El Ministeri de Ciència i Innovació llença la convocatòria de 20 milions d’euros en ajudes directes a projectes espanyols amb Segell d’Excel·lència Europeu

El Ministeri de Ciència i Innovació acaba de llançar, a través del CDTI, el procediment de concessió directa d’ajuts de l’any 2021 per al finançament de projectes de recerca i desenvolupament i estudis de viabilitat que hagin obtingut un Segell d’Excel·lència a la convocatòria de l’instrument Accelerador del Consell Europeu d’Innovació (EIC Accelerator) del Programa Horitzó Europa. Aquesta convocatòria està destinada a pimes que hagin obtingut el segell d’excel·lència en el marc de l’EIC Accelerator d’Horitzó Europa. Dotada amb un pressupost màxim de 20 milions d’euros, es preveu que arribi als 30 milions d’euros el 2022.

El Segell d’Excel·lència és un distintiu de qualitat que concedeix la Comissió Europea a projectes que, havent sol·licitat finançament del Programa Marc de Recerca i Innovació Horitzó Europa, han aconseguit superar el llindar a l’avaluació europea però no han pogut ser finançats amb el pressupost disponible , sent proposat el seu finançament mitjançant recursos nacionals. Igual que en la seva dimensió europea, l’objectiu de l’ajuda a nivell nacional és permetre a les empreses beneficiàries abordar la validació de la seva tecnologia en entorns rellevants, afinar-ne el model de negoci i consolidar-ne l’estructura de cara a un escalat posterior.

Amb un pressupost màxim de 20 milions d’euros, les subvencions d’aquesta convocatòria es destinaran a PIMES que hagin obtingut el segell referit en el marc del “EIC Accelerator”, l’objectiu del qual és donar suport a la innovació creadora de mercats. Al llarg del 2021, aquest instrument ha comptat amb dos terminis de presentació de sol·licituds finalitzats respectivament el 16 de juny i el 6 d’octubre. Es preveu que la propera convocatòria arribi als 30 milions d’euros el 2022.

La convocatòria de 2021 es troba inclosa entre les actuacions previstes al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que rebrà el finançament dels fons Next Generation EU, entre ells els procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. El pla de recuperació traça el full de ruta per a la reconstrucció econòmica després de la crisi de la COVID-19, per respondre als reptes de la propera dècada i per a la modernització de l’economia espanyola, la recuperació del creixement econòmic i la creació d’ocupació . En aquest context, el pla de recuperació afavorirà la inversió en àrees prioritàries de R+D+I i l’increment del volum d’ajudes públiques a la innovació empresarial, en particular a les PIMES.

Presentació i característiques de les sol·licituds
La convocatòria d’ajuts a projectes espanyols amb Segell d’Excel·lència finançarà activitats de recerca i desenvolupament en els nivells de TRL 5 a TRL 8. Els projectes subvencionables podran tenir una durada anual o plurianual, amb inici des de l1 de gener de 2022 i data límit de finalització el 31 de desembre del 2025.

L’import de l’ajuda es determinarà en funció del cost finançable real del projecte i de la disponibilitat pressupostària, amb un màxim que no podrà excedir els 2,5 milions d’euros per beneficiari i projecte de recerca i desenvolupament o estudi de viabilitat. En cas de manca de disponibilitat pressupostària per finançar tots els projectes que hagin obtingut Segell d’Excel·lència, s’aplicaran diversos criteris de prioritat, especialment rellevant la presència de dones als òrgans d’administració de l’empresa.

De conformitat amb els reglaments europeus, no seran objecte de l’ajuda aquelles actuacions que, directament o indirectament, ocasionin un perjudici significatiu del medi ambient (principi DNSH) o que estiguin dirigides a augmentar l’eficiència dels combustibles fòssils. L’obtenció del Segell d’Excel·lència a la convocatòria de l’Accelerador de l’EIC ja garanteix el respecte d’aquest principi, inclòs entre els criteris d’avaluació del programa.

El termini de presentació de les sol·licituds d’ajut començarà el 25 de novembre del 2021 i finalitzarà el 23 de desembre del 2021, a les 12:00 hores del migdia (hora peninsular) a través de la seu electrònica del CDTI.