Publicada la convocatòria d’ajut a plans d’innovació i sostenibilitat a l’àmbit de la indústria manufacturera l’any 2022 amb una dotació pressupostària de 150 milions d’euros

Avui s’ha publicat al BOE la convocatòria d’ajudes del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per donar suport als plans d’innovació i sostenibilitat en l’àmbit de la indústria manufacturera per a l’anualitat 2022, i s’ha obert el termini de presentació de propostes del 10 al 31 de maig.

El programa es divideix en dues línies d’actuació:
• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

L’ajut serà una combinació de préstecs i subvencions cobrint fins al 80% del pressupost, depenent de la combinació d’aquests ajuts a la tipologia de l’empresa sol·licitant:
• Petites empreses: Subvenció fins al 50% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Mitjanes empreses: Subvenció fins al 20% del pressupost i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.
• Grans empreses: Subvenció fins al 10% del pressupost, si són de la línia de sostenibilitat i eficiència energètica, i del 5% per als projectes de R+D+i i préstec a deu anys, dels quals tres seran de carència.

El pagament de l’ajuda es realitza íntegrament en el moment de la resolució definitiva (previsiblement desembre 2022) requerint garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.

Detallem a continuació les principals característiques de la línia:

Línies d’actuació
• Línia de recerca, desenvolupament i innovació en matèria d’organització i processos
• Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica

Beneficiaris
Empreses industrials o complementàries a aquestes segons els següents CNAEs:
a) Activitats de producció a escala industrial enquadrades a la secció C-Divisions 10 a 32 de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 2009)
b) Activitats de valorització a escala industrial enquadrades a la secció 38.3x de la CNAE 2009,
c) Activitats complementàries a la producció industrial.

Prioritats temàtiques
Els projectes han d’estar destinats a aplicar-se a la cadena de valor de la indústria manufacturera i hauran d’adaptar-se almenys a alguna de les prioritats temàtiques següents:

1. Economia circular i ressò innovació aplicades a la millora de les cadenes de valor. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos.

2. Descarbonització, eficiència energètica, fonts noves d’energia renovable i reducció d’emissions contaminants. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial, desenvolupament experimental i/o innovació en matèria d’organització o de processos.

3. Materials i productes avançats. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica, investigació industrial i/o desenvolupament experimental.

4. Innovació en processos de qualitat i seguretat. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos.

5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3. Els projectes presentats en aquesta prioritat temàtica seran projectes de sostenibilitat, eficiència energètica i/o innovació en matèria d’organització i/o processos derivats de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en el àmbit de materials i productes avançats.

Costos subvencionables
Per als projectes de la Línia de Recerca, Desenvolupament i Innovació s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Costos de personal.
b) Costos d’instrumental i material inventariable.
c) Costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides

Per als projectes de la Línia d’Innovació en Sostenibilitat i Eficiència Energètica s’inclouran les partides de despeses següents:
a) Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials vinculats a la producció i als objectius del projecte. En queden exclosos els elements de transport exterior.
b) Edificació i instal·lacions: Inversions materials per a l’adequació de naus industrials, així com de les seues instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.
c) Actius immaterials: Inversions en actius vinculats a la transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
d) Col·laboracions externes: col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redisseny de processos directament vinculats amb les inversions vinculades a la protecció del medi ambient o l’increment del nivell d’eficiència energètica.

Pressupost mínim: 100.000 €

Termini execució dels projectes
Des de la data de presentació de la proposta fins a 24 mesos posteriors a la resolució de concessió.

Pagament
Pagament anticipat al moment de la resolució de concessió.

Garanties
Garanties del 20% del préstec concedit i del 100% de la subvenció.
Aquestes garanties seran alliberades en la seva totalitat en el moment de certificar la correcta justificació del projecte, excepte en el cas de les empreses amb una menor solvència, a les quals se’ls mantindrà la part de garantia sobre el préstec alliberant aquesta conforme es vagi amortitzant el mateix.

Termini presentació de sol·licituds
Des del dia 10 de maig fins al 31 de maig