Aprovat el Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació-PEICTI 2021-2023

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació per al període 2021-2023, en el qual es concreten les accions i inversions que s’emprèn en ciència i innovació en l’Administració General d’Estat. El Pla s’estructura al voltant de les línies definides en l’Estratègia Espanyola de Ciència Tecnologia i d’Innovació 2021-2027, i estableix el desenvolupament d’una carrera científica dirigida a afavorir l’Estabilitat i el relleu generacional de el personal investigador.

• El Pla centra Objectius en els sector Mas Estratègics per a la Recuperació: salut, transició ecològica i digitalització
• Incorpora diverses actuacions destinades a catalitzar la innovació i el lideratge empresarial, amb especial enfocament en les PIMES

El PEICTI 2021-2023 està dirigit a tots els agents de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació, tant públics com privats, que seran responsables de l’execució de les activitats de R + D + I propostes, de la difusió i promoció dels seus resultats i de la prestació de serveis de R + D + i per al progrés del conjunt de la societat i l’economia espanyoles.

El nou Pla està integrat per quatre programes estatals, organitzats al voltant dels objectius de l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació, i que convergeixen en la necessitat de donar resposta als grans reptes de la societat i impulsar la competitivitat i el creixement de l’economia espanyola, posant, per a això, els recursos i instruments necessaris a disposició dels agents de el Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. La seva execució està marcada per la transversalitat: implica directament a 12 ministeris i les seves unitats i entitats dependents, integrant així tota l’activitat de l’Administració General de l’Estat en R + D + I.

El finançament de les actuacions recollides en el Pla es durà a terme a través de diferents instruments que inclouen subvencions, ajudes no reemborsables o parcialment reemborsables, préstecs, contractació pública o mecanismes d’inversió. A més dels fons procedents dels pressupostos generals de l’Estat, les actuacions previstes en el Pla podran comptar amb altres fonts de finançament com són els fons europeus, i especialment el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i dels fons procedents del mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Aquests són els seus principals objectius i novetats:
• Millorar el model de gestió, establint un finançament per objectius. Per a això, es preveu la creació d’un comitè de seguiment amb representació del Ministeri de Ciència i Innovació, agències finançadores i representants dels ministeris que participen en el pla. Es realitzaran, a més, informes periòdics de seguiment per avaluar l’impacte de les mesures desenvolupades i dissenyar les activitats del proper Pla Estatal 2024-2027.

• Fomentar el relleu generacional, impulsant l’atracció de talent mitjançant el desenvolupament d’una carrera científica en què es proposa la creació d’un nou contracte d’incorporació a el sistema públic de recerca que millori substancialment el model de contractació temporal actual. Amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència i l’atracció de talent, el personal investigador disposarà d’una modalitat d’ajudes per al desenvolupament de la seva línia d’investigació. A més, es reforçaran les convocatòries per a la contractació de postdoctorals i de doctorats en centres de recerca, universitats i empreses.

• Impuls de la recerca en línies estratègiques (top-down), mitjançant la creació de noves convocatòries de projectes de generació de coneixement, tant transversals com en àrees concretes, i en línies orientades a el sector públic o a la col·laboració publico-privada.

• Particular focus en salut i medicina d’avantguarda. S’elaborarà una Estratègia Nacional de Medicina de Precisió per millorar el diagnòstic, tractament i capacitat de predicció de malalties mitjançant l’anàlisi i integració de dades moleculars, clíniques i factors socials, ambientals i de conducta. Aquesta Estratègia Inclourà el desenvolupament de la medicina genòmica, les teràpies avançades, la ciència de dades en salut i la medicina predictiva.

• Disseny conjunt entre el Govern i les comunitats autònomes dels denominats Plans Complementaris com a nova eina de coordinació i co-governança de l’Administració General d’Estat i les comunitats autònomes, que permetran establir programes plurianuals d’investigació i innovació al voltant de àrees d’interès estratègic amb finançament estatal, autonòmica i de la Unió Europea.

• Protagonisme en la construcció de l’Espai Europeu d’Investigació, mitjançant actuacions dirigides a facilitar la participació d’Espanya en Horitzó Europa i la col·laboració científica amb altres països del nostre entorn.

• Intensificar els incentius a la transferència, reforçant el vincle entre recerca i innovació, per ajudar a traslladar els avenços científics a models de negoci viables i rendibles. Això es realitzarà mitjançant els següents instruments:
-Reforç dels contractes “Torres Quevedo”, consistents en ajudes de tres anys que cofinancen la incorporació d’investigadors a empreses amb capacitats de R + D + I acreditades, per tal de donar suport a la inversió empresarial en R + D + I;
-Reforç de el programa NEOTEC, orientat a la creació d’empreses de base tecnològica, facilitant la contractació de personal investigador en aquestes empreses;
-Ajuts per a PIMES amb “Segell d’Excel·lència Europeu” que no hagin arribat a la segona fase de el programa EIC, que permeti la validació de la seva tecnologia. Així mateix, es generarà un fons de transferència de coneixement per a la creació d’start-ups de base tecnològica;
-Mesures contracícliques en R + D + I per garantir l’estabilitat de la inversió, evitant que disminueixi en cicles adversos, que es complementen amb altres de caràcter més transversal com són les Missions, les accions de transferència i la indústria de la ciència.