Aprovada convocatòria AEESD 2016

El divendres 4 de març, el Consell de Ministres va autoritzar al Ministeri d’Indústriua, Energia i Turisme a publicar al 2016 la Convocatòria d’ajudes en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD 2016), dins del Pla d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació 2013-2016. L’objectiu és impulsar l’adopció de tecnologies digitals i de desenvolupament de la Societat de la Informació.

A tal fi destinarà una partida de 80 milions i la convocatòria combinarà ajudes en forma de préstec i subvenció, per a donar suport a les iniciatives innovadores emmarcades dins de dos subprogrames diferents: l’Impuls Tecnològic i Grans Projectes.

El suport a les iniciatives innovadores s’emmarca dins de dos subprogrames diferents:

 • El subprograma Impuls Tecnològic, que incentiva la posada en marxa de projectes basats en tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC. Es troba dotat amb quinze milions d’euros de subvenció i 45 milions de préstec.
 • El subprograma Grans Projectes, que incentiva la posada en marxa de grans projectes amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic. Està dotat amb cinc milions d’euros de subvenció i 15 milions d’euros de préstec.

Entre les prioritats temàtiques de la convocatòria es troben el tractament massiu de dades, internet del futur, cloud computing, les ciutats intel·ligents, la ciberseguretat i confiança digital, les aplicacions de salut i benestar social, l’evolució de l’Administració Electrònica i continguts digitals, entre altres.

A continuació s’adjunten les principals característiques del programa, a l’espera de la publicació definitiva de la convocatòria en el BOE:

Tipus de projectes

Subprograma Impuls Tecnològic

Projectes d’alt risc tecnològic que impulsin tecnologies amb baix nivell de maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC, i concretament:

 • Els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que s’enquadrin en les temàtiques definides com a prioritàries (definides en els següents punts).
 • Els projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES, inclosos en qualsevol de les temàtiques contemplades.

Subprograma Grans Projectes

Projectes amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció i impacte socioeconòmic, i concretament:

 • Els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental basats en tecnologies que s’enquadrin dins de les temàtiques definides com a prioritàries (definides en el següents punts).
 • No podran sol·licitar ajuda els projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença a alguns dels clústers TIC d’EUREKA.

Beneficiaris

Per als projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA, podran ser beneficiaris: empreses, organismes de recerca i agrupacions o associacions empresarials, podent sol·licitar ajuda només en el marc del Subprograma Impuls Tecnològic.

Per a la resta de projectes:

 • Empreses, excepto:
  a) Les organitzacions del sector públic.
  b) Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2011, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  c) Les organitzacions sense afany de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  d) Els professionals autònoms.
 • Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE), excepte les que pertanyin al sector públic.

Modalitats de participació

Subprograma Impuls Tecnològic

 • Projectes individuals.
 • Projectes que hagin obtingut l’acreditació de pertinença a algun dels clústers TIC d’EUREKA realitzaran les seves sol·licituds individualment.

Subprograma Grans Projectes

 • Projectes individuals amb un 25 % mínim de pressupost en subcontractacions.

Característiques de l’ajuda

Ajuda en format de subvenció, préstec o combinació de subvenció i préstec:

