Publicada la convocatòria d’ajuts per a l’enfortiment industrial dins el PERTE Agroalimentari amb una dotació de 510 milions d’euros

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va publicar el passat 29 de desembre la convocatòria corresponent a l’any 2023 d’ajuts (PERTE) Agroalimentari amb una dotació de 510 M€ a actuacions d’enfortiment industrial dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica. Aquesta convocatòria publicada al BOE inclou a més diverses modificacions de l’ordre de bases amb l’objectiu de flexibilitzar alguns requisits, així com afavorir la participació del teixit agroindustrial en aquest programa.

El PERTE agroalimentari està dotat globalment amb una línia d’ajudes de 1.112 milions d’euros i s’estructura en tres eixos, per als quals s’establiran tres convocatòries. Aquesta primera convocatòria s’emmarca en la Inversió 2, Programa «Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial», del Component 12, «Política Industrial», del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i contribuirà als objectius associats, d’acord amb la normativa reguladora del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i nacional.

Beneficiaris
Podran acollir-se als ajuts establerts les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que hagin establert, abans de la presentació de la sol·licitud, un acord intern que en reguli el funcionament, i que compleixi els requisits establerts a l’ordre.

Aquestes agrupacions haurien d’estar conformades per un mínim de 4 entitats i un màxim de 60 entitats, on almenys una serà una gran empresa. Només es poden considerar beneficiàries les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació, i aquelles que abastin com a mínim dues comunitats autònomes.

Pressupost
La dotació pressupostària per als ajuts en forma de subvenció és de 310M€ i el destinat a ajuts en forma de préstecs és de 200M€, amb la possibilitat d’incrementar-se en 200 milions addicionals.

Termini de presentació de sol·licituds
S’iniciarà el 23 de gener i finalitzarà el 28 de febrer del 2023

Línies d’actuació i tipus de projectes
Cada agrupació podrà presentar un únic projecte tractor, que estarà conformat per un conjunt de projectes primaris individuals i en cooperació, a través dels quals es cobreixen les actuacions definides als blocs de competitivitat, traçabilitat i seguretat alimentària.
Tots els projectes primaris s’han d’emmarcar en algunes de les tipologies de projectes de les línies de recerca, desenvolupament experimental i innovació en matèria d’organització i de processos; així com d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica destinades a la protecció del medi ambient i a l’estalvi energètic o energies renovables.

Tipus d’ajuts
Els ajuts seran en forma de subvenció, préstec o una combinació de totes dues. Determinats tipus d’empreses tenen l’obligació de sol·licitar una quantia de préstec mínim.

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària dins de l’agrupació, el finançament total a concedir, préstec nominal més subvenció serà com a màxim del 80% sobre el pressupost finançable.

El tipus d’interès dels préstecs serà el 0%, i s’atorguen amb un termini d’amortització de 10 anys amb 3 anys de carència.
El desemborsament de l’ajut s’efectuarà previ al execució dels projectes, una vegada s’hagi resolt la convocatòria i prèvia constitució de les garanties corresponents.

Aquests ajuts seran incompatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.

Termini de realització de les actuacions
Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i fins al 30 de juny de 2025

Pressupost finançable mínim
Projecte primari: 100.000 euros
Projecte tractor: 10.000.000 d’euros

Garanties
La convocatòria estableix unes garanties, per a l’ajuda en forma de subvenció, que varien del 40% al 100% en funció de l’ajuda que rebi cada entitat respecte de l’ajuda total atorgada al projecte tractor.

En el cas de l’ajut en forma de préstec, les garanties que s’exigiran dependran de la qualificació financera establerta i podran variar del 10% al 20%.

Per a les entitats de nova creació s’exigiran unes garanties del 100% de l’import de l’ajut en forma de subvenció i del 41% de l’import de l’ajut en forma de préstec.