El CDTI modifica els ajuts a projectes de R+D en el marc del programa CDTI PID

Recentment el Consell d’Administració del CDTI va aprovar una modificació de les ajudes als projectes de l’R+D en el marc del programa CDTI PID, reduint en general una bona part dels TNR (trams no reemborsables) vigents fins a la data, sent especialment significativa la reducció en el cas de les Grans Empreses.

D’aquesta manera, s’ha passat d’un tram no reemborsable, calculat sobre el 75% del valor del pressupost finançable, segons la tipologia de projecte i empresa vigent fins a l’últim comitè de:

Als següents valors:

Com es pot apreciar, el percentatge TNR varia en funció de les característiques del projecte, el tipus d’empresa i l’origen dels fons utilitzats per al finançament, i cal destacar:

– En el cas de les GRANS EMPRESES, per als projectes individuals es redueix notablement el TNR passat d’un 20% de manera genèrica a un valor de només el 10% mentre que els que són duals o projectes orientats es passa d’un 30% a un 25%.

– En el cas de les PIMES també s’ha vist reduït el TNR als projectes cofinançats amb fons FEDER passant aquests a ser actualment del 20% quan anteriorment podien disposar de fins a un 30%. Únicament Andalusia, Canàries, Castella-la Manxa, Ceuta, Extremadura i Melilla segueixen conservant el seu percentatge. Les altres comunitats autònomes baixen l’ajuda fins a 10 punts percentils.

– Tots aquells projectes R+D no inclosos a les categories establertes a les taules també veuran reduïdes les seves ajudes, sent aquests actualment de 17% PIMES, i de 10% per a Grans Empreses, quan anteriorment es beneficiaven d’un 25% i un 20% respectivament.

– En termes generals podem observar un canvi de direcció a l’aplicació dels fons FEDER, orientant-se aquests actualment a projectes col·laboratius; mentre que els projectes individuals es podran beneficiar de més fons sempre que els seus projectes tinguin un enfocament de col·laboració europea o internacional.

Tipologia de projectes R+D
A manera de resum cal recordar que hi ha diferents tipus de projectes d’R+D:
a) Projectes d’R+D individuals
b) Projectes de R+D de Cooperació Nacional
c) Projectes de R+D de Cooperació Tecnològica Internacional
d) Projectes de R+D de Cooperació Tecnològica Europea
e) Projectes de R+D de Capacitació Tecnològica per a la participació en licitacions internacionals o nacionals.
f) Projectes de R+D per al desenvolupament de tecnologies duals (TD)
g) Projectes de R+D Orientats (PO)
h) Projectes de R+D en convocatòries específiques

Projectes orientats (PO) i els projectes de tecnologies duals (TD)
El finançament nacional de les entitats participants espanyoles en aquests projectes ha de ser sol·licitat de manera individual. Aquesta tipologia de projectes continua conservant el 30% per a les PIMES i es redueix fins a un 25% en el cas de les Grans Empreses.

Pel que fa als Projectes Orientats (PO), es tracta de projectes de R+D de tipus individual i presentats a nivell nacional per una única empresa. Amb aquesta tipologia es pretén recolzar projectes de grans dimensions i rellevants en àmbits tecnològics estratègics.
El Consell d’Administració del CDTI decideix anualment les àrees prioritàries d’aplicació per a aquests projectes, en línia amb l’Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027 i el Pla Estatal d’R+D+I.

Actualment es consideren Projectes Orientats aquells que es puguin ubicar en alguna de les temàtiques següents:

• Que millorin substancialment en percentatges significatius l’eficiència i la sostenibilitat dels sistemes de producció, utilització i emmagatzematge d’energies renovables i d’hidrogen verd.
• Relatius a la prevenció i l’extinció d’incendis.
• Relatius a tecnologies orientades al desenvolupament de microprocessadors d’avantguarda i arquitectures alternatives, fotònica integrada i xips quàntics.

Els projectes d’R+D per al desenvolupament de tecnologies duals (TD) estan relacionats amb la capacitació tecnològica de les empreses espanyoles per licitar en matèria de defensa i seguretat. Aquests projectes tenen una avaluació complementària en el marc de les estratègies europees i espanyoles de Defensa i Seguretat.

Aquest tipus de projectes juntament amb els de tipologia c), d), e) i f)- se sotmeten a un procés de certificació reglat, el resultat del qual és:

• L’obtenció d’un segell internacional
• L’obtenció d’una acreditació
• El reconeixement unilateral pel CDTI de la seva dimensió internacional, de capacitació tecnològica o caràcter estratègic en l’àmbit de Seguretat i Defensa