 • Les ajudes en forma de subvenció aconseguiran un màxim del 50 % per a PIMES i del 40 % per a la resta de beneficiaris, sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 17 punts. Del 40 % per a PIMES i del 30 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 13 punts; i del 30 % per a PIMES i del 20 % per a la resta de beneficiaris sempre que la nota d’innovació del projecte superi els 8 punts.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,18 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència. Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec a favor d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 1. Industries del futur: s’inclouen en aquesta prioritat tecnologies horitzontals de les industries del futur: internet del futur, components i sistemes, solucions Cloud Computing, solucions per al tractament massiu de dades, High Perfomance Computing (supercomputació), robots i sistemes autònoms, ciutats intel·ligents i internet de les coses. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions d’un dels següents àmbits:
  1. Components i sistemes: components, subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics incloent el desenvolupament del SW i/o FW necessari per a garantir la seva funcionalitat, especialment aquells que demostrin la incorporació de nous materials semiconductors de base (grafè, nitrurs o altres materials semiconductors), o bé incorporin tècniques de disseny automatitzades o tècniques avançades de micro o nanoelectrònica en 2D o 3D i que siguin un avançament davant dels ja existents, per exemple, flexibles, alta freqüència, TOLAE (Advanced Thin, Organic and Large Area Electronics) o dissipació amb aplicacions per a sistemes intel·ligents embeguts, multifunció, il·luminació, fotònica, entre altres.
  2. Internet del futur: s’hauran d’enfocar a les infraestructures avançades de comunicacions, incloent aspectes tan d’arquitectura, gestió, protocols que permetin altes capacitats, ubiqüitat o reducció de costos, i solucions de connectivitat i ubiqüitat per a infraestructures en edificis i xarxes d’accés que facin us de qualsevol mitjà o integrin convergència de xarxes. Es podran proposar projectes que investiguin i desenvolupin tecnologies en l’àmbit 5G, per exemple: xarxes definides per software, xarxes cognitives espectralment eficients, xarxes adaptables al context, accés de sistemes massius M2M, o xarxes que compleixin requisits d’ultra baixa latència i eficiència energètica.
  3. Solucions Cloud Computing: s’hauran d’enfocar a oferir serveis competitius, segurs i integrats a través d’internet mitjançant la utilització de grans bases de dades heterogènies capaces d’albergar tot tipus d’aplicacions i sent interoperables amb qualsevol dispositiu i/o servei. Es busquen solucions que afrontin els reptes actuals d’aquesta tecnologia, especialment els referents a la provisió, interoperabilitat i desenvolupament de serveis, de cara a l’increment de la demanda que s’espera durant els pròxims anys. En concret es valoraran positivament aquelles solucions que ofereixin millores en: privacitat i seguretat, solucions de cloud híbrid, fog computing (computació en la boira), utilització de la tecnologia cloud per a la provisió de plataformes per a aplicacions de mobilitat, socials i de Big Data, aplicació dels conceptes i models del cloud computing en les infraestructures dels centres de dades, etc. Els projectes presentats hauran de comptar amb cloud computing com a tecnologia principal i dominant del mateix. A més, es buscaran desenvolupaments optimitzats i centrats en el cloud computing i no la mera migració d’aplicacions al núvol.
  4. High Perfomance Computing (supercomputació): s’hauran d’enfocar amb el desenvolupament d’ecosistemes, entorns de programació, algoritmes per a la paral·lelització de processos, tecnologies de nucli (processadors, interconnexió de memòries i emmagatzematge), llenguatges, APIs o altres eines, així com problemes relacionats amb eficiència energètica o similar en aquest tipus d’arquitectura.
  5. Robots i sistemes autònoms: s’hauran d’enfocar en solucions avançades de robòtica, per exemple, augmentar capacitat cognitiva, percepció, configurabilitat, monitorització, capacitat de manipulació, navegació i altres similars dels robots, així com en les seves aplicacions concretes com agricultura, comerç, fabricació, robòtica assistencial, entre altres.
  6. Ciutats intel·ligents: s’hauran d’enforcar en solucions integrades en ciutats, en els següents camps: mobilitat urbana sostenible, reducció d’energia, integració d’infraestructures i gestió de residus, que juntament a les TIC proveeixin i impliquin sinergies entre diversos elements de la ciutat. Es valoraran principalment solucions que permetin la interoperabilitat, la desaparició de les barreres d’entrada o la dependència d’un proveïdor. En aquest sentit, s’esperen solucions orientades a la promoció d’estructures de meta-dades comunes i interoperables, a interfícies obertes i a la utilització de dades obertes (open data) i consistents, en lloc de solucions propietàries.
