20 milions d’euros en ajudes per a la reindustrialització i projectes de inversió industrial a Catalunya (ACCIÓ)

Nova línia de subvencions per a la reindustrialització del Departament d’Empresa i Treball amb una dotació de 20 milions d’euros. La convocatòria té com objectiu facilitar la inversió empresarial, per tal de dinamitzar l’economia i crear llocs de treball que contribueixin a reduir l’atur generat i reforçar les cadenes de producció locals.

Les sol·licituds podran optar a un import màxim de fins a 2,3 milions d’euros per projecte si l’ajut es pot incloure en el marc temporal de la Covid-19. Els ajuts són per concurrència no competitiva i els principals criteris de valoració són el volum d’inversions, el nombre de llocs de treball, l’impacte en proveïdors locals, l’atur de la comarca, l’impacte territorial, l’optimització dels residus o l’ús d’energies renovables.

El període d’elegibilitat de les inversions va des del gener del 2022 fins a juny del 2024, per tal d’atendre la singularitat d’aquesta tipologia de projectes.

La iniciativa té per objectiu “ajudar que la indústria recuperi pes a Catalunya” mitjançant la reindustrialització de les activitats productives i la promoció de nous projectes industrials mitjançant 6 punts claus:
• Subvencions a projectes de reindustrialització que contribueixin a tornar a posar en marxa o a continuar l’activitat de centres productius on s’ha produït un tancament o deslocalització que afecti un mínim de 100 llocs de treball directes o indirectes.

• Subvencions a projectes d’empreses industrials, centres productius nous o ja existents que incorporin persones treballadores afectades per situacions de tancament, reducció d’activitat o deslocalització a centres productius nous o ja existents.

• Subvencions a projectes de relocalització a Catalunya de l’activitat industrial que inverteixin en nous centres productius i que comportin un increment net de llocs de treball, incorporant un mínim de 25 llocs de treballa i/o inversió mínima de 1.000.000€

• Subvencions a grans projectes d’inversions que siguin tractores i que suposin un augment en el nombre de treballadors, incorporant un mínim de 50 llocs de treball i/o inversió mínima de 3.000.000€

• Subvencions a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat, Incorporant el 50% de llocs de treball o un mínim de 10 llocs de treball.

Despeses Subvencionables
Les despeses subvencionables són bàsicament la inversió en actius fixos productius per al desenvolupament del projecte i la contractació de llocs de treball associada.

• Despeses de personal contractat
• Despeses de caràcter general de l’activitat dels 12 primers mesos (arrendament, agua, electricitat, gas,…)
• Inversión en actius fixes (terrenys, naus, actius equips,….)

Característiques de l’ajut
-Ajut a fons perdut d’un màxim de 2.300.000 € per projecte.
-Despeses de Personal: un màxim de 10.000 €/nou lloc de treball que superi els 40.000€ bruts/anual
-Despeses de Personal: un màxim de 7.500 €/nou lloc de treball que superi els 40.000€ bruts/anual
-Actius: un màxim del 10% del valor dels actius
-Despesa mínima justificada ha de correspondre al 50% de la despesa subvencionable. L’incompliment d’aquesta despesa mínima comporta la revocació de l’ajut otorgat.

Beneficiaris:
PIMEs i Grans Empreses (S. Industrial CNAE 10-32, 33.1, 33.2 i Serveis de producció CNAE 35-39, 52, 62 i 71).

Termini d’execució:
Del 1 de gener de 2022 al 30 de juny de 2024

Termini de les sol.licituds:
Del 15 d’abril de 2022 al 23 de maig de 2022