Ajudes a projectes d’R+D+i de la indústria manufacturera 2019

En el BOE del 17 d’octubre de 2019, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo va publicar la convocatòria de concessió d’ajudes a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l’àmbit de la indústria manufacturera per a l’any 2019.

Aquestes ajudes són en forma de préstecs reemborsables i les poden sol·licitar PIMES, persones físiques i grans empreses d’Espanya que desenvolupin projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització, o innovació en matèria de processos, que s’englobin en alguna de les següents prioritats temàtiques:

  • Economia circular i eco-innovació aplicades en la millora de les cadenes de valor.
  • Descarbonització, eficiència energètica i noves fonts d’energia sostenible.
  • Materials i productes avançats.
  • Innovació en processos de qualitat i seguretat.
  • Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3.

L’import del préstec a concedir serà com a màxim el 80 % de la inversió finançable, amb un termini d’amortització de 10 anys i 3 anys de carència, un tipus d’interès del 0 %, i s’exigiran garanties per import del 20 % del préstec.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de novembre de 2019.

El pressupost finançable mínim de les inversions és de 100.000 euros i la dotació pressupostària total és de 65.000.000 euros, distribuïts de la manera següent: 20.000.000 euros per al sector de l’automoció, 10.000.000 euros per al sector ferroviari, i 35.000.000 euros per a altres indústries manufactureres.

La percepció d’aquesta ajuda és compatible amb la de qualsevol altre finançament públic atorgat sobre els mateixos costos finançables, ja sigui en forma de subvenció i/o préstec.