memòria anual d’activitats i projectes executats i investigadors afectes per la bonificació en l’exercici vençut, en presentar la declaració de l’Impost de societats.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social remetrà a la AEAT una relació amb els investigadors afectes a les bonificacions, per al seu encreuament amb les deduccions fiscals que se sol·licitin.
 • Correspondrà a la AEAT el control del compliment de la compatibilitat, al MICINN l’emissió d’informes motivats, i a la Inspecció de Treball i Segurida Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social controlar la correcta aplicació de les bonificacions.