Aprovada la convocatòria Reindustrialización 2018

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres una dotació de 400 milions d’euros per a la convocatòria Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial 2018.

El programa té com a objectiu fomentar el desenvolupament industrial del nostre país i la creació de treball, a través de la millora empresarial i l’eficiència dels sectors productius.

Les principals característiques del programa són:

Beneficiaris

Societats vàlidament constituïdes que no formin part del sector públic que desenvolupin o vagin a desenvolupar una activitat industrial productiva.

S’entendrà que el sol·licitant desenvolupa o va a desenvolupar una activitat industrial productiva, si les actuacions per a les que sol·licita finançament, es refereixen a activitats enquadrades en la Secció C- Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril. Addicionalment, s’inclouran també les activitats enquadrades en la secció 38.3x, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar, es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valoració: R2, R3, R4, R5 (amb exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11.

Actuacions

a) Creació d’establiments industrials: inici d’una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional.
b) Trasllat d’establiments industrials: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional.
c) Millores i/o modificacions de línies de producció: realització d’inversions d’adquisició d’equips, que permetin la modernització de línies de producció existents, o generin la implantació de noves línies de producció, en establiments industrials que ja estan en producció en el moment de la sol·licitud.
d) Implementació productiva de tecnologies de la Industria Conectada 4.0: : realització d’inversions d’adquisició d’actius fixos materials, en establiments industrials que ja estan en producció, en el moment de la sol·licitud, per a:

  • La implementació de solucions d’hibridació del món físic i digital dels processos de producció, que almenys integri una línia de producció completa.
  • La fabricació dels sistemes definits en el punt 1.
  • La implementació d’infraestructures físiques de xarxa per a la connectivitat digital dels processos de producció, que avancin cap al concepte d’Internet de les coses.

Modalitat d’ajuda i intensitat

Finançament en forma de préstec reemborsable fins al 75 % del pressupost amb un interès fix del 1,647 % i un termini d’amortització de 10 anys (inclosos 3 de carència).

Termini d’execució de les actuacions

Les actuacions finançades, hauran d’executar-se des de l’1 de gener de l’any de la corresponent convocatòria, i fins a un termini màxim de divuit mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
Garanties

Garanties del 10 %, 41 % o 70 % de l’ajuda en funció de la qualificació de l’empresa.

Termini de presentació sol·licituds

Fins al 31 de gener de 2019.

 

En negreta novetats convocatòria 2018.