Convocatòria ajuda a Projectes Estratègics CIEN del CDTI 2014

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ajudes a Projectes Estratègics CIEN (Consorcis de Recerca Empresarial Nacional) del CDTI que venen a donar continuïtat, d’una forma o altra, als antics programes CENIT i INNPRONTA.

El termini de presentació de les sol·licituds conclourà el pròxim 15 de juliol de 2014 a les 15h. A continuació es detallen les característiques del programa.

Tipus de projectes

Finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una recerca planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Beneficiaris

Consorcis empresarials, formats per un mínim de 3 empreses i un màxim de 8 empreses, almenys dos d’elles autònomes, i almenys una d’elles tindrà la consideració de PIME.

El projecte haurà de comptar amb la participació, en format subcontractació, d’Organismes de Recerca que hauran de representar un mínim del 15% del pressupost aprovat pel CDTI. Dins dels Organismes de Recerca serà necessari que com a mínim un sigui públic.

Durada projecte

La durada mínima serà de 36 mesos i la màxima de 48 mesos.

Pressupost del projecte

El pressupost mínim finançable és de 7 milions d’euros i el màxim de 20 milions d’euros.

El pressupost mínim per organització es fixa en 350.000 euros.

Modalitat d’ajuda

Els projectes es finançaran mitjançant una Ajuda Parcialment Reemborsable de fins al 75 % del pressupost finançable aprovat pel Consell d’Administració del CDTI i sempre que no superin els límits d’intensitat màxima d’ajuda permesos per la normativa comunitària d’ajudes d’estat.

En el cas de projectes cofinançats amb fons externs al CDTI, l’ajuda parcialment reemborsable podrà arribar al 85 % del pressupost finançable, sense que aquest increment de l’aportació suposi en cap cap increment de tram no reemborsable.

L’ajuda es composa d’un tram reemborsable i d’un tram no reemborsable (TNR):

  • El tipus d’interès aplicable al tram reemborsable és Euríbor + 0,1 % a un any, fixat a la data de l’aprovació de l’ajuda pel Consell d’Administració del CDTI. Els interessos ordinaris del préstec es reportaran semestralment des del moment de la disposició de l’ajuda.
  • El tram no reemborsable és de fins al 30 % de l’ajuda aprovada pel Consell d’Administració del CDTI.
  • Devolució de l’ajuda: el tram reemborsable es retornarà en un termini de 10 anys, comptats a partir del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada i de l’import de les fites del projecte. La primera amortització del principal es realitzarà 3 anys després del centre de gravetat del projecte i mai abans de 2 anys comptats des de la data de la seva finalització.

Pagament

El pagament de l’ajuda es realitzarà certificació tècnica i econòmica de cada fita del projecte, podent-se acollir a les següents bestretes:

  • Bestreta del 25 % (màxim 200.000 euros). L’empresa podrà optar a una bestreta del 25 % de l’ajuda concedida amb un límit de fins a 200.000 euros, sense garanties addicionals. Les quantitats superiors a 200.000 euros hauran d’avalar-se per entitats financeres o societats de garantia recíproques amb solvència suficient a judici del CDTI.
  • Bestreta del 50 %. L’empresa podrà sol·licitar una bestreta del 50 % de l’ajuda concedida, sempre que aporti avals d’entitats financeres o societats de garantia recíproca amb solvència suficient a judici del CDTI, per a garantir el 25 % addicional de la bestreta sol·licitada.

Dotació pressupostària

125 milions d’euros.

Termini i forma presentació projecte

Des del dia d’avui fins al 15 de juliol de 2014 a les 15 h.

Document CDTI. Programa Estratègic CIEN >>