Aprovat el PERTE de la nueva economía de la lengua

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 1 de març el que ja és el cinquè PERTE de l’economia espanyola. Aquest PERTE de la nueva economía de la lengua es planteja com una oportunitat per aprofitar el potencial de l’espanyol i de les llengües cooficials com a factor de creixement econòmic i competitivitat internacional en àrees com la intel·ligència artificial, la traducció, l’aprenentatge, la divulgació cultural, la producció audiovisual, la investigació i la ciència. Per això, compta amb un pressupost de 1.100 milions d’euros d’inversió pública, amb l’objectiu de mobilitzar 1.000 milions d’inversió privada més.

El projecte estratègic s’estructura al voltant de sis principis clau:
• El caràcter integrat
• La col·laboració publico-privada
• La vertebració territorial
• El panhispanisme
• La participació de les pimes i startups
• La digitalització integradora (basada en l’humanisme tecnològic i la igualtat de gènere)

Sobre aquests s’impulsaran 14 projectes tractors mitjançant l’acció coordinada de les administracions públiques, les universitats, els centres de recerca, les empreses i les indústries, basats en cinc eixos estratègics:

1. Coneixement en espanyol i llengües cooficials. Es desenvoluparan corpus lingüístics formats per textos de diferent índole (novel·les, obres de teatre, guions de cinema, notícies de premsa, etc.), però també que tinguin en compte el cant, el llenguatge oral o de signes. També el suport al Projecte Llengua Espanyola i Intel·ligència Artificial (LEIA) per crear un banc de dades de la llengua, enriquit amb les aportacions de les comunitats autònomes; i la creació de l’Observatori de l’espanyol, que es dedicarà a estudiar la situació de l’espanyol al món, incloent-hi la perspectiva de la nova economia digital i avaluarà el seguiment dels projectes tractors inclosos en aquest PERTE.

2. Intel·ligència Artificial en espanyol. S’invertiran més de 330 milions d’euros per posar en marxa projectes com la creació d’una xarxa d’excel·lència en intel·ligència artificial i els programes de llengües accessibles, amb l’objectiu de proporcionar eines digitals per a persones amb discapacitat i diversitat funcional i actuacions del Pla Nacional de Tecnologia del Llenguatge i la seva indústria.

3. Ciència en espanyol. Es desenvoluparan dos grans projectes dedicats, d’una banda, a la divulgació nacional i internacional de la ciència en espanyol i, de l’altra, a la generació de coneixement i consolidació del patrimoni tecnicocientífic hispanoparlant, potenciant l’espanyol com a llengua de comunicació amb producció científica identificada, indexada i disponible per a consulta i ús. Aquests projectes tindran una inversió de gairebé 130 milions d’euros.

4. Aprenentatge de l’espanyol. La creació d’una plataforma tecnològica única i segura per a l’aprenentatge i la certificació del coneixement de l’espanyol com a llengua estrangera i la Digitalització de l’Institut Cervantes és una de les accions previstes en aquest apartat a què es dedicaran 475 milions d’euros.

5. Indústries culturals. S’impulsarà el desenvolupament i millora funcional de la producció audiovisual i el sector del videojoc, emmarcat al Pla Espanya, Hub Audiovisual d’Europa, i la digitalització de continguts i fons documentals de museus i patrimoni. La dotació destinada a això arribarà a gairebé 70 milions d’euros.

La col·laboració publico-privada s’articularà a través de l’Aliança per a la Nova Economia de la Llengua per sumar diferents agents a l’impuls de les mesures proposades i de projectes complementaris alineats amb els objectius del PERTE. A més, comptarà amb un Consell Consultiu format per personalitats vinculades a la promoció de la llengua i la seva digitalització a l’àmbit de la tecnologia, la ciència i la cultura. També estaran representades institucions com l’Institut Cervantes, la Biblioteca Nacional d’Espanya, la Secretaria General d’Estats Iberoamericans i l’Organització d’Estats Iberoamericans, entre d’altres. I està previst que se celebri anualment un esdeveniment amb seu intinerant per realitzar activitats de trobada i divulgació on es fomentarà la participació d’empreses, universitats i xarxes professionals.

Documentació relacionada:
• Memòria tècnica (PDF). Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital
• Resum executiu (PDF). Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital