Ajudes a la iniciativa Industria Conectada 4.0

El passat 8 de juny de 2016, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme va publicar en el BOE les Bases Reguladores per a la concessió de suport financer a projectes d’R+D+i en l’àmbit de la indústria connectada 4.0.

Aquesta actuació persegueix el suport a projectes que promoguin la transformació digital de les empreses industrials, complementant d’aquesta forma els esforços empresarials destinats a aconseguir la seva evolució a l’economia digital.

En particular, aquesta actuació té com a objectiu donar suport a la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització dels processos i a la creació de productes i serveis tecnològicament avançats i de major valor afegit en les empreses industrials.

Tipus de projectes

Podran ser objecte d’ajuda els següents projectes:

 • Projectes de recerca industrial: recerca planificada o estudis crítics amb l’objecte d’adquirir nous coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents. Inclou la creació de components de sistemes complexes que siguin necessaris per a la recerca industrial, especialment la validació de tecnologia genèrica, excepte els prototips.
 • Projectes de desenvolupament experimental: l’adquisició, combinació, configuració i treball de coneixement i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vistes a l’elaboració de plans i estructures o dissenys de productes, processos o serveis nous, modificats o millorats. Podrà incloure, per exemple, altres activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos i serveis. Entre les activitats podrà figurar l’elaboració de projectes, dissenys, plans i altres tipus de documentació, sempre que no vagi destinat a ús comercial.
  El desenvolupament de prototips i projectes que puguin destinar-se a usos comercials també estarà inclòs si el prototip és necessàriament el producte comercial final i resulta massa costós produir-lo per a utilitzar-lo només a efectes de demostració i validació. En cas de posterior ús comercial de projectes de demostració o projectes pilot, tot ingrés derivat de tal ús s’haurà de deduir dels costos finançables.
  Són també finançables la producció i assaig experimental de productes, processos i serveis, sempre que no puguin utilitzar-se o transformar-se per a seu ús en aplicacions industrials o per a fins comercials.
  El desenvolupament experimental no inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes modificacions puguin representar millores dels mateixos.
 • Projectes d’innovació en matèria d’organització de PIME: l’aplicació d’un mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions exteriors en una PIME; no s’inclouen els canvis basats en mètodes organitzatius ja empleats a l’empresa, els canvis en l’estratègia de gestió, les fusions i adquisicions, l’abandonament d’un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l’adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.
 • Projectes d’innovació en matèria de processos de PIME: l’aplicació d’un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips o programes informàtics) en una PIME; no s’inclouen els canvis o millores d’importància menor, els augments de les capacitats de producció o servei mitjançant la introducció de sistemes de fabricació o logística molt semblants als ja utilitzats, l’abandonament d’un procés, la mera substitució o ampliació de capital, els canvis exclusivament derivats de variacions del preu dels factors, la producció personalitzada, l’adaptació als usos locals, els canvis periòdics de caràcter estacional o altres canvis cíclics i el comerç de productes nous o significativament millorats.

Beneficiaris

Les societats que no formen part del sector públic, que desenvolupin una activitat industrial productiva.

Àrees temàtiques

Les activitats realitzades per les empreses industrials dels habilitadors digitals inclosos en l’Estratègia de la Indústria Connectada 4.0, dividies en tres grans àrees:

 • Les aplicacions de gestió intraempresa/interempresa
 • Les comunicacions i tractament de dades.
 • La hibridació del món físic i el digital.

Els habilitadors digitals anteriors fan referència a:

a) Implementació de solucions innovadores de negoci utilitzant tecnologies lligades a:
(i) Open/linked/big data.
(ii) Data analytics.
b) Internet del futur.
c) Plataformes col·laboratives.
d) Implementació de solucions innovadores de comunicacions i tractament de dades:
(i) Connectivitat.
(ii) Mobilitat.
(iii) Computació en el núvol.
e) Implementació de solucions innovadores en els processos de fabricació utilitzant tecnologies com:
(i) Realitat augmentada.
(ii) Robòtica col·laborativa.
(iii) Fabricació additiva.
(iv) Sensors i sistemes embeguts
(v) Control de processos
f) Desenvolupament i implantació d’aplicacions i solucions tic en la cadena de valor de l’empresa industrial.
g) Ciberseguretat i confiança digital
h) Xarxes socials com a vehicles de potencial desenvolupament empresarial

Característiques de l’ajuda

L’ajuda serà en format de préstec.

 • L’import màxim del préstec serà el 80 % del cost finançable del projecte.
 • El tipus d’interès es determinarà en la convocatòria (sent en qualsevol cas igual o superior al tipus d’interès Euríbor a un any), amb un termini d’amortització de 10 anys, inclosos 3 de carència.

Pressupost mínim i màxim

Es regularà en la corresponent convocatòria.

Garanties

S’exigirà abans de la resolució definitiva de concessió del préstec, la constitució de garanties, en la modalitat d’aval prestat per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca, per import del 20 % del préstec proposat.

Termini i forma de presentació projecte

Es determinarà en la convocatòria.

Dotació pressupostària

Es determinarà en la convocatòria.