Convocatòria Doctorados Industriales 2017

En el BOE del 24 de novembre de 2017 es va publicar una nova convocatòria d’ajudes per a 2017, per a la formació de Doctors en empreses, amb un termini de presentació de sol·licituds que començarà el 18 de gener de 2017 i finalitzarà el 8 de febrer de 2017 a les 15 hores.

El programa finança aquestes noves ajudes per a contractes per a la formació de doctors en empreses, que participen en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupi en l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesi doctoral, a fi d’afavorir la inserció laboral d’investigadors en les empreses des dels inicis de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent en el teixit productiu.

Aquestes ajudes neixen com esquema de finançament per a la formació d’una adequada cantera de talent que tingui en compte les necessitats que existeixen a les empreses com a agents estratègics del Sistema Espanyol d’R+D+i.

Tipus de projectes

Projectes de recerca industrial o desenvolupament experimental. El projecte de recerca es pot executar en la seva totalitat en l’empresa o en col·laboració entre l’empresa i una altra organització, ja sigui pública o privada.

Beneficiaris

Les empreses.

Característiques de les ajudes

Seran subvencions i tindran una durada de 4 anys. L’obtenció del grau de doctor haurà de tenir lloc, de forma general, durant les 3 primeres anualitats de l’ajuda. La quarta anualitat de l’ajuda estarà condicionada a l’existència d’un contracte laboral amb l’investigador en formació de caràcter indefinit per aquesta anualitat.

L’ajuda comprendrà 3 conceptes: l’ajuda per al finançament dels contractes (sou brut + quota empresarial SS), l’ajuda per a la realització d’estades en organitzacions d’R+D i les ajudes per a finançar despeses de matricula a les ensenyances de doctorat.

El cost màxim de contractació serà de 21.800 euros, sense prejudici que la retribució bruta que figuri en el contracte resulti superior. La retribució salarial bruta mínima serà de 16.422 euros anuals.

Les intensitats brutes màximes seran:

Tipus de projecte Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa
Recerca industrial 70 % 60 % 50 %
Desenvolupament experimental 45 % 35 % 25 %

Els llocs de treball han d’estar ubicats a Espanya.

Per a l’ajuda de realització d’estades s’autoritzarà una quantitat de 2.400 euros per a cada investigador, per a la realització d’estades a organitzacions d’R+D públiques o privades, incloent empreses estrangeres o espanyoles.

Per a l’ajuda per a finançar les despeses de matrícula en ensenyances de doctorat en universitats espanyoles públiques o privades, s’autoritzaran 1.500 euros.

Requisits dels investigadors

 • Estar en disposició d’estar matriculat o admès en un programa de doctorat, en una universitat espanyola per al curs 2018/2019, en el moment de la formalització del contracte.
 • No tenir en la data de presentació de la sol·licitud vinculació laboral amb l’organització amb la que sol·licita l’ajuda d’aquesta actuació ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa. En el cas de les empreses «spin-off» i les JEIs, no serà d’aplicació aquest requisit si la vinculació laboral s’ha mantingut amb una institució d’R+D pública o privada sense ànim de lucre que participa en l’accionariat o en el capital de la nova empresa.
 • No comptar amb una participació en el capital de l’organització que sol·licita l’ajuda o d’una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’organització.
 • No estar inclòs com a candidat en la sol·licitud de més d’una organització.
 • No haver gaudit d’una ajuda, per un període superior a 12 mesos, en el mar d’alguns dels Plans Estatals o Nacionals d’R+D+i, l’objectiu dels quals sigui la formació predoctoral a través del desenvolupament d’una tesi doctoral (ajudes per a contractes predoctorals per a la formació de doctors, ajudes per a la formació de personal de recerca -FPI-, ajudes per a la formació de professorat universitari -FPU-, ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals de la «Junta d’Ampliació d’Estudis» –CSIC-JAE-Predoc, ajudes per a la formació de personal de recerca en agroalimentació –FPI-INIA–, ajudes predoctorals de formació en recerca en salut –PFIS–, etc.)
 • No estar en possessió del títol de Doctor, per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

Obligacions dels beneficiaris

 • Formalitzar el contracte laboral amb l’investigador.
 • Proporcionar a l’investigador el suport necessari en formació i facilitar-li l’ús de les instal·lacions i equips per a l’adequat desenvolupament de la seva activitat.
 • Designar un tutor de recerca que haurà de ser doctor i estar en plantilla. Aquets haurà de sol·licitar l’assignació com a director de la tesis doctoral de l’investigador.
 • Vetllar per desenvolupament adequat de les activitats d’R+D a realitzar per l’investigador per a l’obtenció de la seva tesis.
 • En cas de projecte en col·laboració, comptar amb un acord/contracte de col·laboració.
 • Comunicar al Ministeri la data de l’acte de defensa i aprovació de la tesis en el termini de 20 dies des que es produeix.
 • Facilitar la publicació dels resultats de recerca en el marc de la tesis, així com en l’acte acadèmic de defensa. No obstant, en relació als drets de propietat industrial, s’aplicarà la normativa vigent, per la qual els mateixos pertanyeran única i exclusivament a l’organització.
 • Comunicar renuncies, interrupcions i altres incidències en un termini de 10 dies hàbils.

Pagament

Per a sufragar els costos de contractació es pagarà amb caràcter anual per anticipat a les organitzacions i se les eximeix de presentació de garanties.

Per a les despeses de matriculació i estades s’abonaran en 4 parts, cada una corresponent a un quart del total de l’ajuda, juntament a cada una de les 4 anualitats de l’ajuda per a la contractació.

Forma de presentació

S’haurà de presentar la instància de sol·licitud, CV de l’investigador, memòria científico-tècnica del projecte d’R+D i CV de l’investigador responsable.

Dotació pressupostària

3.000.000 d’euros, repartits en 4 anualitats, sent possible una incrementació d’1.000.000 d’euros.