Ajuts a plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera

Divendres passat es va publicar al BOE l’ordre de bases d’una nova línia d’ajuts del Ministeri d’Indústria, Comercia i Turisme per donar suport als plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera, quedant pendent que en les pròximes setmanes s’obri la corresponent convocatòria d’ajuda.

El programa, es divideix en dues línies d’actuació:

  • Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en matèria d’organització i processos
  • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

L’ajuda serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:

  • Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
  • Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
  • Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i de el 5% per als projectes de R + D + I i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

Quedarà pendent definir en la corresponent convocatòria, els interessos del préstec i garanties requerides per accedir a l’ajut.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
Es defineixen dues línies d’actuació segons la tipologia dels projectes:

  • Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació en matèria d’organització i processos
  • Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAES:
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C-divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)

b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (amb exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, el reenvasament, la combinació o la barreja).

c) Activitats complementàries a la producció industrial. S’entén que es tracta d’activitats complementàries a la producció industrial, si es duen a terme majoritàriament com a serveis de suport a empreses manufactureres (incloses en les CNAE 10 a 32) en els seus processos de producció industrial. S’entendrà com a tal les següents:

i. Activitats d’envasament i empaquetatge a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92, amb excepció de les activitats d’embalatge de paquets i l’embolcall de regals;

ii. Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10, a excepció dels serveis de digitalització i emmagatzematge d’arxius i documents;

iii. Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat), oa les activitats de tractament d’aigües per a ús industrial o de dessalinització d’aigua de mar o aigües subterrànies per obtenir aigua com a producte principal, enquadrades en la CNAE 36; a excepció de les activitats de reparació i el manteniment d’armes de foc i munició (inclosa la reparació d’armes per a activitats esportives i recreatives), reparació i el manteniment de carros de supermercat, reparació d’extintors, reparació i manteniment de tractors agrícoles, reparació i manteniment de maquinària agropecuària i forestal, màquines expenedores automàtiques, caixes registradores, fotocopiadores, reparació de calculadores, electròniques o no, reparació de màquines d’escriure, reparació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics, d’equips i instruments òptics, reparació i manteniment d’equips d’enllumenat elèctric i reparació i manteniment de dispositius de cablejat portador o no de corrent per a circuits elèctrics. També queden excloses les activitats enquadrades en les CNAE 33.19 i 33.20.

Prioritats temàtiques
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se en la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se el menys a alguna de les següents prioritats temàtiques:

1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i / o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:

a) Disseny, evolució i / o implantació de sistemes productius per a la transició ecològica.
b) Optimització de recursos, matèries primeres i reducció de residus.
c) Reutilització, reciclatge i aprofitament matèries primeres secundàries.
d) Ecodisseny, amb criteris d’economia circular (major vida útil, reparabilitat, reciclabilitat).

2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i / o innovació en matèria d’organització o de processos orientats a:

a) Implementació i utilització de tecnologies i processos productius més eficients i menys intensius en l’ús d’energia i matèries primeres i / o amb un menor impacte ambiental; millores eficiència energètica, reducció de consum d’energia, reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle o dels contaminants associats a l’activitat industrial.

b) Implementació i utilització de tecnologies per a la descarbonització com la utilització de noves fonts d’energia renovable o les tecnologies d’emmagatzematge d’energia, fins i tot l’hidrogen i la pila de combustible, i captura i ús o valorització de CO2.

c) Implementació de tecnologies que redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle de procés.

d) Desenvolupament de nous productes de baixa petjada de carboni en el seu cicle de vida.

3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial i / o desenvolupament experimental.

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i / o innovació en matèria d’organització i / o processos orientats a:

a) Noves metodologies d’assajos i validacions.
b) Millores de qualitat respecte al que estableix normes i estàndards.
c) Traçabilitat de procés i producte.

5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i / o innovació en matèria d’organització i / o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en el àmbit de materials i productes avançats.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia d’Investigació, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les següents partides de despeses:

a) Costos de personal. Els costos relacionats amb els investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, en la mesura que estiguin dedicats a el projecte o activitat pertinent. Es poden imputar despeses a el projecte tant de personal amb contracte laboral, personal autònom soci de l’empresa i personal autònom econòmicament dependent, segons el que estableix la Llei 20/2007, de 11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

b) Costos d’instrumental i material inventariable. Només s’admetran les despeses d’amortització d’aquest instrumental o material inventariable, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats, durant el període estrictament necessari per al desenvolupament de el projecte presentat, i dins dels límits marcats per la resolució de concessió. Els costos d’amortització i material inventariable no superaran el 60% del pressupost finançable.

c) Costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència. S’imputaran a aquest concepte les despeses de col·laboració externa exclusivament derivats de el projecte, així com altres despeses ocasionades per la prestació de serveis TIC, consultoria per al disseny o redisseny de productes o serveis derivats de el projecte per part de tercers, i l’adquisició de patents que contribueixin a l’execució de el projecte.

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les següents partides de despeses:

a)Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius de el projecte. Queden exclosos els elements de transport exterior.

b) Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, «saber fer» o coneixements tècnics no patentats.

d) Col·laboracions externes: Col·laboracions externes necessàries per al disseny i / o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció de l’entorn o a l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pagament
Pagament anticipat en el moment de la resolució de concessió.

Garanties
A definir en la convocatòria de l’ajuda.