  7. Internet de les coses: s’hauran d’enfocar en solucions que tractin sobre conceptes arquitectònics i d’interoperabilitat semàntica per a plataformes que pugin abastar múltiples casos d’ús, donant resposta a les necessitats específiques en termes de seguretat, fiabilitat, cognició, interfícies, entre altres, per a la integració eficient de nous objectes, adquisició d’informació o problemàtiques similars, valorant l’ús i l’oferiment de dades obertes.
 2. Ciberseguretat i confiança digital: s’hauran d’enfocar tan en la criptografia com en la cerca de solucions que garanteixin la seguretat, la privacitat i el control d’accés, que permeti compartir la informació de forma segura, incrementar la confiança en les aplicacions i la gestió de riscos, especialment les dedicades a la protecció d’infraestructures crítiques. Tot això, tant extrem a extrem, com en certs elements de xarxa o aplicacions en el núvol. Els projectes presentats hauran de comptar amb ciberseguretat i confiança digital com a tecnologia principal i dominant en el mateix. A més, es buscaran desenvolupaments d’aplicació al més genèrics possible o a grans sectors tecnològics i no la mera solució de nínxol.
 3. Salut i benestar: s’haurà d’enfocar en solucions que suposin un avenç respecte a allò existent en vida independentment amb deterioració cognitiva o cura integral; detecció de riscos i intervenció primerenca que suposi solucions no intrusives, així com un sistema de suport a les decisions i interoperabilitat en plataformes i estàndards de salut.
 4. Agroalimentari i gestió mediambiental, eficiència energètica, transport i logística i continguts digitals:
  1. Agroalimentari: principalment tractaran de desenvolupar solucions basades en tecnologies de la informació que millorin des d’un punt de vista d’eficiència l’ús de recursos i afavoreixin una producció sostenible en les àrees d’agricultura, silvicultura, pesca (inclús l’aqüicultura) i ramaderia.
  2. Gestió mediambiental: principalment tractaran de desenvolupar solucions sistemàtiques i rentables per a la recuperació i gestió de residus i de l’aigua, tant dins de la cadena de valor d’un tipus de producció o amb un enfocament intersectorial, per exemple, basades en la traçabilitat i gestió dels residus o la seva estimació, disponibilitat, composició i qualitat dels mateixos, entre altres.
  3. Eficiència energètica: principalment tractaran de desenvolupar serveis i aplicacions que facin ús de la informació generada pels consumidors d’energia o el capturat de sensors, per exemple, comptadors intel·ligents, endolls, així com afavorir la micro-generació i la distribució energètica en entorns reals. Es valorarà positivament que les solucions i els seus resultats siguin quantificables.
  4. Transport i logística: principalment tractaran de desenvolupar solucions per a proveir increment de la seguretat, cooperació, connectivitat, compartició d’informació i dades en els àmbits de carretera, logístiques i transport, així com el vehicle elèctric.
  5. Continguts digitals: principalment tractaran de produir avenços, respecte a les solucions ja existents, en la digitalització del contingut cultural i el seu accés, modelat 3D, realitat augmentada, eines de formació com a solucions adaptatives, jocs i procediments de gamificació, així com interacció humà-màquina, entre altres.

Pressupost mínim i màxim

 • En el cas del subprograma Impuls Tecnològic s’exigeix un pressupost mínim de 200.000 euros i màxim de 2 milions d’euros, no sent aquesta última limitació d’aplicació per als projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença en clústers TIC d’EUREKA.
 • En el cas del subprograma Grands Projectes s’exigeix un pressupost mínim de 2 milions d’euros i un màxim de 10 milions.

Durada del projecte

Inici 2016 i el termini d’execució pot estendre’s fins al 31 de desembre de 2019 per a projectes que hagin obtingut acreditació de pertinença en clústers TIC d’EUREKA, o fins al 31 de desembre de 2018 per a la resta de projectes.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de la anualitat 2016.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, pel valor indicat en la taula següent i que anirà en funció de la qualificació obtinguda pel beneficiari en quant a solvència financera:

Categoria de qualificació Puntuació solvència financera Garantia exigida
AAA 20 10 %
AA 18 10 %
A 16 10 %
BBB 14 25 %
BB 12 25 %
B 10 40 %
CCC 9 40 %
CC 8 40 %
C 0  No subvencionable