Oberta la convocatòria de suport a agrupacions empresarials innovadores per a l’any 2023 amb una dotació de 54 milions d’euros

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme d’Espanya, a través de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, va publicar el 15 d’abril passat la convocatòria de Suport a agrupacions empresarials innovadores, dotada amb 54 milions d’euros i oferint ajuts en mode subvenció de fins a 3 milions per beneficiari.

Aquests ajuts tenen com a objectiu millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses, donant suport a les estratègies d’innovació i competitivitat empresarial desenvolupades per les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI).

Aquestes subvencions estan destinades a les AEI i les seves entitats associades, sempre que estiguin inscrites al Registre d’AEI del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i es trobin vigents al moment de la publicació de la convocatòria.

Els tipus d’actuacions i projectes susceptibles de rebre els ajuts del programa s’especificaran a cada convocatòria, i podran ser els següents:
Línia 1. Actuacions de suport al funcionament d’Agrupacions Empresarials Innovadores per a la posada en marxa i el desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI «incipients» mitjançant el finançament de part dels costos del personal i de les despeses d’administració i funcionament .
Línia 2. Estudis de viabilitat tècnica.
Línia 3. Projectes de Tecnologies Digitals per al desenvolupament d’activitats innovadores en cooperació segons siguin:

  • Activitats de recerca industrial.
  • Activitats de desenvolupament experimental.
  • Innovació en matèria d’organització.
  • Innovació en matèria de processos.

Característiques de l’ajuda
Pagament anticipat sense garanties

Les quanties màximes per a cada projecte o actuació seran les següents:
Línia 2: 75.000 euros.
Aquest límit es pot incrementar fins a 100.000 euros si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant.
Línia 3:
a) 2.500.000 euros si el projecte correspon al desenvolupament duna activitat innovadora relativa a recerca industrial. Aquest límit es pot incrementar fins a 3.000.000 euros si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant, o si hi participen 3 o més PIMES, sense comptar l’AEI sol·licitant.
b) 1.000.000 euros si el projecte correspon al desenvolupament duna activitat innovadora relativa a desenvolupament experimental. Aquest límit es pot incrementar fins a 1.500.000 euros si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant, o si hi participen 3 o més PIMES, sense comptar l’AEI sol·licitant.
c) 500.000 euros si el projecte correspon al desenvolupament duna activitat innovadora relativa a innovació en matèria d’organització o innovació en matèria de processos. Aquest límit es pot incrementar fins a 550.000 si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant, o si hi participen 3 o més PIMES, sense comptar a l’AEI sol·licitant.

Beneficiaris
a) Les AEI i les entitats associades a elles inscrites al Registre d’Agrupacions Empresarials Innovadores del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que es trobin vigents en la data de publicació de cada convocatòria segons ordre IET/1444/2014, de 30 de juliol
b) Participació d’un mínim de dos PIMES a més de l’AEI sol·licitant de l’ajut.
c) La contribució mínima de qualsevol de les AEI participants als projectes no podrà ser inferior al 4%.
d) La contribució de qualsevol dels participants al projecte no podrà ser inferior al 10% del pressupost subvencionable, amb l’excepció de les AEI participants la contribució mínima dels quals estarà en el 4%.

Despeses Finançables
a) Despeses de personal tècnic directament involucrat en l’execució de les actuacions o els projectes.
b) Despeses de personal administratiu
c) Col·laboracions externes.
c) Despeses de lloguer de l’immoble seu de l’AEI
E) Despeses de viatges interurbans i allotjament.

Els límits màxims corresponents a aquestes despeses per a aquesta convocatòria són:
a) Despeses de personal tècnic (Grups de Cotització I, II o III): Màxim 60 €/h, incloent-hi despeses de seguretat social a càrrec de l’empresa. No es poden superar les 1.800 h/any.
b) Despeses d’autònom dependent de l’AEI sol·licitant: màxim 60 €/h. No es poden superar les 1.800 h/any.
c) Despeses de col·laboracions externes: Màxim el 60% de la base subvencionable de les despeses de personal de cada participant a l’actuació.
d) Despeses d’allotjament: màxim 120 €/dia.

Intensitat i quantia de les ajudes
Les quanties màximes per a cada projecte o actuació seran les següents:
Línia 1: 70.000 €
Línia 2: 50.000€, podent incrementar-se fins a 70.000 euros si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant.

Línia 3:
• 450.000 euros per a investigació industrial.*
• 400.000 euros per a desenvolupament experimental.*
• 200.000 euros per a innovació en matèria dorganització o innovació en matèria de processos.*
*Podrà veure’s incrementada l’ajuda amb +50.000 euros si hi participen 2 o més AEI, incloent-hi l’AEI sol·licitant, o si hi participen 3 o més PIMES, sense comptar a l’AEI sol·licitant.

Convocatòria
Inici: 17 d’abril del 2023
Finalització: 15 de maig de 2023