Publicada la convocatòria de concessió d’ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris, sota el PERTE SALUT de VANGUARDIA amb una dotació pressupostària de 50 milions d’euros.

El passat 6 de maig es va publicar al BOE la convocatòria d’Ajuts a projectes estratègics per a la transició industrial del sector farmacèutic i del sector de productes sanitaris, sota el PERTE SALUT de VANGUARDIA, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a l’any 2022 amb una convocatòria de 50 milions d’euros, 25 milions d’euros dels quals seran en forma de préstecs i 25 milions d’euros en forma de subvenció.

El programa es divideix en dues línies d’actuació:
1.  Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.
2. Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica.

Característiques de l’ajuda
L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost

L’import de l’ajut en forma de subvenció serà, com a màxim:
a) Del 50% del pressupost finançable, en el cas de petites empreses.
b) Del 20% del pressupost finançable, en cas de mitjanes empreses.
c) Del 10% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes de la Línia de Sostenibilitat i Eficiència Energètica.
d) Del 10% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes de recerca industrial o de desenvolupament experimental a la Línia de recerca, desenvolupament i innovació.
e) Del 5% del pressupost finançable, en el cas de grans empreses, per a projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, a la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Beneficiaris
Societats que desenvolupin una activitat industrial al sector farmacèutic i de productes sanitaris, i que no formin part del sector públic

Prioritats temàtiques
Els projectes presentats per l’entitat sol·licitant han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria farmacèutica i de productes sanitaris, i hauran d’emmarcar-se en alguna de les prioritats temàtiques següents:
1. Economia circular i ressò innovació aplicades en la millora de les cadenes de valor.
2. Descarbonització, eficiència energètica, noves fonts d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants.
3. Materials i productes avançats.
4. Innovació en processos de qualitat i seguretat.
5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3.

Costos subvencionables
Línia de recerca, desenvolupament i innovació:
• Costos de personal.
• Costos d’instrumental i material inventariable (amortització).
• Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència.

Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica:
• Aparells i equips de producció.
• Edificació i instal·lacions.
• Actius immaterials.
• Col·laboracions externes.

Pressupost mínim
El pressupost mínim de conceptes finançables per a cada projecte d’aquesta convocatòria serà de 100.000 euros.

Termini execució dels projectes
Les actuacions finançades s’han d’executar des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de vint-i-quatre mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.

Termini presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà del 18 de maig de 2022 al 15 de juny de 2022