Publicades les bases reguladores i la convocatòria 2022 de les ajudes per a projectes de Desarrollo Experimental e Innovación de procesos a través de tecnologías de Metaverso y Web 3

S’han publicat al BOE les bases reguladores dels ajuts de Metaverso i Web 3 així com la convocatòria 2022 del programa amb un pressupost de 3.8 milions d’euros. La convocatòria pretén estrènyer la bretxa de gènere en l’àmbit de les tecnologies emergents relacionades amb el Metaverso i el Web 3, quant a ocupació i lideratge. En aquest sentit, no podran ser objecte de les ajudes aquells projectes que no contemplin la participació activa de dones a l’equip de treball destinat al projecte per vincle contractual laboral o de prestació de serveis en exclusiva per sota del 25 % al llarg de tot el termini d’execució del projecte.

A més, es pretén la millora de la competitivitat empresarial, la creació d’ocupació neta i de qualitat, afavorir la participació i digitalització de les pimes i la cohesió territorial o, millorant la innovació relacionada, entre d’altres, mitjançant:

a) Impuls de projectes, promoguts o amb presència significativa de dones, amb l’abast establert al primer paràgraf d’aquest article i que implementin les tecnologies associades al Metavers i la Web 3 com són els mons virtuals i entorns immersius per al seu ús industrial, educatiu, sanitari, de transformació social, el treball remot i col·laboratiu i la sostenibilitat.

b) La integració de noves tecnologies en la producció audiovisual i de continguts mitjançant la incorporació de nous usos d’eines immersives de creació, l’ús de la intel·ligència artificial i el blockchain per a la millora i la modernització dels processos productius.

Tipologia dels projectes i modalitat de les ajudes.
Els ajuts seran en modalitat de subvenció, en règim de concurrència competitiva.
Tipologia de projectes:
– Actuacions per al desenvolupament funcional del producte o solució tecnològica, orientades a la millora funcional, la seguretat, l’estabilitat i la maduresa de la solució tecnològica. En cap cas no s’acceptarà la mera prestació de serveis.
– Actuacions de desenvolupament encaminades a la validació, certificació i posada en marxa de prototips en entorns representatius de condicions reals de producció.

A les dues línies d’actuació, els projectes tindran (almenys) una de les finalitats següents:
– Prototipat o processos innovadors de noves eines de producció audiovisual i de continguts digitals
– Prototips o processos innovadors que facin ús de les tecnologies associades al Metavers i Web 3 per a la transformació social i la integració de col·lectius desafavorits, especialment pel que fa a la bretxa de gènere
– Creació de nous espais de treball i col·laboració virtuals.
– Prototips o processos innovadors que implementin les tecnologies associades al Metavers en entorns culturals, sanitaris o educatius

Beneficiaris
Podran beneficiar-se els ajuts els professionals inscrits al Règim Especial de Treballadors Autònoms, les petites i mitjanes empreses i les microempreses que siguin de nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea o dels Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i tinguin residència fiscal a Espanya.
Els beneficiaris hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica o professional.

Pressupost mínim i màxim
El pressupost mínim del projecte serà de 150.000€ i el màxim de 1.000.000€.

Finançament
Desenvolupament Experimental
Petites empreses 45%
Mitjanes empreses 35%

Innovació en processos
Petites empreses 50%
Mitjanes empreses 50%

Pagament i Garanties
Realització d’un pagament anticipat del 100% del total de l’ajut concedit una vegada dictada la resolució amb el requeriment de la constitució de garanties pel cent per cent de l’import corresponent al pagament esmentat.

Subcontractacions
Els beneficiaris poden subcontractar part de l’execució del projecte. Aquesta subcontractació no podrà superar el cinquanta per cent (50%) de l’import del projecte subvencionable.
Quan l’import de l’ajut sigui superior a 60.000 euros i la subcontractació excedeixi el vint per cent (20 %) de l’import d’aquest ajut, s’ha de fer un contracte per escrit entre les parts i la seva celebració l’ha d’autoritzar prèviament la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals.

Termini de sol·licitud
Des del 4 d’agost fins al 31 d’agost a les 13.00 hores.