Convocatòria ajudes a projectes TIC en el marc Acció Estratègica Economia i Societat Digital AESSD

En el BOE d’avui s’ha publicat la convocatòria d’ajudes a projectes TIC en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat Digital (AEESD). A continuació detallem les principals característiques de les ajudes destacant que el procediment es realitzarà en dues fases havent-se de presentar la sol·licitud inicial com a màxim el pròxim 6 de juny.

Beneficiaris

 • Empreses.
 • Organismes de Recerca.
 • Agrupacions o associacions empresarials.

En cap cas podran ser beneficiàries organitzacions del sector públic.

Per a tots els projectes excepte els inclosos en els clústers TIC d’EUREKA no podran ser beneficiàries:

  • Les organitzacions constituïdes després del 31/12/2010, amb excepció de les que procedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció i escissió de societats.
  • Dins de la tipologia d’empreses, les organitzacions sense afany de lucre que exerceixin activitat econòmica.
  • Els professionals autònoms.
  • Els organismes privats de recerca.
  • Les microempreses en modalitat individual.

Les organitzacions excloses en els punts anteriors podran participar en els projectes com a entitats subcontractades.

Tipus de projectes

 • Els projectes de desenvolupament experimental que no hagin obtingut ajudes en altres convocatòries.
 • Els projectes de desenvolupament experimental o investigació industrial que hagin obtingut l’acreditació de la seva pertinença a algun dels següents clústers TIC d’EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES.

Modalitats de participació

 • Projectes individuals.
 • Projectes en consorci amb un nombre màxim de 5 socis (excepte en aquells casos que siguin projectes internacionals).

Ajuda

Ajuda combinada de subvenció i préstec

 • Les ajudes en forma de subvenció arribaran fins a un 20 % o un 12 % del projecte per a PIMES i d’un 15 % o un 9 % per a la resta de beneficiaris. El valor màxim es donarà per a aquells projectes que superin la nota de 7 punts.
 • Els préstecs per aquests projectes es concediran a un tipus d’interès del 0,528 % (Euríbor a 1 any) amb un termini d’amortització de 5 anys, inclosos 2 de carència.

Els beneficiaris no podran subrogar la devolució del préstec en benefici d’entitats financeres.

Prioritats temàtiques

 1. Indústries del futur: s’inclouen en aquesta prioritat les tecnologies horitzontals de les indústries del futur: internet del futur, computació en el núvol, tractament massiu de dades, aplicacions per l’ecosistema mòbil i la seva aplicació a les ciutats intel·ligents. Els projectes hauran de consistir en el desenvolupament de solucions en un dels següents àmbits:
  1. Sistemes i dispositius electrònics. Subconjunts i sistemes elèctrics i electrònics, incloent sensors, que poden anar acompanyats del desenvolupament del software i firmware que garanteixi la seva adequada funcionalitat, especialment aquells que es realitzin a partir de tècniques de disseny automatitzades, així com aquells basats en tecnologies per a la seva miniaturització i integració a menor cost.
  2. Infraestructures d’Internet del futur. Solucions de connectivitat i ubiqüitat digital, solucions de xarxes i infraestructures de comunicacions en edificis i el seu accés, solucions de comunicació a través de sistemes híbrids i equips avançats per a transmissió i recepció de dades.
 2. Ciberseguretat i confiança digital: Solucions, sistemes i dispositius per a millorar la seguretat en xarxes, en aplicacions, en entorns de mobilitat, en entorns virtuals i en sistemes en el núvol. Solucions de seguretat adaptativa, prevenció, detecció i reacció davant dels riscs emergents en el ciberespai.
  Tecnologies i solucions per a fomentar la confiança digital, la privacitat, els drets de les persones i la protecció de la informació (especialment les dades personals en xarxes socials).
 3. Aplicacions i solucions TIC orientades a la millora de la competitivitat de la pime: solucions TIC adaptades a les necessitats dels diversos sectors empresarials, que aportin valor afegit a l’empresa, fent-la més competitiva en l’àmbit del comerç electrònic i en l’ús de la factura electrònica.
 4. Evolució de l’administració electrònica: Govern i administració electrònica. Sistemes que facilitin les accions i la presa de decisions per al govern de la ciutat, millorant la participació ciutadana, així com la prestació de serveis d’administració electrònica a ciutadans i empreses.
 5. Aplicacions de gestió mediambiental: Solucions basades en TIC que permetin mesurar, monitoritzar i controlar els consums energètics per aconseguir una major eficiència i estalvi energètic i una reducció de l’impacte mediambiental en la indústria i els serveis. Habitabilitat i mobilitat urbana. Sistemes que millorin la gestió de transport i mobilitat de la ciutadania, així com totes aquelles àrees que millorin la qualitat de vida i l’eficiència dels serveis públics.
 6. Aplicacions i solucions relacionades amb els continguts digitals: tecnologies i sistemes per a la generació, gestió i distribució de continguts digitals i la prestació de serveis sobre múltiples dispositius, així com gestió de continguts creatiu.

Pressupost mínim

300.000 euros.

Durada projecte

Inici 2013 i el termini d’execució pot estendre’s fins a finals de l’exercici 2015.

Pagament

El pagament a compte de l’ajuda concedida es realitzarà en dues fases. En la primera fase s’ordenarà el pagament del 75 % de la subvenció i del préstec posteriorment a la resolució de l’ajuda. En la segona fase, el 25 % restant, una vegada presentada la justificació de l’anualitat 2013.

En els projectes en cooperació el pagament es realitzarà a cada participant.

Garanties

Prèviament a cada un dels pagaments, cada beneficiari haurà de constituir garanties, per valor del 25 % de l’import del préstec i de la subvenció a percebre en aquest pagament. El primer pagament serà en el moment d’acceptació de l’ajuda i el segon en el moment de presentar la justificació de l’anualitat 2013.

Termini i forma de presentació projecte

La tramitació d’aquestes ajudes es realitzarà en dues fases.

FASE 1

 • En aquesta primera fase s’han de presentar, per part del líder del projecte, un qüestionari amb les dades de l’organització sol·licitant, un qüestionari sobre la innovació tecnològica del projecte, declaracions, poders representant legal i currículum vitae del director del projecte amb una extensió màxima d’1 pàgina.
 • En cas de projectes en consorci, els participants disposaran fins a l’11 de juny per a presentar el model de sol·licitud i qüestionari addicional, així com els poders del representant legal.
 • Per part del Ministeri es revisarà que es compleixin els requisits de la convocatòria i s’avaluarà que el projecte es trobi en alguna de les prioritats temàtiques.
 • Superada aquesta fase, es consitituiran tribunals per a un torn oral amb el Director del projecte. La notificació al sol·licitant del lloc, dia i hora es realitzarà amb una antel·lació mínima de 28 hores, no podent reemplaçar la persona per una altra excepte causa de força major.

FASE 2

 • Per a aquells projectes que se’ls notifiqui que han superat la primera fase, se’ls comunicarà mitjançant una notificació telemàtica disposant de 10 dues hàbils per a la presentació de la memòria definitiva que inclou sol·licitud, qüestionari i memòria del projecte complet, així com contractes de consorci i de subcontractació si procedeix.
 • De la mateixa manera que en la primera fase, les organitzacions participants disposaran de 5 dies addicionals per a completar la seva part.