25 milions d’euros en ajudes per a les empreses del sector turístic que es vulguin digitalitzar

Durant les properes setmanes està previst que es publiquin el BOE la convocatòria per als ajuts destinats a intensificar la digitalització de les empreses del sector turístic “Ultima Milla”, amb una dotació prevista de 25 milions d’euros dirigit al desenvolupament i implantació de projectes tecnològics singulars i transformadors. Les empreses del sector turístic podran optar, en modalitat d’agrupacions d’empreses, a subvencions procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Espanya Pot i que oscil·len entre els 300.000 i els 5.000.000 euros.

Tipologia dels projectes objecte d’ajuda
Aquest programa forma part del Pla de modernització i competitivitat del sector turístic (component 14) que incorpora el Pla de Recuperació i s’estructura al voltant de dues línies d’actuació:

• Línia 1: Per a projectes de desenvolupament tecnològic innovadors que incorporin tecnologies emergents o de nou desenvolupament amb risc tecnològic mitjà/baix i que permetin millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la incorporació de tecnologies emergents o de nou desenvolupament a l’àmbit de l’internet de les coses, 5G, big data, ciberseguretat o aplicacions mòbils, sense caràcter limitatiu.
Aquesta línia està dotada de 20 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 500.000 euros i un màxim de 5 milions d’euros.

• Línia 2: Per a projectes d’implantació i adopció de noves tecnologies que incorporin tecnologies testades prèviament al mercat amb risc tecnològic baix. Aquesta línia està dotada de 5 milions d’euros i podrà finançar projectes amb un pressupost mínim de 300.000 euros i un màxim de 750.000 euros.

Beneficiaris
a) Les empreses del sector turístic definides a l’article 3 sempre que estiguin vàlidament constituïdes, tinguin personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Es consideraran empreses les entitats que exerceixin una activitat econòmica independentment de la seva forma jurídica i del seu finançament i que entre els seus fins i activitats recullin la gestió, promoció, posada en valor i difusió dels recursos turístics classificades sota algun dels codis següents de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE):
1r 493 Un altre transport terrestre de passatgers.
2n493 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
3r 4932 Transport per taxi.
4t 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers NCOP.
5è 511 Transport aeri de passatgers.
6è 5110 Transport aeri de passatgers.
7è 5221 Activitats annexes al transport terrestre.
8è 5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
9è 5223 Activitats annexes al transport aeri.
10è 551 Hotels i allotjaments similars.
11è 5510 Hotels i allotjaments similars.
12è 552 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
13è 5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
14è 553 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
15è 559 Altres allotjaments.
16è 5590 Altres allotjaments.
17è 56 Serveis de menjars i begudes.
18è 561 Restaurants i llocs de menjar.
19è 5610 Restaurants i llocs de menjar.
20è 5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
21.º5629 Altres serveis de menjars.
22è 7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
23è 7721 Lloguer d’articles d’oci i esports.
24è 7911 Activitats de les agències de viatges.
25è 7912 Activitats dels operadors turístics.
26è 799 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
27è 7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
28è 855 Una altra educació.
29è 91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals.
30è 9004 Gestió de sales d’espectacles.
31è 9102 Activitats de museus.
32è 9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
33è 9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
34è 9329 Activitats recreatives i entreteniment.

b) Empreses l’activitat de les quals els permeti constituir-se en socis tecnològics i amb experiència demostrable en l’àmbit turístic.
c) Podran ser beneficiàries en els termes que estableixin les corresponents convocatòries i sempre que compleixin els requisits exigits, les associacions professionals i empresarials, incloent-hi federacions, confederacions i unions d’aquestes, legalment constituïdes i donades d’alta al Registre Corresponent d’Associacions i l’objecte social i l’activitat del qual tingui relació directa amb el sector turístic

Despeses Subvencionables
• Despeses de personal tècnic (Grups de Cotització I, II o III): Màxim 45 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
• Despeses de personal administratiu: màxim 30 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
• Despeses de col·laboracions externes: Màxim el 30% de la base subvencionable de cada participant a l’actuació.
• Despeses d’allotjament: Màxim 120€/dia.
• Costos d’instrumental i material inventariable en la mesura i durant el període en què es facin servir per al projecte.
• Despeses generals i altres despeses dexplotació addicionals, inclosos els costos de material, subministraments i productes similars, que es derivin directament del projecte.
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat.
• Es permet imputar com a despesa subvencionable les despeses associades als informes d’auditoria externa exigides.

Pressupost mínim i màxim fiançable
Línia 1 – pressupost mínim de 500.000 euros i màxim de 5.000.000 euros.
Línia 2 – pressupost mínim de 300.000 euros i màxim de 750.000 euros.

Intensitat de les ajudes
1.S’assignen 25 milions d’euros, repartits de la manera següent:
a) Per a projectes de Línia 1: 20 milions d’euros.
b) Per a projecte de Línia 2: 5 milions d’euros.

2.La intensitat màxima per tipologia de projecte serà:
Per als projectes de Línia 1 i 2: Una intensitat màxima de l’ajuda de fins al 50 % del pressupost total del projecte.
Això no obstant, en aquells supòsits en què participin grans empreses, la intensitat màxima serà del 15 %. Les ajudes a grans empreses únicament seran compatibles amb el mercat interior si col·laboren de manera efectiva amb PIME a l’activitat objecte d’ajuda i si les PIME amb què col·laboren corren amb un mínim del 30 % dels costos subvencionables.
La intensitat màxima es referirà individualment a cada beneficiari, sens perjudici de la participació en una agrupació.

Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per poder sol·licitar aquests ajuts s’obrirà durant un mes a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat.

Termini d’execució
18 mesos per als projectes de Línia 1
12 mesos per als projectes de Línia 2.

Pagament de les ajudes
El pagament de la subvenció es realitzarà amb caràcter anticipat, limitat per anualitats pressupostàries, pel 100 per cent de lajuda concedida llevat que la convocatòria, per motius fundats, no prevegi aquestes limitacions per anualitats pressupostàries.

Garanties
No cal la constitució de garanties