Publicades les bases que regiran les ajudes del PERTE del sector Agroalimentari amb un pressupost de 500 milions dʻeuros.

El passat 1 d’agost el BOE va publicar les bases reguladores del primer paquet d’ajudes al sector agroalimentari en el marc del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliència (PERTE Agroalimentario) que regirà el conjunt de mesures de suport específic a actuacions d’enfortiment industrial de la cadena agroalimentària, dotada de 500 milions d’euros per al període 2022-2023 i destinada a projectes enfocats a la millora de la competitivitat; la sostenibilitat i la traçabilitat i seguretat alimentària.
L’ordre de bases aprovada és el pas previ per a la publicació de la primera convocatòria del pla i per obrir el termini de presentació de projectes abans de finalitzar l’any.

Beneficiaris i concessió
Poden ser membres de l’agrupació les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva forma jurídica i la seva mida.
Les entitats interessades a presentar una sol·licitud s’hauran de constituir com a agrupació d’empreses, formades per almenys 6 empreses, almenys una serà una gran empresa, i a més haurà d’estar integrada per un mínim de quatre PIMES. Alternativament també seran vàlides aquelles agrupacions constituïdes únicament per PIMES sempre que dues siguin mitjanes empreses. Finalment, hauran de tenir implantació en un àmbit geogràfic que abasti almenys dues comunitats autònomes

Tipologia de les ajudes
Ajuts formalitzats com a subvencions, préstecs o una combinació de tots dos, destinats a projectes tractors.
La concessió d’ajudes s’efectuarà en règim de concurrència competitiva, i caldrà acreditar que els projectes no causen un perjudici significatiu al medi ambient.

Pressupost mínim
El pressupost mínim finançable serà de 15 milions d’euros per cadascun dels projectes.

3 Convocatòries PERTE Agro
El PERTE Agro, que està previst que generi un impacte en l’economia de 3.000 milions i una creació neta de 16.000 llocs de treball, està dotat amb una línia d’ajuts de 1.100 milions d’euros i s’estructura en tres eixos, per als quals se n’establiran tres convocatòries.
1º Convocatòria -Un paquet de suport específic per al sector (dotat amb 500 milions i executat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme).
2a Convocatòria – Un paquet de mesures concretes per donar suport al procés d’adaptació digital de tota la cadena de valor (dotat amb 454,35 milions i que correspon al Ministeri d’Agricultura).
3a Convocatòria – Un conjunt d’actuacions específiques de suport a la innovació i la investigació, la dotació de les quals és de 148,56 milions d’euros i també correspon al Ministeri d’Agricultura la seva execució.