Convocatòria SEPE INVESTIGO 2023 per a la contractació de joves per a projectes R+D amb subvenció directa

A partir del proper 15 de febrer, i durant 10 dies hàbils, s’obre la convocatòria INVESTIGO 2023 gestionada pel Servicio Púbico de Empleo Estatal (SEPE) amb l’objectiu d’atorgar ajuts per a la contractació de persones joves, de 16 a 29 anys , amb perfil professional en R+D+I aturades i inscrites com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació corresponent en el moment de començar la relació contractual.

El pressupost de la convocatòria està dotat amb 22.419.350 euros realitzant-se l’adjudicació de les ajudes en forma de subvenció directa sense concurrència competitiva resolent-se per ordre de presentació de sol·licituds, una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de l’activitat subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits fins a l’esgotament del crèdit pressupostari.

A continuació, les característiques de l’ajuda.

Ajuda
Les subvencions a atorgar en el marc de la contractació es destinaran al finançament dels costos laborals i salarials, incloent la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social, de les persones joves que siguin contractades per al desenvolupament i execució de les iniciatives de investigació i innovació del «Programa Investigo».

La durada dels contractes a subvencionar serà d’un mínim de 12 mesos. La durada de la subvenció serà d’un màxim de dos anys.
Els contractes objecte de subvenció, que hauran de ser a temps complet, es faran d’acord amb la normativa laboral. No es podran contractar persones joves que hagin exercit qualsevol tipus de lloc de recerca a la mateixa entitat, empresa o grup d’empreses en el termini de 6 mesos immediatament anteriors.

Els costos laborals inclouran:
a) Costos laborals i salarials, incloent-hi la cotització per tots els conceptes a la Seguretat Social.

Mòdul A: El mòdul ascendirà a 22.405,94 euros per persona contractada i any de contractació (1.867,16 euros per mes), en el cas de contractes als grups de cotització de la Seguretat Social 9 a 5, tots dos inclusivament.
Mòdul B: El mòdul ascendirà a 33.108,92 euros per persona contractada i any de contractació (2.759,07 euros per mes), en el cas de contractes als grups de cotització de la Seguretat Social 4 a 1, ambdós inclosos.

b) Ajuts al desplaçament, per import de 1.000 euros per any a tant alçat per persona contractada, quan aquestes tinguin residència a província o illa diferent d’on exerciran el seu lloc de treball

Beneficiaris
a) Organismes públics de recerca.
b) Universitats públiques, els seus instituts universitaris i les universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D+i.
c) Centres i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre, vinculades o concertades amb el Sistema Nacional de Salut, que desenvolupin activitats de R+D+i.
d) Instituts de recerca biomèdica o sanitària acreditats per ordre ministerial.
e) Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
f) Altres centres públics de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que, als seus estatuts o al seu objecte social o la normativa que els reguli, tinguin la R+D+i com a activitat principal.
g) Centres privats de R+D+i, sense ànim de lucre i amb personalitat jurídica pròpia, que tinguin definida, als seus estatuts o al seu objecte social o la normativa que els reguli, la R+D+i com a activitat principal .
h) Empreses pertanyents al sector públic o privat, que estiguin invertint en la realització d’iniciatives de recerca i innovació previstes en aquesta norma.

Presentació de sol·licituds
Del 15 de febrer al 28 de febrer

Resolució i pagament de les ajudes
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment serà de dos mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud. Un cop transcorregut aquest termini sense haver-se notificat resolució expressa, la sol·licitud es pot entendre desestimada.
El pagament de l’ajuda es realitzarà de forma anticipada una vegada resolta la convocatòria.